1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCiechocinek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Ciechocinek
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-04
 • Numer ogłoszenia521016-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521016-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Gmina Miejska Ciechocinek: 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechocinek, krajowy numer identyfikacyjny 91086639900000, ul. ul. Kopernika  19 , 87-720  Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 2836458, 4161800, e-mail ratusz@ciechocinek.pl, faks 542 836 423.
Adres strony internetowej (URL): www.ciechocinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 Zakres nasadzeń wiosennych obejmujący następujące rabaty: Partery Hellwiga a) Wazony kwiatowe Aleja AK 27 m² b) Rabata przed budynkiem EUROPA 96 m² c) Rabaty przy pergoli 345 m² d) Rabaty przy dywanie 352 m² e) 2 rabaty przed fontanną 208 m² f) 2 rabaty za fontanną 246 m² g) 2 rabaty za ul. Raczyńskich 156 m² h) Dywan kwiatowy 2 części 172 m² i) 2 rabaty przy wejściu do Łazienek nr 1 12 m² j) 2 rabaty wokół fontanny Windsor 565 m² Park Sosnowy Gazony 90 m² Rabaty 63 m² Teren zielony od fontanny „GRZYB” do ul. 3 Maja a)Wazony ul. Kościuszki – Zdrojowa 70 m² b)Kalendarz kwiatowy 27 m² c)Rabata na skwerze przy Dyr. PUC S.A. 38 m² d)Rabaty przy ul. 3 Maja 145 m² e)Rabata przy pomniku Igantowskiego 4 m2 R a z e m powierzchnia rabat - 2616,00 m² Wykonanie nasadzeń do 20 czerwca 2019 roku Uzupełnienie trawnika przy nowo posadzonych krzewach na terenie dywanu kwiatowego Wymiana uszkodzonych palików wokół kalendarza kwiatowego. Utrzymanie i pielęgnacja rabat kwiatowych obsadzonych bylinami i różami w miejscach Rabata za pomnikiem Traugutta - różanka 370 m² Rondo ulica Zdrojowa 90 m2 Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem: 1)Użyźnianie podłoża. 2)Obsadzanie rabat materiałem własnym w I gatunku kwiatów. Rabaty takie jak: dywan, kalendarz - obsadzenie z użyciem roślin w I gatunku o małej intensywności wzrostu i krzewienia się z wymogiem ilości kwiatów na 1 m2 od 150 do 200 sztuk przy użyciu wyłącznie następujących gatunków roślin: ageratum tylko po obwodzie przy trawniku, coleus w kolorach, echeveria – w kolorach, iresine, acharanthes, alternanthera – dwa rodzaje – czerwona, zielona, selaginella, sedum, begonia semperflorens w niewielkiej ilości ) 3)Obsadzenia pozostałych rabat w I gatunku roślin w formie kompozycji dywanowych przyjmując zagęszczenie roślin - 35 sztuk na 1/m2 z użyciem min. pelargonii rabatowej i begonii bulwiastej, gazanii. 4) obsadzenie rabat w parku Sosnowym o pow.153 m2 5) obsadzenie rabat objętych przetargiem w I gatunku kwiatów następującymi gatunkami i w następujących wymaganych ilościach: - pelargonium ( pelargonia rabatowa ) – minimalna ilość 15 tys. sztuk, - tuberhybrida ( begonia bulwiasta ) - minimalna ilość 20 tys. sztuk, - sedum letnie - minimalna ilość – 3 tys. sztuk - pelargonia zwisająca - 1 tysiąc sztuk - begonia dragon - minimalna ilość 500 sztuk, - begonia semperflorens – minimalna ilość 25 tys. sztuk, - ageratum (żeniszek ) – minimalna ilość 20 tys. sztuk, - salvia splendens ( szałwia błyszcząca ) - minimalna ilość 10 tys. sztuk, - dalia figaro – minimalna ilość 15 tys. sztuk, - mrozy – minimalna ilość 10 tys sztuk - echeveria- minimalna ilość 15 tys. sztuk , - acharanthes- minimalna ilość 10 tys. sztuk - alternanthera – minimalna ilość 10 tys. sztuk, - iresine - minimalna ilość 10 tys. sztuk, - chlorofytum ( zielistek) - minimalna ilość 20 tys. sztuk, - tagetes ( turek ) – ilość około 10 tys. sztuk - trawy ozdobne w odmianach i kolorach minimalna ilość – 5 tys. sztuk - prantus minimalna ilość sztuk 600 - pomea minimalna ilość sztuk 300 - surfinia mix minimalna ilość 500 sztuk - petunia mix minimalna ilość 5tys. sztuk - pilea minimalna ilość 4 tys. sztuk - heliotrop minimalna ilość 3 tys. sztuk 6) Utrzymywanie i pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i różami. 7) Naprawa przy użyciu własnych materiałów obrzeży rabat. Wymiana uszkodzonych palików wokół kalendarza kwiatowego. Uzupełnienie trawnika przy nowo posadzonych krzewach na terenie dywanu kwiatowego 8) Uzupełnienie ziemi w rabatach: , dywan kwiatowy, nowa rabata na zieleńcu za Teatrem Letnim, rabata . Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt uzupełniał będzie ubytki w nasadzeniach do 10 % ogólnych nasadzeń . Wyszczególnienie prac pielęgnacyjnych wykonanych nasadzeń: 1) Odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie rabat kwiatowych zwalczanie chorób i szkodników przez cały okres wegetacji. 2) Uprzątanie roślin po zakończonej wegetacji nie wcześniej niż po 15 października 3) Usunięcie odpadów i nieczystości zebranych przy oczyszczaniu rabat i kwietników. 4) Wykonywanie codziennej aktualizacji daty na kalendarzu kwiatowym z użyciem materiału roślinnego. 5) Pielęgnacja istniejących rabat z nasadzeniem róż i bylin polegająca na bieżącej konserwacji i zwalczaniu chorób i szkodników nawożeniu oraz zabezpieczaniu roślin na okresy zimowe. 6)Utrzymywanie w stałej sprawności system nawadniania roślin znadujących się na rabatach kwiatowych , dywanach oraz opróżniania rur systemu nawadniania z wody na okres zimowy. 7)Koszty zakupu wody dla potrzeb podlewania rabat ponosi Urząd. 4, Zakres nasadzeń jesiennych obejmuje następujące gazony i rabaty: a) rabaty wokół fontanny Windsor pow. 565 m2 x 19 szt kwiatów na 1m2 - 10735 szt. b) gazony w Parku Sosnowym pow.19 m2 kwiatów na 1m2 19 - 247 szt Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: - użyźnienie podłoża, - obsadzenie rabat materiałem własnym w I wyborze /bratki/, - odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie roślin, - usuwanie nieczystości pochodzących z oczyszczania rabat i kwiatów Termin wykonania nasadzeń 15.10.2019 r. do 02.11.2019 r. O terminie odbioru zakończenia nasadzeń i miejscu Wykonawca powiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów umowy nastapi w formie protokołu podpisanego przez strony. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie nasadzeń do 31.12.2019 roku. Bieżące koszenie na wysokości 7 cm od gruntu trawników przyległych do rabat, zbieranie i wywóz trawy – wg poniższego wykazu: Powierzchnia trawników do wykaszania Powierzchnia trawnika Parter Hellwiga dywan kwiatowy 2 części 115 m2 Teren zielony od fontanny GRZYB do ul. 3 Maja rabata na skwerze przy Dyr. PUC 70 m²

II.5) Główny kod CPV: 03121100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prowadził produkcje kwiatów na powierzchni 5000,00 m², dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. min. 3 kosiarkami, 3 wykaszarkami, 2 pojazdami o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t do transportu skrzyń z materiałem roślinnym w obszar rabat i dywanów kwiatowych, dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. 5 osób posiadających umiejętności w zakresie wysadzania roślin ozdobnych i ich pielęgnacji,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6)  oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9)  oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 2)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia. 2) Wstępny harmonogram robót. 3) Umowa regulująca współpracę w przypadku podmiotów występujących wspólnie 4) Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8000.00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe o max pojemności 1000l z pompą zasilaną z pojazdu tak – 20 pkt nie – 0 pkt 20,00
Zatrudnienie minimum 1osoby na umowę o pracę -cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych tak 20 nie- 0 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę posprzątanie 2 grobów w Ciechocinku
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania13-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę posprzątanie 2 grobów w Ciechocinku, jeden normalny lastrikowy i jedna pieczara kryta marmurową płytą, prosiłabym o prace podstawowe takie jak usunięcie zielska,umycie, wyrzucenie zbędnych zniczy i kwiatów. Mieszkam w Gdańsku i potrzebna mi pomoc. Pozdrawiam Anna
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna I
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ciechocinek: Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb PUC S. A. w 5 zadaniach – CPV – 03200000 - 3
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ciechocinek: SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa sadzonek drzew leśnych do odnowień w Nadleśnictwie Przysucha w 2019 roku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI