Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa Ossolineum
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525338-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525338-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa Ossolineum
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer identyfikacyjny 93069199000000, ul. ul. Szewska  37 , 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, e-mail zamowienia@znio.pl, faks +48713448561.
Adres strony internetowej (URL): www.ossolineum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ossolineum.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemne
Adres:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa Ossolineum
Numer referencyjny: DZP-2621-6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolińskich Format: 170×240 mm po obcięciu Nakład: 200 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 300 (w tym wklejka 24-stronicowa kredowa) Papier bloku: Amber Graphic 90 g (lub inny równoważny pod względem: białości – 143 CIE, nieprzezroczystości – 94%) Druk bloku: 1+1 Papier wklejki: kreda 130 lub Amber Graphic 130 g (lub inny równoważny pod względem: białości – 143 CIE, nieprzezroczystości – 94%) Druk wklejki: 4+4 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 130 mm Papier okładki: Amber Graphic 300 g (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min) Druk okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy (lub UV matowy) Proof okładki i wybranych stron do wkładki kredowej, które poda Zamawiający przed drukiem + wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 2. Konserwacja i badania dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami Format: 170×240 mm po obcięciu Nakład: 250 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 200 stron Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 130 mm. Papier do druku środka: Amber Graphic 100-110 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, nieprzezroczystość min. 95%, szorstkość 160 ml/min). Kolor druku środka: 4+4 Papier do druku okładki: Amber Graphic 300 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min) Druk okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy matowy (lub UV matowy) Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 3. Katalog wydawniczy 2019 Format: 207×291 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe dla bibliotek) Objętość: 64 strony Papier środka: Sora Matt Arte biały 115 g lub równoważny w kolorze naturalnej bieli (spulchnienie 1.1) i matowym wykończeniu. Kolor druku środka: 4+4 Oprawa: miękka szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty Papier okładki: 300 g karton dwustronnie kredowany, matowy, biały Kolor druku okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: 1+0 folia matowa soft-touch Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Proof okładki + wydruk impozycyjny. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 4. E. Łukaszyk Mgławica Pessoa Format: 160×240 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek). Objętość: 480 stron Papier środka: Alto 1.3 Naturel 90-100 g (lub inny równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, bezdrzewny, w odcieniu złamanej bieli) Druk środka: 1+1 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 145 mm Okładka: karton Arktica 250–280 g (lub inny karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/DC 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk Hunter >45) Druk okładki: 4+4 CMYK Uszlachetnienie okładki: folia matowa 1+0 Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 5. Książka autorstwa prof. Tomkowskiego Format: 148×228 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 352 strony Papier środka: Alto 1.3 Naturel 90-100 g (lub inny równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni, w odcieniu złamanej bieli) Druk środka: 1+1 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 133 mm Okładka: karton Arktica 250–280 g (lub inny karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/DC 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk Hunter >45) Druk okładki: 4+4 CMYK Uszlachetnienie okładki: folia matowa 1+0 Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. Lista bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych: po 2 egzemplarze dwóch do bibliotek: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków po 1 egzemplarzu pozostałym 13 uprawnionym bibliotekom: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usługi druku książek na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego, o wartości nieprzekraczającej 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie z tytułu art. 67 ust. 1 pkt i 7 ustawy Pzp będzie udzielone w przypadku, gdy zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na realizację zamówienia podstawowego. Zamówienia będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że dysponuje: a) Maszynami do: - druku kolorowego, - wykonania oprawy miękkiej szyto-klejonej - foliarką, Oraz b) Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać lub wykonywać z należytą starannością, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć usługę polegającą na druku i oprawie publikacji książkowej o liczbie stron nie mniejszej niż 200 w jednej publikacji o wartości 10.000 zł brutto każda. Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (na wzorze Załącznik nr 5do SIWZ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca dołączy wykaz maszyn stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dołączy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy bądź usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
w formie oryginału: pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
W ramach oferty wykonawca winien dołączyć próbki dostarczone przez Wykonawcę (Wykonawca dostarczy minimum 2 szt. próbek o podobnym stopniu trudności wydawniczej do druków będących przedmiotem niniejszego zamówienia, wydane w ciągu ostatnich trzech lat w tym: a) Jedna produkcja w oprawie miękkiej szytej i klejonej, druk kolorowy b) Jedna publikacja w oprawie miękkiej szytej i klejonej, druk kolorowy lub czarny, ze skrzydełkami z folią matową, folią soft touch lub lakierem matowym na okładce Oferta, która nie będzie zawierała próbek zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ( treść oferty nie odpowiada treści SIWZ) Zamawiający informuje, że nie zwraca próbek. Będą one przechowywane wraz z dokumentacją przetargową przez okres wskazany w ustawie.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 25,00
gwarancja 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przepisanie pozwu - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przepisanie pozwu na maszynie lub laptopie. 3 x A4. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI