"Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Zamówienie podzielone na 2 Części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia524726-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524726-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: "Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Zamówienie podzielone na 2 Części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, krajowy numer identyfikacyjny 24322042000000, ul. ul. Jodłowa  59 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 630 30 91, e-mail esmietana@muzeumgornictwa.pl, biuro@muzeumgornictwa.pl, faks 32 277 11 25.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgornictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumgornictwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106,138,650,1118,1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Jodłowa 59, Zabrze 41-800

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Zamówienie podzielone na 2 Części
Numer referencyjny: ZP/09/MGW/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania offsetowego, cyfrowego materiałów promocyjnych, w szczególności:, folderów, informatorów, katalogów, kartek świątecznych, banerów, tablic, zaproszeń, plakatów oraz kalendarzy, dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Cześć 1 zamówienia obejmująca 36 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej Części 1 zamówienia - stanowiącej załącznik Nr 1 do Części IV SIWZ. Cześć 2 zamówienia obejmująca 14 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej Części 2 zamówienia - stanowiącej załącznik Nr 2 do Części IV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia dla Części I i Części II zamówienia: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9 b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności drukowania materiałów promocyjnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) – Obowiązek zatrudnienia z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i kierowania realizowanych czynności - Część I, pkt. 3.9 SIWZ oraz § 7 wzoru umowy ramowej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Dla Części I zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące w ramach odrębnych umów (kontraktów) świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych o wartości co najmniej 200 000 złotych brutto każda. Dla Części II zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące w ramach odrębnych umów (kontraktów) świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych o wartości co najmniej 15 000 złotych brutto każda. 2. minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość tych usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: Dla Części I i II zamówienia A. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załączniki nr 1.4 i 2.4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 1 SIWZ dla poszczególnych Części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część V - umowa ramowa 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych asortymentów materiałów promocyjnych w przypadku zmian stawki podatku VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ich wystąpieniu na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen. 2. Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych asortymentów materiałów promocyjnych mogą ulec jednorazowej zmianie w 2020 r. oraz w 2021 r. Zmiana cen nie może być większa niż „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok”, określony w Komunikacie Prezesa Głównego Statystycznego opublikowanym w Monitorze Polskim. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona co najmniej dwie Umowy Wykonawcze. Nienależyte wykonanie Umowy Wykonawczej może w szczególności polegać na opóźnieniu w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia Wykonawczego lub jego wadliwym wykonaniu. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Wykonawczej w przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy Wykonawczej lub Umowy Ramowej, w szczególności gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu Umowy Wykonawczej w terminie określonym w Umowie Wykonawczej. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawczej z przyczyn wskazanych w ust. 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace, które nie zostały zakończone i za wykonanie tej części Zamówienia Wykonawczego, która będzie dla Zamawiającego bezużyteczna. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji umowy – w sytuacji o której mowa w par. 4 Umowy. 8. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może wskazać, że Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już zawartych Umów Wykonawczych, a Wykonawca zobowiązuje się je zrealizować. 9. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o dokonanym przez Wykonawcę naruszeniu. 10. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy Ramowej określonych przepisami Prawa zamówień publicznych. Część VI - umowa wykonawcza 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu Umowy albo jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace, które nie zostały zakończone i za wykonanie tej części Zamówienia Wykonawczego, która będzie dla Zamawiającego bezużyteczna. 4. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia informacji o dokonanym przez Wykonawcę naruszeniu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do wskazanego w SIWZ w sytuacji opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy kompletu materiałów, wprowadzenia na etapie umowy – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zmian lub poprawek do przedmiotu zamówienia, przy czym termin ten zostanie wydłużony o maksymalnie 5 dni roboczych. 6. Wszelkie zmiany Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I ZAWARTOŚĆ OFERTY DLA CZĘŚCI I i II ZAMÓWIENIA. 1.Oferta musi zawierać: 1)wypełniony i podpisany Formularz oferty (zał. nr 1.1 i 2.1 do SIWZ.) – właściwy dla Części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.; 2)wypełnione i podpisane Formularze cenowe (zał. nr 1.6 i 2.6 do SIWZ) – właściwe dla Części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę; 3)pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, 5)szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy. 6)Wypełnione i podpisane oświadczenia wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 1.2, 2.2 oraz 1.3 i 2.3 do SIWZ) 7)Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 1.5 i 2.5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy, II 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2.Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu przy czym: a. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt.1 SIWZ dla poszczególnych Części zamówienia wystarczające jest aby którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku, b. brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie. c. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej dla poszczególnej Części zamówienia. 5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. IV Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. V 1.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dz.U.poz.1126 ze zm.) składane w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 3.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, lub oświadczeń , które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 4.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 6.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016, poz.1126). 10.Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów lub oświadczeń składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 11.Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Część 1 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Cześć 1 zamówienia obejmująca 36 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej Części 1 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” część 2 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Cześć 2 zamówienia obejmująca 14 pozycji asortymentowych opisanych w Specyfikacji Asortymentowo-Ilościowej Części 2 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielna realizacja zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drukarki 3D - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drukarki 3D. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI