Wykonywanie w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-04
 • Numer ogłoszenia509866-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509866-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wykonywanie w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1085840700000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnmokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, pok. 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Numer referencyjny: TZ-PNK.260.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie w okresie dwóch lat usług w zakresie wykonywania w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis czynności do wykonania: 2.1. Osiemnaście comiesięcznych w czasie trwania 2 letniej umowy - 9 razy w ciągu każdego z lat obowiązywania umowy (pierwszy w 2019 r. do 10 marca 2019 r. – ostatni do 10 listopada 2019 r., natomiast w 2020 r. pierwszy do 10 marca 2020 r.- ostatni do 10 listopada 2020 r.) - przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw będących w zarządzie ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: • Łowicka 17 – Wiktorska 86 (DOM Wiśniowa), • Czerniakowska 127 (DOM Polkowska), • Wołoska 54 (DOM Wierzbno), • Turecka 2 – Górska 9 (DOM Konduktorska), • Stępińska 6/8 – Sielecka 3,5,7 (DOM Polkowska), • Piotra Gruszczyńskiego14A – Bogunki 3 (DOM Służewiec), • Powsińska 74 (DOM Polkowska), • Śniardwy 4 – Śniardwy 6 (DOM Służewiec), • Jurija Gagarina 7 - Czerska 17 (DOM Polkowska), • Jurija Gagarina 11 - Iwicka 24 (DOM Polkowska), • Aleksandra Gierymskiego 2 (DOM Konduktorska), • Jarosława Dąbrowskiego 81 (DOM Wiśniowa), • Al. Lotników 20 (DOM Służewiec), • Bernardyńska 4-6 (DOM Polkowska), • Blacharska 1 (DOM Służewiec), • Cieszyńska 5 (DOM Konduktorska), • Zygmunta Modzelewskiego 23 – Pieńkowskiego 5 (DOM Służewiec). oraz sporządzania z każdego wykonanego przeglądu połączonego z wykonaniem czynności konserwacyjno-naprawczych protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniego dla lokalizacji placu zabaw. Protokół taki będzie podstawą do rozliczenia wykonanej pracy. 2.2. Osiemnaście comiesięcznych w czasie trwania 2 letniej umowy- 9 razy w ciągu każdego z lat obowiązywania umowy (pierwszy w 2019 r. do 10 marca 2019 r. – ostatni do 10 listopada 2019 r., natomiast w 2020 r. pierwszy do 10 marca 2020 r.- ostatni do 10 listopada 2020r.) - przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń w siłowniach plenerowych znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: • ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50 (DOM „Służewiec”), • ul. Antoniego Edwarda Odyńca 59 - (DOM „Wierzbno”), • ul. Górska 7/ ul. Zbierska-okolice skweru - (DOM „Konduktorska”), oraz sporządzania z każdego wykonanego przeglądu połączonego z wykonaniem czynności konserwacyjno-naprawczych protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniego dla lokalizacji siłowni plenerowej. Protokół taki będzie podstawą do rozliczenia wykonanej pracy. 2.3. Cztery w ciągu 2 letniej umowy (2 razy w ciągu każdego z lat obowiązywania umowy w okresach wiosennym i jesiennym) przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZGN i położonych na terenach administracji n/w DOM-ów: A. Stoły do ping-ponga: • Blacharska 1 – Zygmunta Modzelewskiego 46/50 – 2 szt. (DOM „ Służewiec”), • Zygmunta Modzelewskiego 23 – Stefana Pieńkowskiego 5 – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Park Karo – Pik – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Zygmunta Modzelewskiego 100 – al. Niepodległości 73 – 1 szt. (DOM „ Wierzbno”), • Bernardyńska 4/6 – 1 szt. (DOM „Polkowska”), • Łyżwiarska 1 – 1 szt. (DOM „ Wiśniowa”), • Wiktorska 86 – Łowicka 17 – 2 szt. (DOM „ Wiśniowa”), B. Stoliki do szachów: • Blacharska 1 – Zygmunta Modzelewskiego 23 - 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Stefana Pieńkowskiego 5 – Zygmunta Modzelewskiego 23 – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), C. Statyw do koszykówki: • Wiktorska 86 – Łowicka 17 – 2 szt. (DOM „ Wiśniowa”) • Blacharska 1 – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Zygmunta Modzelewskiego 46/50 – 2 szt. (DOM „ Służewiec”), • Stefana Pieńkowskiego 5 – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Gotarda 8 – 10 – 1 szt. (DOM „ Służewiec”), • Mahatmy Gandhiego 14 -1 szt. (DOM „ Wierzbno”), • Puławska 176/178 (DOM „ Wierzbno”), • Domaniewska 7 – 1 szt. (DOM „Wierzbno”), oraz sporządzania z każdego wykonanego przeglądu połączonego z wykonaniem czynności konserwacyjno-naprawczych protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniego dla lokalizacji urządzeń sportowych. Protokół taki będzie podstawą do rozliczenia wykonanej pracy. 2.4. Na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, a nie wchodzących w zakres czynności konserwacyjnych, napraw urządzeń wymienionych w punktach 3.2.1. do 3.2.3. SIWZ wynikających z konieczności doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego, a także uzupełnianie istniejących nawierzchni oraz tworzenie nowych, zamiennych nawierzchni na terenach, na których znajdują się urządzenia wskazane w pkt. 3.2.1. do 3.2.3. SIWZ, jeżeli istniejąca nawierzchnia znajduje się w stanie zagrażającym użytkownikom. 2.5..Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie czynności wskazanych w pkt. 3.2.1. do 3.2.3. SIWZ rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do listopada 2020 r., natomiast w zakresie czynności wskazanych w pkt 3.2.4. SIWZ rozpocznie się od dnia podpisania umowy i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. W każdym jednak przypadku umowa wygasa z chwilą całkowitego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 10 ust. 11 niniejszej umowy. 2.6. W zakres przeglądów połączonych z wykonywaniem czynności konserwacyjno-naprawczych, o których mowa w pkt. 3.2.1. do 3.2.3. SIWZ wchodzą następujące czynności: 2.6.1. przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich elementów w/w urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i ich konstrukcji. Szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny mający na celu sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń, a w szczególności stanu mechanizmów ruchomych, uszkodzeń powstałych w wyniku czynników atmosferycznych, wandalizmu, prześwitów pomiędzy urządzeniami a nawierzchnią, stanu nawierzchni, odsłoniętych fundamentów, ujawnieniu niebezpiecznych krawędzi, braku elementów konstrukcyjnych, nadmiernego zużycia urządzeń, kompletności i zwartość konstrukcji, 2.6.2. bieżące zgłaszanie do Inspektora Nadzoru Zamawiającego wszystkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowości w wyposażeniu w/w urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych (stan techniczny, potencjalne zagrożenia itp.), 2.6.3. bieżące sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów, 2.6.4. prace-czynności-konserwacyjne mające na celu - bieżące utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wyposażenia w/w urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych niezbędne do utrzymania ich funkcjonalności polegające między innymi na: 2.6.4.1. czyszczeniu, 2.6.4.2. smarowaniu mechanizmów 2.6.4.3. dokręcaniu śrub, 2.6.4.4. zabezpieczeniu pojedynczych pęknięć w elementach drewnianych urządzeń kitem, spoiną, ect., 2.6.4.5. usuwaniu ostrych zakończeń, 2.6.4.6. uzupełnianiu brakujących elementów takich jak: nakrętki, śruby, kapturki z tworzyw sztucznych itp., 2.6.4.7. wykonaniu innych prac mających na celu utrzymanie urządzeń i innych elementów wyposażenia we właściwym stanie, 2.6.4.8. tymczasowym zabezpieczeniu urządzenia taśmą przed użytkowaniem z zamieszczeniem informacji o uszkodzeniu urządzenia oraz natychmiastowe podjęcie działań w kierunku usunięcia uszkodzenia - w razie stwierdzenia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń położonych na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia, jak również szkody wynikające z nieprawidłowego stanu technicznego tych urządzeń będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia (również zaistniałe wypadki). 2.7. Przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń wymienionych w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. wykonywane będą 18 razy (9 razy w ciągu każdego z lat obowiązywania umowy) w trakcie trwania 2 letniej umowy ( w 2019 r. pierwszy do 10 marca 2019 r. – ostatni do 10 listopada 2019 r., natomiast w 2020 r. pierwszy do 10 marca 2020 r. – ostatni do 10 listopada 2020 r.), jeden raz w miesiącu w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przeglądów oraz czynności konserwacyjnych. 2.8. Przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń wymienionych w pkt 3.2.3. wykonane będą czterokrotnie (2 razy w ciągu każdego z lat obowiązywania umowy w okresie wiosennym i jesiennym) w ciągu trwania 2 letniej umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym. 2.9. W zakres prac naprawczych, o których mowa w pkt. 3.2.4. wchodzą następujące czynności: 2.9.1. wszelkie czynności naprawcze, w zakresie wymiany, remontu lub napraw niesprawnych elementów urządzeń, 2.9.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac naprawczych wynikających z przeprowadzonych przeglądów oraz wykonywanie innych prac naprawczych, mających na celu utrzymanie urządzeń w stanie zdatnym do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem zlecanych przez Zamawiającego, 2.9.3. prace polegające na uzupełnianiu istniejących nawierzchni lub tworzeniu nowych zamiennych, w miejscach zagrażających użytkownikom, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, nie wchodzących w zakres czynności konserwacyjnych, 2.9.4. codzienna gotowość przystąpienia, bez zbędnej zwłoki do napraw zgłaszanych awarii, usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami poawaryjnymi. 2.10. Prace, o których mowa w pkt. 3.2.4. SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez Dział Zieleni Zamawiającego (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu prac i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem prac oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). Prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora Działu Zieleni.. 