System centralnego wydruku wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
System centralnego wydruku wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPabianice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-28
 • Numer ogłoszenia664648-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 664648-N-2018 z dnia 2018-12-28 r.

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza: System centralnego wydruku wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 51691000000, ul. ul. Zamkowa  16 , 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 254 600, e-mail efila@um.pabianice.pl, faks 422 254 669.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.um.pabianice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.um.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.pabianice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Bezpośrednie dostarczenie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w formie papierowej
Adres:
Urząd Miejski w Pabianicach- Biuro Obsługi Interesanta, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System centralnego wydruku wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
Numer referencyjny: ZPK.271.23.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie zapewnienie w siedzibie Zamawiającego korzystania z Systemu Centralnego Wydruku, zwanego dalej „SCW” wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, opartego na fabrycznie nowych urządzeniach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 3.2. Zamawiający przewiduje, że SCW zbudowany będzie z: 1) 15 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych – oznaczonych jako urządzenia typu 1; 2) 3 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych – oznaczonych jako urządzenia typu 2. 3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość korzystania z SCW z uwzględnieniem szacunku Zamawiającego dokonanego na podstawie danych historycznych, że drukowanie/kopiowanie w okresie trwania umowy wyniesie około 2 600 000 stron w tym: 1) 1 850 000 stron A4 - mono; 2) 750 000 stron A4 - kolor – z zastrzeżeniem, że: 1) strona formatu A3 liczona jako 2 strony formatu A4; 2) koperty C4, C5 liczone są jako jedna strona A4; 3) pozostałe, niezidentyfikowane formaty drukowania / kopiowania, Zamawiający wlicza do wydruków A4 mono/kolor. 3.4. Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) zapewni Zamawiającemu prawa do korzystania z oprogramowania składającego się na SCW; 2) dokona rozmieszczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń systemu; 3) skonfiguruje i uruchomi SCW; 4) dostarczy i spersonalizuje 200 zbliżeniowych kart elektronicznych służących do autoryzacji użytkowników; 5) dokona przeszkolenia użytkowników SCW oraz zapewni dostęp do szkolenia e-learningowego z zakresu działania SCW w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy; szkolenie e-learningowe może być zastąpione instruktażowym filmem video. 3.5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę, który posiada aktualne certyfikaty jakości na: 1) sprzedaż, projektowanie i wrażanie rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania dokumentami z oprogramowaniem - ISO/IEC 20000-1:2011; 2) system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001. 3.6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 79800000-2 – usługi drukowania i powiązane; 72250000-2 – usługi w zakresie konserwacji i wsparcia. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) administrowanie systemu SharePoint; b) administrowanie systemu Windows Server; c) administrowanie usługą katalogową Active Directory; d) projektowanie przepływów dokumentów; e) zarządzanie projektami wg metody PRINCE2 Practitioner; okres zatrudnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia powinien być nie krótszy niż termin realizacji zadania; Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa powyżej; sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72250000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie podobne zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą i będzie polegało na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dzierżawę dodatkowych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z ich dostawą i uruchomieniem, a ilość usług zleconych w ramach zamówień podobnych będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego; zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność;
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wdrożenie i uruchomienie SCW nastąpi najpóźniej w terminie 45 Dni roboczych od daty podpisania umowy. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 usługi, z których każda spełniała łącznie nw. warunki: • polegała na wdrożeniu usług centralnego wydruku zapewniających drukowanie, kopiowanie i skanowanie, przez autoryzowanych użytkowników oraz zarządzanie tymi czynnościami, • obejmowała minimum 15 urządzeń drukujących oraz była świadczona dla minimum 150 użytkowników, • była o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: stu tysięcy złotych brutto); przez jedną usługę rozumie się pracę wykonaną w ramach jednej umowy, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę wdrożenia systemu do zarządzania dokumentami elektronicznymi, spełniającego łącznie nw. warunki: • wykorzystywał silnik do rozpoznawania tekstu ze skanowanych dokumentów, • był zintegrowany z urządzeniem wielofunkcyjnym na poziomie panelu wyświetlacza urządzenia (lista atrybutów, słowniki), • wykorzystywał identyfikację użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych przy urządzeniach skanujących; przez jedną usługę rozumie się pracę wykonaną w ramach jednej umowy, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 6.1 punkt 2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. Natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 6.1. punkt 2 lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz informacje o potwierdzaniu spełnianiu tych warunków i braku podstaw wykluczenia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności Rozdział VI i VII SIWZ).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 2 lit. c niniejszej SIWZ:  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 usługi, z których każda spełniała łącznie nw. warunki: • polegała na wdrożeniu usług centralnego wydruku zapewniających drukowanie, kopiowanie i skanowanie, przez autoryzowanych użytkowników oraz zarządzanie tymi czynnościami, • obejmowała minimum 15 urządzeń drukujących oraz była świadczona dla minimum 150 użytkowników, • była o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: stu tysięcy złotych brutto); przez jedną usługę rozumie się pracę wykonaną w ramach jednej umowy, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę wdrożenia systemu do zarządzania dokumentami elektronicznymi, spełniającego łącznie nw. warunki: • wykorzystywał silnik do rozpoznawania tekstu ze skanowanych dokumentów, • był zintegrowany z urządzeniem wielofunkcyjnym na poziomie panelu wyświetlacza urządzenia (lista atrybutów, słowniki), • wykorzystywał identyfikację użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych przy urządzeniach skanujących; przez jedną usługę rozumie się pracę wykonaną w ramach jednej umowy, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. pkt 1 niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy); 3) zaleca się, aby w celu przyśpieszenia procedowania do ofert załączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp, w szczególności Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku GETIN Bank, nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu ZPK.271.23.2018 na system centralnego wydruku” 9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w okolicznościach, o których mowa w art. 46 Pzp, tj: 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwraca niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) na wniosek Wykonawcy w razie wycofania przez niego oferty przed upływem terminu ich składania, przy czym zwrot dokonywany jest niezwłocznie; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.8 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.11. Zamawiający ponadto zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Aukcja będzie przeprowadzona na ,,Platformie aukcji elektronicznych” Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Aktualna cena oferty
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 3. Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być bowiem opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Zamawiający przekazuje wzór podpisu do administratora systemu aukcyjnego, co umożliwi wcześniejsze potwierdzenie prawidłowości podpisu elektronicznego. Po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostanie dokument PDF opisujący ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalne postąpienie wynosi 1000,00 zł.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania systemu: 1) komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu; 2) Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: a) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, b) Opera w wersji 9.0 lub wyższej, c) Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszeń, wykonawcy zobowiązani są do zalogowania się na Platformie aukcji elektronicznych oraz do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 3. Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być bowiem opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności. Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Zamawiający przekazuje wzór podpisu do administratora systemu aukcyjnego, co umożliwi wcześniejsze potwierdzenie prawidłowości podpisu elektronicznego. Po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostanie dokument PDF opisujący ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: Zamawiający nie określa czasu trwania aukcji jednoetapowej

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, której zamknięcie nastąpi po 5 minutach od złożenia ostatniej oferty. Dodatkowo zostanie ustawiony etap dogrywki. W przypadku dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych o takich samych wartościach punktowych, termin zamknięcia zostanie przedłużony o 5 minut.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA- C 60,00
TERMIN URUCHOMIENIA SCW- T 15,00
CZAS PRZYWRÓCENIA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU LUB URZĄDZENIA- R 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę, w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 18.1.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp). 18.1.2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp, w szczególności w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 2) zmiany warunków gospodarczych; 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zwartej w wyniku udzielonego zamówienia; 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres działania siły wyższej oraz potrzeby usunięcia skutków jej działania; 5) zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zwiększonych wynagrodzeń pracowników z minimalnym wynagrodzeniem, wykonujących pracę związaną bezpośrednio z realizacją niniejszego zamówienia w czasie trwania umowy, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.) – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych zasad lub stawek składki zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę związaną bezpośrednio z realizacją niniejszego zamówienia w czasie trwania umowy, c) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych zasad lub stawek składki ubezpieczenie pracowników wykonujących pracę związaną bezpośrednio z realizacją niniejszego zamówienia w czasie trwania umowy – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej zamówienia podanej w ofercie. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miasto Pabianice, z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach jest Elżbieta Borowiecka, kontakt: iod@um.pabianice.pl, telefon: 42 2254606; 3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „System centralnego wydruku wraz z repozytorium i dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń; 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Wykonawcy: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie firan, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję zmienić firany w salonie (szer pokoju 540cm ) przy czym chce firany bez zasłon, a więc dosyć bogate. Firana taka aby nie rasować. Taśma taka aby sporo było pomarszczone. Wysokośc 252. Mam karnisz typu rurka z żabkami, a więc u góry tak wszyta taśma żeby po zaczepieniu firan na żabkach nie było widać żabek. Firana ma składać się z dwóch części albowiem jest wyjście na taras. Punkt styczny obu firan to 180cm od prawej strony firany patrząc na okno.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI