Dostawa energi elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Oława

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energi elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Oława
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOława
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski Oława
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504039-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504039-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Urząd Miejski Oława: Dostawa energi elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Oława
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Miasto Oława, 55-200 Oława., pl. Zamkowy 15
Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15
Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 55-200 Oława,NIP - 9121808266 , REGON - 020362762,osoba do kontaktu: Dyrektor Dariusz Witkowski, tel: 071 313 22 24
Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława,NIP - 9121397337 , REGON - 285630
Szkoła Podstawowa NR 1, ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21, 55-200 Oława ,NIP - 9121772634 , REGON - 000704793,osoba do kontaktu: Dyrektor Zdzisława Golańska, tel: 071 303 35 44
Szkoła Podstawowa NR 2, ul. Rybacka 6, 55-200 Oława,NIP - 9121772640 , REGON - 000704787,osoba do kontaktu: Dyrektor Wiesław Jagodziński, tel:071 313 24 23
Szkoła Podstawowa NR 4, ul. W. Broniewskiego 6, 55-200 Oława,NIP - 9121772628 , REGON - 000704764,osoba do kontaktu:Dyrektor Jerzy Łuś, tel: 071 313 25 41
Szkoła Podstawowa NR 5, ul. Kamienna 8, 55-200 Oława,NIP - 9121772611 , REGON - 000704385,osoba do kontaktu: Dyrektor Zenon Leja, tel: 071 313 28 32
Szkoła Podstawowa NR 8, ul. Iwaszkiewicza 11, 55-200 Oława,NIP - 9121772605 , REGON - 001101341,osoba do kontaktu: Dyrektor Barbara Jarocka, tel: 071 303 80 14
Szkoła Podstawowa NR 6, ul. Sportowa 6, 55-200 Oława,NIP - 9121772597 , REGON - 932055650,osoba do kontaktu: Dyrektor Barbara Turczynowska, tel: 071 313 72 56
Szkoła Podstawowa NR 3, ul. Lwowska 3, 55-200 Oława,NIP - 9121772574 , REGON - 932055689,osoba do kontaktu: Dyrektor Ireneusz Pętal, tel: 71 303 33 01
Miejskie Przedszkole NR 2, ul. Lipowa 20A, 55-200 Oława,NIP – 9121862604 , REGON - 021394623,osoba do kontaktu: Dyrektor Lucyna Urbańska, tel: 071 313 25 42
Miejskie Przedszkole NR 3, ul. B. Chrobrego 30A, 55-200 Oława,NIP - 9121862320 , REGON - 021394617,osoba do kontaktu: Dyrektor Dorota Piksa, tel: 071 313 74 29
Miejskie Przedszkole NR 4, ul.1 Maja 33, 55-200 Oława,NIP - 9121862343 , REGON - 021394646,osoba do kontaktu: Dyrektor Barbara Skotnicka, tel: 71 313 23 79
Żłobek Miejski , ul. B. Chrobrego 106A , 55-200 Oława,NIP - 9121827335 , REGON - 020653465,osoba do kontaktu:Dyrektor Irena Kozioł-Manecka , 071 313 76 54

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Oława, krajowy numer identyfikacyjny 52500400000, ul. Plac Zamkowy  15 , 55200   Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 303 55 01, e-mail olawam@dolnyslask.pl, faks 71 303 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.um.olawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.olawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.olawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława,pl. Zamkowy 15,pok.14 ( sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energi elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Oława
Numer referencyjny: INW.271/1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa codzienna- całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym 230/400 V o częstotliwości 50 Hz w czasie 12 miesięcy na potrzeby Gminy Miasto Oława zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy w ilości szacunkowej 2 563 833 kWh w tym: 1)ilość energii dla budynków (ppe opisane w zał.7)- 1 312 341 kWh 2)ilość energii na oświetlenie uliczne (ppe opisane w zał.8)- 1 251 492 kWh w tym: - ilość energii na oświetlenie uliczne – energia dzienna – 311 872 kWh - ilość energii na oświetlenie uliczne – energia nocna – 939 620 kWh Szczegółowy wykaz ppe wraz z informacjami dodatkowymi zawiera załącznik nr 7 ( Wykaz obiektów zamawiającego oraz jednostek podległych – budynki) i załącznik 8 ( Wykaz obiektów zamawiającego i jednostek podległych - oświetlenie uliczne) do niniejszej SIWZ. Zamawiający posiada urządzenia pomiarowe przystosowane do TPA. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie dostawy energii odbywać się będzie wyłącznie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie. UWAGA. Wszystkie PPE opisane są w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ. Dla wszystkich PPE opisanych w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny Dla wszystkich PPE opisanych w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż ( TAURON Sprzedaż Sp. z o.o) i dystrybucję energii ( TAURON Dystrybucja S.A.). Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE – 1 miesiąc. Dotychczasowa umowa na sprzedaż energii ulega rozwiązaniu z dniem 28.02.2018r. Zamawiający na wniosek wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów poboru energii – 1 miesiąc

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 10 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-01   lub zakończenia: 2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. U W A G A: W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ( lub wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy ( dwie niezależne umowy na dostawy energii elektrycznej) na kwotę 500 000 zł brutto każda ( wartość dostawy bez usługi dystrybucji) , z których każda wykonywana była ( jest) przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca realizował dostawy na podstawie umowy kompleksowej w wykazie dostaw podaje wartość dostarczonej ( dostarczanej) energii elektrycznej ( bez dystrybucji). U W A G A: W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.3 – musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 6 siwz) .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.01.2018r. do godz. 10.30 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6). W formie pieniądza: przelewem na konto: - Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030 . Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg – dostawa energii elektrycznej” Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 19.01.2018r. o godz. 10.30 W innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy załączyć do oferty. W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Gmina Miasto Oława z siedzibą w Oławie, 55-200, pl. Zamkowy 15, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego , uwzględniać wszystkie przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy (zał. nr 3 do siwz), w tym: 1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3) Ilość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej przez Zamawiającego w SIWZ i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy. 4) Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia ilości punktów poboru energii wyszczególnionych w SIWZ w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu (punktu poboru energii) innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu (punktu poboru energii), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy. Ograniczenie ilości punktów poboru energii elektrycznej może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-02-10 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę utylizację 200 L oleju silnikowego, Kudowa Zdrój
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, potrzebuje zutilizowac 200l oleju silnikowego i kilka filtrów olejowych. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI