„Usługa druku materiałów promocyjnych w 2019 r. dla Muzeum Historii Katowic”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Usługa druku materiałów promocyjnych w 2019 r. dla Muzeum Historii Katowic”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Historii Katowic
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-03
 • Numer ogłoszenia500442-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500442-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Muzeum Historii Katowic: „Usługa druku materiałów promocyjnych w 2019 r. dla Muzeum Historii Katowic”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic, krajowy numer identyfikacyjny 105124100000, ul. ul. Szafranka  9 , 40025   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 562 134, e-mail administracja@mhk.katowice.pl, faks 322 562 134.
Adres strony internetowej (URL): www.mhk.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mhk.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mhk.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
40-025 Katowice, ul. ks. J. Szafranka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa druku materiałów promocyjnych w 2019 r. dla Muzeum Historii Katowic”
Numer referencyjny: MHK 01/01/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku i dostawie materiałów promocyjnych, określone szczegółowo w § 3. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. druk zaproszeń//ulotek/plakatów/biletów na otwarcie wystaw w 2019 r. oraz na inne imprezy organizowane w MHK, tj. 105 wzorów zaproszeń/ulotek/plakatów/biletów w ciągu roku, w tym: 1. 9 wzorów zaproszeń/ulotek A4 po 300 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę (w sumie w ciągu roku 2700 egz.) 2. 9 wzorów zaproszeń/ulotek A4 po 500 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę (w sumie w ciągu roku 4500 egz.) 3. 1 wzór zaproszenia/ulotki A4 - 1000 egz. zaproszenia na daną wystawę (w sumie w ciągu roku 1000 egz.) 4. 5 wzorów zaproszeń/ulotek A5 po 100 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę ( w sumie w ciągu roku 500 egz.) 5. 2 wzory zaproszeń/ulotek A5 po 200 egz. każdego zaproszenia na daną wy-stawę ( w sumie w ciągu roku 400 egz.) 6. 27 wzorów zaproszeń/ulotek A5 po 300 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę ( w sumie w ciągu roku 8100 egz.) 7. 7 wzorów zaproszeń/ulotek A5 po 400 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę (w sumie w ciągu roku 2800 egz.) 8. 3 wzory zaproszeń/ulotek A5 po 500 egz. każdego zaproszenia na daną wy-stawę ( w sumie w ciągu roku 1500 egz.) 9. 1 wzór zaproszeń/ulotek A5 po 1000 egz. każdego zaproszenia na daną wy-stawę ( w sumie w ciągu roku 1000 egz.) 10. 3 wzory zaproszeń/ulotek DL po 100 egz. każdego zaproszenia na daną wy-stawę ( w sumie w ciągu roku 300 egz.) 11. 6 wzorów zaproszeń/ulotek DL po 200 egz. każdego zaproszenia na daną wystawę ( w sumie w ciągu roku 1200 egz.) 12. 1 wzór folderu(druk i bigowanie) 450mm x 210mm - 3000 egz. folderu na daną wystawę ( w sumie w ciągu roku 3000 egz.) 13. Ogólna liczba zaproszeń/ulotek w ciągu roku: 27 000 egz. 14. Podane formaty zaproszeń/ulotek trzeba będzie bigować w zależności od in-dywidualnego projektu. 15. Papier: kreda matowa – 250 g. 16. Kolorystyka 4+ 4 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych zaproszeń /ulotek/programów (zwiększenie lub zmniejszenie liczby wzorów jednego rodzaju za-proszenia/ulotki/programu), o ile nie spowoduje to zwiększenia całkowitej ceny wyko-nania zamówienia podanej przez wykonawcę w ofercie. W związku z tym należy zaznaczyć w szczegółowej kalkulacji koszt każdego rodzaju zaproszenia/ulotki (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 18. Do wykonania: druk i bigowanie. Zamawiający za każdym razem dostarczy projekt zaproszenia/ulotki na płycie CD lub pocztą elektroniczną (e-mail, ftp). 19. 7 wzorów plakatów po 30 egz. ( w sumie 210 egz.) plakatów o formacie A2. 20. 1 wzór plakatu po 50 egz. ( w sumie 50 egz.) plakatów o formacie A2. 21. 1 wzór plakatu po 500 egz. ( w sumie 500 egz.) plakatów o formacie A2. 22. 16 wzorów plakatów po 20 egz. ( w sumie 320 egz.) plakatów o formacie A3. 23. Ogólna liczba plakatów w ciągu roku: 1080egz 24. Papier plakaty- kreda połysk 170g 25. Kolorystyka – 4 + 0 26. Do wykonania – druk 27. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych plakatów (zwiększenie lub zmniejszenie liczby wzorów jednego rodzaju plakatu), o ile nie spowoduje to zwiększenia całkowitej ceny wykonania zamówienia podanej przez wykonawcę w ofercie. W związku z tym należy zaznaczyć w szczegóło-wej kalkulacji koszt każdego rodzaju plakatu (załącznik nr 1.1 do SIWZ) 28. Bilety 7cm x 21 cm – (2 wzory po 1000egz) w sumie 2000 sztuk 29. Bilety 6,5cm x 13,5cm – (2 wzory po 300egz) w sumie 600 sztuk 30. Bilety 6,5cm x 13,5cm – (2 wzory po 1000egz) w sumie 2000 sztuk 31. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zamawianych biletów (zwięk-szenie lub zmniejszenie liczby wzorów jednego rodzaju biletów), o ile nie spowodu-je to zwiększenia całkowitej ceny wykonania zamówienia podanej przez wyko-nawcę w ofercie. W związku z tym należy zaznaczyć w szczegółowej kalkulacji koszt każdego rodzaju plakatu (załącznik nr 1.1 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9
79821000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie usługi o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. przygotowali publikację i druk oraz wykonali druk i dostawę przynajmniej dwóch zaproszeń/ulotek, plakatów, biletów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie usługi o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, tj. przygotowali publikację i druk oraz wykonali druk i dostawę przynajmniej dwóch zaproszeń/ulotek, plakatów, biletów. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadają maszynę drukującą w co najmniej 4 kolorach. 2. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”. 1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą po-legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od cha-rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca po-lega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wyka-że zdolności techniczne lub zawodowe. 3. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4) Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą dwa wydane przez siebie zaproszenia/ulotki/plakaty/ o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia wykonane w okresie ostatnich trzech lat co powinno być zaznaczone w stopce redakcyjnej lub potwierdzone firmową pieczątką ( przedłożone publikacje stanowią jeden z kryteriów oceny ofert).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 70,00
jakość przedłożonych wzorów publikacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający dokona zmiany treści umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsię-biorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r., poz. 1376), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, m.in. zmiana może pro-wadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy oraz pozostałych terminów umowy; 2) gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej in-terpretacji jej zapisów przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych teczek ofertowych, wizytówek i folderów reklamowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI