Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2017-12-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBiałostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Data publikacji ogłoszenia2017-12-08
 • Numer ogłoszenia630369-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 630369-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr: Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Usługi realizowane są: I część zamówienia w ramach projektu - „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, II część zamówienia w ramach projektu - „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, III część zamówienia w ramach projektów - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” nr UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00, oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” nrUDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Spółdzielcza  8 , 15 - 441  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 653 77 00, e-mail jzynel@bfkk.pl, faks (085) 732 95 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bfkk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bfkk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot z art. 3, ust 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bfkk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bfkk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów
Numer referencyjny: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów. 3.2. Zamówienie jest podzielone na trzy części: 3.2.1 I część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00. I część zamówienia obejmuje następujące zadania: I.1.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.1.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.1.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.1.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.1.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.2.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.2.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.2.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.2.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.3.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.3.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.3.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.3.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, I.4.a Druk, w tym skład i digitalizacja podręcznika metodycznego „Doradztwa Kompetencji” w okresie czerwiec 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów. 3.2.2 II część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00. II część zamówienia obejmuje następujące zadania: II.1.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących targów edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2018 oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego (średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.1.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących 4 targów edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2019 oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego (średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja informatorów o szkołach zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne informatorów w okresie maj-czerwiec 2018 a dla każdej wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o szkołach zawodowych w woj. podlaskim w 4 wersjach subregionalnych) według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdej szkoły zawodowej) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, II.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja raportów subregionalnych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne informatorów w okresie styczeń-luty 2018 a dla każdej wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, II.4.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.c Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie maj 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.d Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie czerwiec 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.e Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie wrzesień 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.f Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie listopad 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.g Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2019 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.4.h Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2019 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, II.5.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów doradczych do IPD w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne IPD a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych (dla każdej z 4 wersji IPD) otrzymanych od Zamawiającego a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, II.6.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, II.7.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych na warsztaty "Budowanie relacji z otoczeniem" a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, II.8.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów z metodologii doradztwa popytowego oraz podręcznika dla doradców a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów: dla materiałów z metodologii doradztwa popytowego – format: A4; liczba stron ok. 36 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 32 strony); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze; dla podręcznika dla doradców – format: 165x235 mm; liczba stron ok. 60 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 56 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze, łącznie w ramach zadania 193 komplety składające się z materiałów z metodologii oraz podręcznika według powyższej specyfikacji 3.2.3 III część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00 oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” UDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00. III część zamówienia obejmuje następujące zadania: III.1.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja podręczników wdrożeniowych (dla każdej z 4 kategorii innowacji społecznych – łącznie 4 wersje regionalne podręczników) a dla każdej wersji: skład i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o innowacjach społecznych pozytywnie przetestowanych w każdej z 4 kategorii – średnio 8 w każdej kategorii – łącznie maksymalnie 32 innowacje w 4 kategoriach oraz szczegółowy opis wraz z instrukcjami użycia oraz prezentacją co najmniej 2 maksymalnie 4 innowacji w każdej z kategorii – łącznie 8 innowacji w 4 kategoriach – rekomendowanych do wdrożeń wskazanych przez Zamawiającego w efekcie ewaluacji innowacji przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) opracowanie opisów promocyjnych wraz z instrukcjami użycia dla tych innowacji według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdej innowacji w kategorii oraz minimalny zakresu prezentacji dla innowacji rekomendowanych do wdrożeń) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, III.2.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja podręcznika wdrożeniowego a w szczególności: skład i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o 10 narzędziach wypracowanych w ramach innowacyjnego modelu zarządzania wiekiem) opracowanie opisów promocyjnych oraz instrukcji użycia dla tych narzędzi według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdego narzędzia oraz minimalny zakresu prezentacji dla modelu) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów,

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: I część zamówienia: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu, II część zamówienia: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu, III część zamówienia: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: I część zamówienia: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga aby wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), II część zamówienia: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga aby wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), III część zamówienia: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga aby wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I część zamówienia: 1 zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługi polegające na przygotowaniu do druku i druku publikacji o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w tym co najmniej jedna usługa o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu grafiki komputerowej;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń drukujących;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń introligatorskich. II część zamówienia: 1) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługi polegające na przygotowaniu do druku i druku publikacji o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w tym co najmniej jedna usługa o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu grafiki komputerowej;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń drukujących;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń introligatorskich III część zamówienia: 1) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługi polegające na przygotowaniu do druku i druku publikacji o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym co najmniej jedna usługa o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu grafiki komputerowej;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń drukujących;  co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń introligatorskich.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy; a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), 3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), 4) zobowiązanie innego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 5) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 6) dowód wniesienia wadium w odniesieniu do danej części zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach wskazanych poniżej określonych dla każdej z części zamówienia: 1) I część zamówienia w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) 2) II część zamówienia w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł) 3) III część zamówienia w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł) 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 11 1240 5211 1111 0000 4926 5435 prowadzony przez Bank Pekao S.A. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – znak postępowania 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017, część ……… zamówienia”. W wykropkowanym miejscu należy wpisać numer właściwej części zamówienia, której dotyczy wadium. 10.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 10.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