2.11. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi lub napraw stanu zagrożenia, informację w tej sprawie należy przekazać natychmiast telefonicznie (tel. 22 543-38-74 lub 22 543-38-75), a także w formie pisemnej do Działu Zieleni ZGN Mokotów. 3. Wykazy placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych , o których mowa w pkt. 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. SIWZ zamówienia mogą ulec zmianie poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. 4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 4.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych w tym: - Ustawy Prawo Budowlane - art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz norm: - PN-EN 1176 - „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”, - PN-EN 1177 - „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku”, - PN-EN 16630 - „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” - protokoły w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 4.2. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 4.3. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. 5. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie prace, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ oraz na zastosowane materiały na czas minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego prac. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ. 3.6. Wynagrodzenie za wykonane przeglądy połączone z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi oraz prace naprawcze zostanie określone i będzie wypłacane zgodnie z warunkami opisanymi w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią III Rozdział SIWZ przy czym: 6.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wykonania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z ilości skontrolowanych obiektów tj. placów zabaw i siłowni plenerowych oraz wszystkich urządzeń sportowych pomnożonych przez cenę za wykonanie przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi zgodnie z ofertą Wykonawcy. 6.2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wykonania prac naprawczych wynagrodzenie za realizację prac, o których mowa w pkt 3.2.4. SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora Działu ds. Zieleni Zamawiającego kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, dostarczonym przez Zamawiającego lub w oparciu o obmiary prac oraz wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie (w/g Tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do oferty). Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego. 6.2.1. Zaoferowana przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY –stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla IV kw. 2018 r. dla robót inżynieryjnych w wysokości: Rbrutto= 33,06 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy. UWAGA: Zaoferowanie Rbrutto w wysokości przewyższającej kwotę 33,06 PLN spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 100.000,00 zł, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia; 9. W okresie gwarancji, o której mowa w pkt. 3.5. SIWZ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody powstałe w tym czasie, o ile przyczyna tych szkód była widoczna lub była możliwa do przewidzenia w okresie przeprowadzania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi lub w trakcie wykonywania napraw, a nie została uwidoczniona w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 3.2.1., 3.2.2. , 3.2.3. i 3.2.6.3. SIWZ lub nie została zgłoszona Zamawiającemu zgodnie z wymogiem pkt. 3.2.1. SIWZ na skutek nieprawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 10. Materiały i produkty, użyte podczas wykonywania zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów - z wyłączeniem wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach dotyczących określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych , posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1608 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie wykonania prac naprawczych objętych zamówieniem , o których mowa w pkt 3.2.4. SIWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika prac objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 11.1. Wykonawca, zobowiązany będzie załączyć do oferty kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osób/osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w specyfikacji. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt. 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 13.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 13.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II.5) Główny kod CPV: 50870000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 276422,76
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia podobne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku konieczności wykonania kontroli nowo oddanych do administrowania ZGN Mokotów placów zabaw i siłowni plenerowych nie ujętych w Wykazie , o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ oraz w przypadku konieczności wykonania podobnych usług na placach zabaw i siłowniach plenerowych administrowanych przez ZGN Mokotów, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych usług nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego tj. kwoty 85.000,-zł. Warunki udzielenia zamówienia podobnego: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi - przeprowadzenia przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi i/lub wykonywania napraw urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw oraz elementów zestawów siłowni plenerowych i placów zabaw. Wykonawca musi się wykazać należytym wykonaniem w/w przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi i/lub wykonywania napraw w/w urządzeń o wartości co najmniej 150.000,-zł brutto w ciągu tych lat wykonanych lub wykonywanych na podstawie umowy lub umów (zleceń). Przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać, że wykazane, z wykonywanych przez niego usług o wartości 150.000,-zł brutto, zostały już odebrane. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac objętych zamówieniem, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608 , z późn. zm.). 3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie pracami w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane w branży budowlanej lub architektoniczno-konstrukcyjnej bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i pracami w w/w zakresie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt 8.1.2. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca ,,A” wykonał usługi na kwotę 75.000,-zł i Wykonawca B wykonał usługi na kwotę 75.000,-zł.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca, 2. tłumaczenia na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a ponadto innych oświadczeń lub dokumentów lub zobowiązań niezbędnych dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ: 1. wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 8.1.2. SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 2. dowodów, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 2.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. 3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.4. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie pracami objętymi przedmiotem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.5. i pkt 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.); 8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 9. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ; 10. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 11. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych; 12. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 12.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 12.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 12.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 13. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych; 14. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna się składać z: 1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. 7. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do oferty. 8. wypełniony formularz: „Oferta cenowa roboczogodziny” na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty. 9. kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w branży budowlano-konstrukcyjnej lub architektonicznej potrzebnych do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac i została wskazana w formularzu oferty. 10. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
skorelowana cena z VAT 60,00
czas reakcji na zgłoszoną reklamację 20,00
czas przystąpienia do zabezpieczenia miejsca objętego zagrożeniem 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia, zmiany wykazu budynków i tak w przypadku: 1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 1.1.6. zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV SIWZ. 1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 1.4.1. na podstawie postanowień, 1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 1.4.3 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 7.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt 3.7.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.7.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 7.3. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7.1.2., 3.7.1.3. oraz 3.7.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7.1.1., 3.7.1.3. i 3.7.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 7.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt 3.7.1.2, 3.7.1.3. i 3.7.1.5. SIWZ obliczone będzie wg zasad i kwot zawartych w ofercie. 7.6. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę wykrywacz metali - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wynajmę wykrywacz metali w terminie 21.07-27.07. Proszę o oferty.