Usługa druku i dostawy 24 pozycji (12 części), w tym publikacje oraz pocztówki z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa druku i dostawy 24 pozycji (12 części), w tym publikacje oraz pocztówki z dopuszczeniem ofert częściowych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-19
 • Numer ogłoszenia638839-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 638839-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Usługa druku i dostawy 24 pozycji (12 części), w tym publikacje oraz pocztówki z dopuszczeniem ofert częściowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 27601500000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20 , 32603   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (URL): www.auschwitz.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,302707,2018.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,302707,2018.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
32-603 Oświęcim, ul. więźniów Oświęcimia 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawy 24 pozycji (12 części), w tym publikacje oraz pocztówki z dopuszczeniem ofert częściowych.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części: CZĘŚĆ 1 zawiera: Publikacja nr 1 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 2 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 3 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 4 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. CZĘŚĆ 2 zawiera: Publikacja nr 5 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 198 stron Papier: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1,5) , 2 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4str. pomiędzy stronami 184/185), druk 4+4 kreda mat 130 g Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 6 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 180 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1,5), 2 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4str. pomiędzy stronami 164/165) druk 4+4 kreda mat 130 g Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. CZĘŚĆ 3 zawiera: Publikacja nr 7 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 250 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: druk 4+0, karton jednostronnie powlekany 275 g, folia mat. jednostronnie, lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 8 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 276 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: druk 4+0, karton 1 str. 350g, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, oprawa klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. CZĘŚĆ 4 zawiera: Publikacja nr 9 Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 80 stron Środek: druk 4 + 4, kreda mat 150 g Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0, kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 10 Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 80 stron Środek: druk 4 + 4, kreda mat 150 g Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0, kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 11 Format: 225 (szer.) x 175 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 68 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.8, przykładowo Lux Cream 90 g (1.8) Oprawa: twarda całopapierowa tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, folia mat 1 str. + folia UV wybiórczo, wyklejka offset 120-140 g zadrukowana w kolorze Pantone zbliżonym do koloru środka, szyta nićmi, kapitałka ecri, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. CZĘŚĆ 5 zawiera: Publikacja nr 12 Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 208 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1,25) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135 g folia mat, tłoczenie tytułu i podtytułu wypukłe + lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, wstążka zielona szer. 50 mm, kapitałka zielona, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 13 Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 208 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1,25) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135 g folia mat, tłoczenie tytułu i podtytułu wypukłe + lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, wstążka zielona szer. 50 mm, kapitałka zielona, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. CZĘŚĆ 6 zawiera: Publikacja 14 Format: 175 (szer.) x 250 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 378 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g, wolumen 1.2, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.2) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 800 egz. CZĘŚĆ 7 zawiera: Publikacja nr 15 Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 96 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 16 Format: 145 (szer.) x 215(wys.) mm Objętość: 200 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: kreda 115 g, z wyjątkiem stron: 8, 23, 36, 50, 68, 80, 96, 110, 128, 140, 154, 168, 188, 195, gdzie 4+4; wszystkie zdjęcia pokryte lakierem UV Oprawa: twarda, 4 + 0, folia mat, folia UV wybiórczo, szyta i klejona Uwaga: Zdjęcia do spadu Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1500 egz. CZĘŚĆ 8 zawiera: Publikacja nr 17 Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 220 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład:1000 egz. Publikacja nr 18 Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 280 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. Publikacja nr 19 Format: 165 (szer.) x 235 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 160 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print Cream 15 (100g /vol. 1.5) Oprawa: druk 4+0, karton 275 g jednostronnie powlekany, folia błysk, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. CZĘŚĆ 9 zawiera: Publikacja nr 20 Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm Objętość: 286 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, offset 80 g Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, klejona Publikacja posiada nr ISSN Nakład: 400 egz. Publikacja nr 21 Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm Objętość: 212 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, offset 80 g Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, klejona Publikacja posiada nr ISSN Nakład: 400 egz. CZĘŚĆ 10 zawiera: Pocztówki 22 Format: 110 (szer.) x 155 (wys.) mm Karton jednostronnie powlekany 250 g Kolor 4 +1, lakier UV błysk 36 tematów po 5000 egz. każdy, czyli łącznie 180 000 egz. CZĘŚĆ 11 zawiera: Publikacja 23 Format: 200 (szer.) x 255 (wys.) mm Objętość: 44 str. + 4 str. okładki Środek: druk 4+4, kreda mat 130 g Oprawa: druk 4+4, kreda mat 300 g, szycie zeszytowe, zszywki proste Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2500 egz. CZĘŚĆ 12 zawiera: Publikacja 24 Format: 120 (szer.) x 185 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 132 strony Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.13, przykładowo Munken Pure (100 g/vol. 1.13) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 185 mm + szerokość skrzydełek – 80 mm, druk 4+0, karton 300 g jasny kremowy w kolorze środka, folia soft touch 1 str., lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 800 egz. UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania przez usługi druku wymagań określonych w pkt II SIWZ: 1) Zamawiający żąda wskazania w odpowiednich częściach nazwy zaoferowanego papieru w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) przed udzieleniem zamówienia w częściach: 1, 2, 3, 4 (dotyczy publikacji nr 11), 5, 6, 7 (dotyczy publikacji nr 15), 8, 9, 12 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów (np. wydruku ze strony internetowej producenta lub polskiego dystrybutora), potwierdzających posiadanie przez zaoferowany papier parametrów określonych w SIWZ. W/w dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 249800,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: dla części 11 i 12 – 12 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku; dla części 10 – 16 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku; dla części 1, 4, 5 – 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku; dla części 6 – 18 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku; dla części 2, 3, 7, 9 – 20 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku; dla części 8 – 25 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ozalidów do druku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez usługi wymagań określonych w pkt II SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w częściach: 1, 2, 3, 4 (dotyczy publikacji nr 11), 5, 6, 7 (dotyczy publikacji nr 15), 8, 9, 12 zostanie wezwany w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, do złożenia dokumentów (np. wydruku ze strony internetowej producenta lub polskiego dystrybutora) potwierdzających posiadanie przez zaoferowany papier wskazanych parametrów. W/w dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i być aktualne na dzień ich złożenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 p.z.p., każdy z Wykonawców składa, stosownie do treści art. 24 ust.11 p.z.p. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa w pkt 2, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i zachowania zasad wskazanych w Ustawie prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza następujące okoliczności skutkujące istotną zmianą umowy: zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 w przypadku zaistnienia wad w dostarczonych materiałach do druku uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu wniosek o w /w zmianę w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania środka publikacji, wniosek złożony w późniejszym terminie nie zostanie uwzględniony. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania i udokumentowania wad materiałów do druku i ich wpływu na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 5. Termin wskazany w § 2 ust. 1 może zostać przesunięty o liczbę dni, w których Zamawiający usuwał wady materiałów do druku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polaki
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 1 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 2 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 3 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz. Publikacja nr 4 Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 64 strony Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4+4 karton 255g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 5000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32400,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 5 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 198 stron Papier: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1,5) , 2 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4str. pomiędzy stronami 184/185), druk 4+4 kreda mat 130 g Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 6 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 180 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1,5), 2 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4str. pomiędzy stronami 164/165) druk 4+4 kreda mat 130 g Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12800,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: częśc 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 7 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 250 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: druk 4+0, karton jednostronnie powlekany 275 g, folia mat. jednostronnie, lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 8 Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm Objętość: 276 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: druk 4+0, karton 1 str. 350g, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, oprawa klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14200,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: częśc 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 9 Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 80 stron Środek: druk 4 + 4, kreda mat 150 g Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0, kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 10 Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 80 stron Środek: druk 4 + 4, kreda mat 150 g Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0, kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 11 Format: 225 (szer.) x 175 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 68 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.8, przykładowo Lux Cream 90 g (1.8) Oprawa: twarda całopapierowa tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, folia mat 1 str. + folia UV wybiórczo, wyklejka offset 120-140 g zadrukowana w kolorze Pantone zbliżonym do koloru środka, szyta nićmi, kapitałka ecri, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23700,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: część 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 12 Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 208 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1,25) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135 g folia mat, tłoczenie tytułu i podtytułu wypukłe + lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, wstążka zielona szer. 50 mm, kapitałka zielona, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 13 Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 208 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1,25) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135 g folia mat, tłoczenie tytułu i podtytułu wypukłe + lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, wstążka zielona szer. 50 mm, kapitałka zielona, szyta nićmi Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 58100,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: część 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja 14 Format: 175 (szer.) x 250 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 378 stron Środek: druk 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g, wolumen 1.2, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.2) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 800 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28600,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 18
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: część 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 15 Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 96 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6) Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1000 egz. Publikacja nr 16 Format: 145 (szer.) x 215(wys.) mm Objętość: 200 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: kreda 115 g, z wyjątkiem stron: 8, 23, 36, 50, 68, 80, 96, 110, 128, 140, 154, 168, 188, 195, gdzie 4+4; wszystkie zdjęcia pokryte lakierem UV Oprawa: twarda, 4 + 0, folia mat, folia UV wybiórczo, szyta i klejona Uwaga: Zdjęcia do spadu Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 1500 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22700,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: część 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 17 Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 220 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład:1000 egz. Publikacja nr 18 Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 280 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5) Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz. Publikacja nr 19 Format: 165 (szer.) x 235 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 160 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print Cream 15 (100g /vol. 1.5) Oprawa: druk 4+0, karton 275 g jednostronnie powlekany, folia błysk, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22700,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: część 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja nr 20 Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm Objętość: 286 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, offset 80 g Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, klejona Publikacja posiada nr ISSN Nakład: 400 egz. Publikacja nr 21 Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm Objętość: 212 stron Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, offset 80 g Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, klejona Publikacja posiada nr ISSN Nakład: 400 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8300,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: część 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pocztówki 22 Format: 110 (szer.) x 155 (wys.) mm Karton jednostronnie powlekany 250 g Kolor 4 +1, lakier UV błysk 36 tematów po 5000 egz. każdy, czyli łącznie 180 000 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10600,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: część 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja 23 Format: 200 (szer.) x 255 (wys.) mm Objętość: 44 str. + 4 str. okładki Środek: druk 4+4, kreda mat 130 g Oprawa: druk 4+4, kreda mat 300 g, szycie zeszytowe, zszywki proste Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 2500 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6200,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: część 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja 24 Format: 120 (szer.) x 185 (wys.) mm po obcięciu Objętość: 132 strony Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.13, przykładowo Munken Pure (100 g/vol. 1.13) Oprawa: ze skrzydełkami, format okładki 120 x 185 mm + szerokość skrzydełek – 80 mm, druk 4+0, karton 300 g jasny kremowy w kolorze środka, folia soft touch 1 str., lakier UV wybiórczo, klejona Publikacja posiada nr ISBN Nakład: 800 egz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9500,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.