11.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości nieprzekraczającej: 1) I cześć zamówienia - 30 % kwoty brutto wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 2) II cześć zamówienia - 40 % kwoty brutto wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 3) III cześć zamówienia - 40 % kwoty brutto wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 11.2. Udzielenie zaliczki może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie, co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia oraz rodzaj, zakres i deklarowany termin realizacji części zamówienia, której finansowania dotyczy zaliczkowana kwota. 11.3. Wypłata zaliczki może nastąpić po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 11.4. Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmować będzie Zamawiający.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 30,00
termin wykonania i dostarczenia wydruku próbnego 30,00
termin wykonania i dostarczenia materiałów 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej części zamówienia, zostanie podpisana umowa. 19.2. Zamawiający określa warunki umowy we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej części zamówienia, zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 Pzp. 19.4. Do umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 19.5. Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne wymagają formy szczególnej; 19.6. Umowa podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp. Ponadto umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 19.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: I część zamówienia w ramach projektu - „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) I część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00. I część zamówienia obejmuje następujące zadania: I.1.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.1.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.1.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.1.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.1.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.2.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.2.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.2.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.2.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i zimowa oferta staży i praktyk” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.3.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.3.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.3.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.3.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy specjalistyczne i uprawnienia” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy I.4.a Druk, w tym skład i digitalizacja podręcznika metodycznego „Doradztwa Kompetencji” w okresie czerwiec 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm), liczba stron ok. 250 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 246 stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 200 egzemplarzy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 30,00
termin wykonania i dostarczenia wydruku próbnego 30,00
termin wykonania i dostarczenia materiałów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: II część zamówienia w ramach projektu - „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) II część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00. II część zamówienia obejmuje następujące zadania: II.1.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących targów edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2018 oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego (średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.1.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących 4 targów edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2019 oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego (średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja informatorów o szkołach zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne informatorów w okresie maj-czerwiec 2018 a dla każdej wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o szkołach zawodowych w woj. podlaskim w 4 wersjach subregionalnych) według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdej szkoły zawodowej) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 200 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 296 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, oprawa miękka klejona grzbiet po długim boku; nakład: 2 000 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 8 000 egzemplarzy według powyższej specyfikacji. II.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja raportów subregionalnych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne informatorów w okresie styczeń-luty 2018 a dla każdej wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 80 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 76 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230g zadruk 4+4, środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy – oprawa klejona grzbiet po długim boku; nakład: 100 egzemplarzy dla każdej wersji, łącznie w ramach zadania 400 egzemplarzy według powyższej specyfikacji II.4.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.4.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.4.c Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie maj 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.4.d Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie czerwiec 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.4.e Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie wrzesień 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego. II.4.f Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie listopad 2018 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego II.4.g Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2019 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego II.4.h Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2019 a w szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie; projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g, wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez Zamawiającego II.5.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów doradczych do IPD w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje subregionalne IPD a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych (dla każdej z 4 wersji IPD) otrzymanych od Zamawiającego a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: A4; liczba stron ok. 50 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 48 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+4; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa bindowana/spiralowana; nakład: średnio 1 500 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 6 000 egzemplarzy według powyższej specyfikacji II.6.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: A4; liczba stron ok. 60 +/- 10%; podłoże: papier offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: oprawa bindowana/spiralowana; nakład: 100 egzemplarzy II.7.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych na warsztaty "Budowanie relacji z otoczeniem" a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: A4; liczba stron ok. 60 +/- 10%; podłoże: papier offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: oprawa bindowana/spiralowana; nakład: 100 egzemplarzy II.8.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów z metodologii doradztwa popytowego oraz podręcznika dla doradców a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów: dla materiałów z metodologii doradztwa popytowego – format: A4; liczba stron ok. 36 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 32 strony); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze; dla podręcznika dla doradców – format: 165x235 mm; liczba stron ok. 60 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 56 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze, łącznie w ramach zadania 193 komplety składające się z materiałów z metodologii oraz podręcznika według powyższej specyfikacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 30,00
termin wykonania i dostarczenia wydruku próbnego 30,00
termin wykonania i dostarczenia materiałów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: III część zamówienia w ramach projektów - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” nr UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00, oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” nrUDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) III część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00 oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” UDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00. III część zamówienia obejmuje następujące zadania: III.1.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja podręczników wdrożeniowych (dla każdej z 4 kategorii innowacji społecznych – łącznie 4 wersje regionalne podręczników) a dla każdej wersji: skład i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o innowacjach społecznych pozytywnie przetestowanych w każdej z 4 kategorii – średnio 8 w każdej kategorii – łącznie maksymalnie 32 innowacje w 4 kategoriach oraz szczegółowy opis wraz z instrukcjami użycia oraz prezentacją co najmniej 2 maksymalnie 4 innowacji w każdej z kategorii – łącznie 8 innowacji w 4 kategoriach – rekomendowanych do wdrożeń wskazanych przez Zamawiającego w efekcie ewaluacji innowacji przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) opracowanie opisów promocyjnych wraz z instrukcjami użycia dla tych innowacji według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdej innowacji w kategorii oraz minimalny zakresu prezentacji dla innowacji rekomendowanych do wdrożeń) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 40 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 36 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+4; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa miękka klejona grzbiet po długim boku; nakład: 1 600 egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 6 400 egzemplarzy według powyższej specyfikacji III.2.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja podręcznika wdrożeniowego a w szczególności: skład i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o 10 narzędziach wypracowanych w ramach innowacyjnego modelu zarządzania wiekiem) opracowanie opisów promocyjnych oraz instrukcji użycia dla tych narzędzi według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdego narzędzia oraz minimalny zakresu prezentacji dla modelu) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 50 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 46 stron); podłoże: okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa miękka klejona grzbiet po długim boku; nakład: 320 egzemplarzy według powyżej specyfikacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 30,00
termin wykonania i dostarczenia wydruku próbnego 30,00
termin wykonania i dostarczenia materiałów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu sieci wody i kanalizacji w Nowej Hucie
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania25-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu sieci wody i kanalizacji w drodze wew w Nowej Hucie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb tutejszego Domu.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Dostawa prasy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI