Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-13
 • Numer ogłoszenia647259-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647259-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13 , 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.asp.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w niniejszym postępowaniu składane są wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, Biuro Rektora i Kanclerza ASP, pokój nr 104, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Numer referencyjny: BZP-3942-49/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie zastrzeżono


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa druku i dostawa publikacji książkowych dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na trzy części: część pierwsza – Druk i dostawa książki: Zofia Baltarowicz – Dzielińska. Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie część druga – Druk i dostawa książki – monografii „Konstanty Laszczka Twórca i Pedagog” część trzecia - Druk i dostawa książki - monografii obejmującej dwa sympozja z cyklu „Morfologia Sztuki” - „Współczesne oblicza transcendencji oraz „Arystokracja. Czy możliwy jest współczesny elitaryzm” 3. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej części, zawiera załącznik nr 1 (odpowiednio do części 1.1./1.2./1/3.) do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanych nakładów książki (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Rzeźby ASP im. Jana Matejki w Krakowie - 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 (dotyczy każdej części) 6. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia do jednostki organizacyjnej Zamawiającego winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych. 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty. 9. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego daną częścią zamówienia będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy. 10. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 11. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 12. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ (1.1., 1.2. lub 1.3. - odpowiednio do części, której dotyczy oferta) zostaną odrzucone. 13. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów/produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 (1.1./1.2./1.3.) do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 14. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. 15. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 16. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 19. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 20. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji wyznaczono dla każdej części odrębnie: 1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dla części pierwszej - w terminie do 21 dni od dostarczenia plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) 2) dla części drugiej w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia dla Wykonawcy drogą elektroniczną plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) 3) dla części trzeciej w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia dla Wykonawcy drogą elektroniczną plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) 2. Termin druku określony miesiącem jest terminem planowanym. Wiążący dla Wykonawcy jest termin określony przez wskazanie ilości dni licząc od dnia dostarczenia do Wykonawcy plików do druku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2. Oferta musi zawierać: a. Formularz ofertowy wypełniony dla poszczególnej części zamówienia oddzielnie według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. b. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. c. Przykładowy druk (książka/publikacja) wydrukowane w technice offsetowej przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) w zakresie niezbędnym do oceny jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, dla każdej części w rozdziale XIV SIWZ) d. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu pełnomocnik, a prawo to (np. do podpisania oferty) nie wynika z aktualnego wpisu do KRS lub CEiDG (wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie). Obowiązek złożenia pełnomocnictwa dotyczy zawsze wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, e. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Jakość 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych; b) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; c) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; d) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe; e) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia. 2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej, którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. 4. Zmiana osób wskazanych w § 12 ust. 1 i ust. 2 umowy, którejkolwiek ze Stron, nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w złożonych do postępowania, wymaganych dokumentach, oświadczeniach, ofertach, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 2.W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że: 1) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783 2) W sprawach związanych z Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl. 3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego. 4) Odbiorcą Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 6) Posiada Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody c. przenoszenia danych d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 7) Ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Podanie przez Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 9) Dane udostępnione przez Pana nie będą podlegały profilowaniu. 10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 11) ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk i dostawa książki „Zofia Baltarowicz – Dzielińska. Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla części pierwszej Druk i dostawa książki „Zofia Baltarowicz – Dzielińska. Pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” publikacja posiada nr ISBN Nakład - 300 egzemplarzy Druk w technice offsetowej Liczba stron – 232 (wnętrze) + okładka twarda Format (po obcięciu) – 16,5 cm × 23,5 cm (pion) Wnętrze: Rodzaj papieru Olin Regular Nat White 120 g lub równoważny Liczba kolorów druku 5+5 CMYK +Panton Hexachrome Magenta C (lub Pantone Rhodamine Red C lub Pantone 225 C) Oprawa: twarda całopapierowa, szyta nićmi – róż magenta, grzbiet prosty, kapitałka biała. Rodzaj papieru na okładkę – Rives Shetland 120g (oklejka) lub równoważny Liczba kolorów druku okładki 1+0 Uszlachetnienie okładki – hot stamp metalizowana folia różowa na froncie i grzbiecie Wyklejki - liczba kolorów wyklejek 1+1 (Panton), papier Olin Regular Nat White 120 g lub równoważny Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf Realizacja zamówienia w terminie do 21 dni od dostarczenia plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) Zamawiający zastrzega sobie możliwość domagania się wykonania przez Wykonawcę proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji. Użytkownik: dr hab. Iwona Demko - Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Jakość 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sposób oceny ofert dla kryterium jakość „J” Ocena jakościowa próbek dla części pierwszej Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (książka/publikacja) pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli oceny – parametrów Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku w technice offsetowej, w oprawie twardej zrealizowanego przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) o parametrach równoważnych do specyfikacji. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Parametr druku Ocena jakości parametru druku 1. Jakość wydrukowanego tekstu 10 – wykonanie wysokiej jakości : wyrazistość druku, nasycenie barwy, ostrość i czytelność czcionki, brak błędów drukarskich w postaci smug, zamazań, przebarwień, nierównomierności zadruku 5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji 0 – wykonanie niepoprawne 2. Wydruk fotografii barwnych 10 – wykonanie wysokiej jakości: prawidłowe spasowanie kolorów: ostrość reprodukcji, równomierne nasycenie kolorów, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź przeczernień wydruku. 5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji 0 – wykonanie niepoprawne 3. Wydruk i wykonanie okładki 10 – precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku, jakość wykonanego grzbietu, spasowanie grzbietu i stron okładki z blokiem książkowym, brak pęcherzyków powietrza, odkształceń bądź odchodzenia folii na brzegach 5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji 0 – wykonanie niepoprawne 4. Szycie nićmi 10 - wykonanie poprawne: precyzyjne szycie bez żadnych uszkodzeń druku i papieru. 5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji 0 - wykonanie niepoprawne: szycie niechlujne, krzywo umiejscowione, wyraźne uszkodzenia papieru w obrębie szycia 5. Obcięcie bloku książkowego z trzech stron 10 – poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności (gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do zadrukowanej kolumny 5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji 0 – wykonanie niepoprawne


Część nr: 2 Nazwa: Druk i dostawa książki – monografii „Konstanty Laszczka, Twórca i Pedagog”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla części drugiej Druk i dostawa książki – monografii „Konstanty Laszczka, Twórca i Pedagog” Nakład 800 egz. publikacja posiada ISBN nr 978-83-66054-34-9 Technika druku - druk offsetowy Format (po obcięciu) – 208,00 mm (wysokość) × 147 mm (szerokość) Środek - 168 stron Liczba kolorów druku (wnętrze) 4+4 kolor, Papier wnętrza – matowy 150 gr, Okładka twarda, szyta Rodzaj kartonu na okładkę - kreda mat. 300 gr, okleina kreda 150 gr., uszlachetnienie – folia matowa Liczba kolorów druku (okładka) 4+0 Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) Zamawiający zastrzega sobie możliwość domagania się wykonania przez Wykonawcę proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji. Użytkownik: Prof. ASP dr hab. Karol Badyna - Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Jakość 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ocena jakościowa próbek dla części drugiej Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (książka/publikacja) pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli oceny – parametrów Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku w technice offsetowej, w oprawie szytej, zrealizowanego przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) o parametrach równoważnych do specyfikacji. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Parametr wykonania Ocena jakości parametru wykonania 1. Jakość wydrukowanego tekstu 10 – wykonanie bardzo wysokiej jakości, wyrazistość druku, nasycenie barwy, ostrość i czytelność czcionki, brak błędów drukarskich w postaci smug, zamazań, przebarwień, nierównomierności zadruku 5 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne, zauważalne błędy drukarskie 2. Wydruk fotografii barwnych 10 – wykonanie wysokiej jakości: prawidłowe spasowanie kolorów, ostrość reprodukcji, równomierne nasycenie kolorów, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź przeczernień wydruku, wyrazistość barw 5 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 3. Wydruk i wykonanie okładki 10 – precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku, jakość wykonanego falcowania, spasowanie grzbietu i stron okładki z blokiem książki, brak pęcherzyków powietrza, odkształceń bądź odchodzenia folii na brzegach 5– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 4. Szycie składek 10 –precyzja szycia bez widocznych uszkodzeń papieru i powierzchni zadrukowanej 5– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 5. Obcięcie bloku książkowego z trzech stron 10 – poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności (gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do zadrukowanej kolumny 5– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne


Część nr: 3 Nazwa: Druk i dostawa książki – monografii obejmującej dwa sympozja z cyklu „Morfologia Sztuki” - „Współczesne oblicza transcendencji oraz „Arystokracja. Czy możliwy jest współczesny elitaryzm”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia dla części trzeciej Druk i dostawa książki – monografii obejmującej dwa sympozja z cyklu „Morfologia Sztuki” - „Współczesne oblicza transcendencji oraz „Arystokracja. Czy możliwy jest współczesny elitaryzm” Nakład – 200 egzemplarzy publikacja posiada ISBN Technika druku - druk offsetowy Format A4, układ pionowy, wymiary (po obcięciu) – 210,00 mm × 297 mm Środek - 180 stron Liczba kolorów druku (wnętrze) 4+4 Papier wnętrza – matowy 130 gr, Okładka miękka, szyta nićmi i klejona Rodzaj kartonu na okładkę - kreda mat. 300 gr, uszlachetnienie – folia matowa Liczba kolorów druku (okładka) 4+0 Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia plików do druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – grudzień 2018) Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę druku próbnego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku, tj.: 1) ozalid książki, 2) druku okładki (1 egzemplarz w skali 1:1 na podłożu docelowym) 3) proof druku ilustracji Użytkownik: dr Paweł Jach - Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Jakość 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ocena jakościowa próbek dla części trzeciej Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (książka/publikacja) pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli oceny – parametrów Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku w technice offsetowej, w oprawie szyto-klejonej zrealizowanego przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) o parametrach równoważnych do specyfikacji. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Parametr wykonania Ocena jakości parametru wykonania 1. Kolejność stron 5 – wykonanie poprawne (właściwa kolejność stron) 0 – wykonanie niepoprawne 2. Jakość wydrukowanego tekstu 9 – wykonanie bardzo wysokiej jakości, wyrazistość druku, nasycenie barwy, ostrość krawędzi liter (nawet przy niewielkim stopniu pisma), brak błędów drukarskich w postaci smug, zamazań, nierównomierności zadruku 5 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – zauważalne błędy drukarskie 3. Jakość wydrukowanego obrazu (kolor i czerń) 10 – wykonanie bardzo wysokiej jakości, wyrazistość druku, brak błędów drukarskich w postaci smug, zamazań, nierównomierności zadruku, uzyskanie głębokich, wyrazistych barw 5 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 4. Wydruk i wykonanie okładki 9 – precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku, jakość wykonanego falcowania, spasowanie grzbietu i stron okładki z blokiem książki 5– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 5. Szycie i klejenie składek 9 –precyzja szycia nicią i klejenia, bez widocznych uszkodzeń papieru i powierzchni zadrukowanej 5– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne 6. Obcięcie bloku książkowego z trzech stron 8 – poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności (gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do zadrukowanej kolumny 4– niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 0 – wykonanie niepoprawne Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium jakość (dotyczy każdej części) również w przypadku nie złożenia próbki do oceny.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.