SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-03
 • Numer ogłoszenia656429-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 656429-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27581400000, ul. pl. Polski  3/4 , 50-156   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 438 031, e-mail przetargi@asp.wroc.pl, faks 713 431 558.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
UCZELNIA PUBLICZNA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.asp.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 105, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: ZP-11/11/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług druku dla Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, wykonywanych zgodnie z projektami przedstawionym przez Zamawiającego, wraz z dostawą do siedziby ASP i wniesieniem wykonanych zamówień do wskazanych pomieszczeń w podziale na 2 części tj.: CZĘŚĆ NR1 SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK, WIZYTÓWEK, ZAPROSZEŃ ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp. USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU PRZEWIDYWANY (PLANOWANY DO DRUKU) NAKŁAD (SZT.) MINIMALNY ZAMAWIANY NAKŁAD DO DRUKU (SZT.) 1 2 3 4 1. Ulotka 1000 700 2. Folder 1500 1050 3. Folder 500 350 4. Folder 500 350 5. Folder 1500 1050 6. Wizytówki 200 140 7. Kartki pocztowe 200 140 8. Kartki pocztowe 4000 2800 9. Kartki pocztowe 2000 1400 10. Plakat 1500 1050 11. Kartki pocztowe 1000 700 12. Ulotka 250 175 13. Ulotka 1000 700 14. Folder 3000 2100 15. Folder 2000 1400 16. Plakat 200 140 17. Ulotka 15000 10500 18. Ulotka 2000 1400 19. Plakat 12 12 20. Kartki pocztowe 2000 1400 21. wizytówka( wkładka) 2000 1400 22. koperty 2000 1400 23. plakat 100 70 24. Plakat 200 140 25. Plakat 200 140 26. Afisz 450 315 27. Kartka 500 350 28. Plakat 500 350 29. Informator 300 210 30. Plakat 50 50 31. Plakat 100 70 32. Ulotka 500 350 33. Ulotka 2000 1400 34. Ulotka 1000 700 35. Ulotka 500 350 36. Ulotka 400 280 37. Ulotka 200 140 38. Wizytówki 500 350 39. Wizytówki 1500 1050 40. WKŁADKI DO ZAPROSZEŃ (INAUGURACJA) 500 350 41. ZAPROSZENIE +KOPERTA 400 280 42. Zaproszenie 400 280 43. Zaproszenie 500 350 44. Zaproszenie 500 350 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 3. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. W ramach jednej pozycji formularza asortymentowo-cenowego dopuszcza się wykonanie usługi druku wizytówek na podstawie różnych projektów. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania druku wizytówek wskazanych w konkretnej pozycji załącznika nr 2 Zamawiający będzie miał możliwość złożyć Wykonawcy projekt z danymi różnych osób. 4. Przewidywany (planowany do druku) nakład tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku określony w załączniku nr 2 do SIWZ jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia w ramach załącznika nr 2 do SIWZ zarówno w zakresie asortymentowym lub ilościowym. UWAGA: 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4 tj. minimalny zamawiany nakład (szt.). 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm. 6. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2,w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK). 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w formie elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia). 9. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ). 10. Wykonawca i podwykonawca (w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia) zobowiązani są realizować przedmiot zamówienia z udziałem osób pozostających z Wykonawcą (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: obsługi maszyny drukarskiej (maszynista) oraz świadczenia usług introligatorskich (introligator)." Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. CZĘŚĆ NR2 SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK KATALOGÓW, KSIĄŻEK ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp. USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU PRZEWIDYWANY (PLANOWANY DO DRUKU) NAKŁAD (SZT.) MINIMALNY ZAMAWIANY NAKŁAD DO DRUKU (SZT.) 1 2 3 4 1. Katalog 400 280 2. Katalog 400 280 3. Katalog 300 210 4. Katalog 300 210 5. Katalog 400 280 6. Katalog 500 350 7. Katalog 500 350 8. Katalog 580 406 9. Katalog 800 560 10. Katalog 200 140 11. Katalog 300 210 12. Katalog 400 280 13. Katalog 120 84 14. Katalog 50 50 15. Katalog 800 560 16. Katalog 50 50 17. Katalog 100 70 18. Katalog 100 70 19. Katalog 500 350 20. Katalog 500 350 21. Katalog 1000 700 22. Katalog 500 350 23. Katalog 500 350 24. Katalog 250 170 25. Katalog 200 140 26. Katalog 500 500 27. Katalog 50 50 28. Katalog 50 50 29. Katalog 800 560 30. Katalog 450 315 31. Katalog 1000 700 32. Zeszyt rzeźbiarski 700 490 33. Czasopismo 1800 1260 34. Folder 300 210 35. Katalog 400 280 36. Katalog 400 280 37. Katalog 400 280 38. Katalog 300 210 39. Katalog 300 210 40. Katalog 500 350 41. Katalog 200 140 42. Katalog 500 350 43. Katalog 300 210 44. Katalog 450 315 45. Katalog 450 315 46. Katalog 450 315 47. Katalog 300 210 48. Katalog 450 315 49. Katalog 50 50 50. Katalog 500 350 51. Katalog 150 105 52. Rocznik katedry 300 210 53. Katalog 500 350 54. Katalog 110 75 55. Katalog 200 140 56. Katalog 500 350 57. Książka 400 280 58. Katalog 300 210 59. Katalog 500 350 60. Katalog 650 455 61. Katalog 1500 1050 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ. 2. Załącznik nr 2a do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 3. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. 4. Przewidywany (planowany do druku) nakład tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku określony w załączniku nr 2a do SIWZ jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia w ramach załącznika nr 2a do SIWZ zarówno w zakresie asortymentowym lub ilościowym. UWAGA: 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2a do SIWZ 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2a do SIWZ wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4 tj. minimalny zamawiany nakład (szt.). 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm. 6. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2a,w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK). 7. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania okładki ze skrzydełkami, należy przyjąć 10 cm (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2a,w której istnieje zapis w brzmieniu: okładka ze skrzydełkami – bez podanego wymiaru). 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w formie elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia). 10. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). 11. Wykonawca i podwykonawca (w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia) zobowiązani są realizować przedmiot zamówienia z udziałem osób pozostających z Wykonawcą (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: obsługi maszyny drukarskiej (maszynista) oraz świadczenia usług introligatorskich (introligator)."Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał) 2) Formularz asortymentowo-cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 2 i /lub 2a do SIWZ (oryginał) 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ – Załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał) 4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na potrzeby realizacji zamówienia - wg złącznika nr 6 do SIWZ (oryginał, o ile dotyczy). 7) Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku (oryginał, o ile dotyczy). 8) W celu oceny w ramach kryterium jakości Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty W zakresie CZĘŚĆ NR 1 1) wykaz dostarczonych próbek (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dołączonymi próbkami, których zestaw musi zawierać: - folder na papierze powlekanym, druk offsetowy, łamany na min. 3, CMYK (1 szt.) i - folder na papierze niepowlekanym, druk cyfrowy, łamany na min. 3, CMYK (1szt.) W zakresie CZĘŚĆ NR 2 1) wykaz dostarczonych próbek (załącznik nr 4a do SIWZ) wraz z dołączonymi próbkami, których zestaw musi zawierać katalogi artystyczne lub albumy artystyczne, w których znajdują się reprodukcje prac artystycznych, grafik, obrazów lub dokumentację fotograficzną wystaw artystycznych lub instalacji artystycznych – 2 szt. Próbki będą podlegały ocenie w ramach kryterium nr 2 określonego w rozdziale XIII SIWZ. Próbki stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Brak w ofercie próbki zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ albo jej nie dołączenie do oferty skutkować będzie przyznaniem Wykonawcy przez Zamawiającego 0 pkt. w kryterium nr 2 (jakość). GRUPA KAPITAŁOWA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg złącznika nr 5 do SIWZ (oryginał). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Polskim 3/4, 51-161 Wrocław, tel. 71 3438031, adres e-mail: rector@asp.wroc.pl  inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest Pan Marian Suliga, adres e-mail: iod@asp.wroc.pl, tel. 71 348031 wew. 211  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. WYJAŚNIENIE: * Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA BRUTTO OFERTY (K1) 60,00
JAKOŚĆ (K2) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ NR1 SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK, WIZYTÓWEK, ZAPROSZEŃ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp. USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU PRZEWIDYWANY (PLANOWANY DO DRUKU) NAKŁAD (SZT.) MINIMALNY ZAMAWIANY NAKŁAD DO DRUKU (SZT.) 1 2 3 4 1. Ulotka 1000 700 2. Folder 1500 1050 3. Folder 500 350 4. Folder 500 350 5. Folder 1500 1050 6. Wizytówki 200 140 7. Kartki pocztowe 200 140 8. Kartki pocztowe 4000 2800 9. Kartki pocztowe 2000 1400 10. Plakat 1500 1050 11. Kartki pocztowe 1000 700 12. Ulotka 250 175 13. Ulotka 1000 700 14. Folder 3000 2100 15. Folder 2000 1400 16. Plakat 200 140 17. Ulotka 15000 10500 18. Ulotka 2000 1400 19. Plakat 12 12 20. Kartki pocztowe 2000 1400 21. wizytówka( wkładka) 2000 1400 22. koperty 2000 1400 23. plakat 100 70 24. Plakat 200 140 25. Plakat 200 140 26. Afisz 450 315 27. Kartka 500 350 28. Plakat 500 350 29. Informator 300 210 30. Plakat 50 50 31. Plakat 100 70 32. Ulotka 500 350 33. Ulotka 2000 1400 34. Ulotka 1000 700 35. Ulotka 500 350 36. Ulotka 400 280 37. Ulotka 200 140 38. Wizytówki 500 350 39. Wizytówki 1500 1050 40. WKŁADKI DO ZAPROSZEŃ (INAUGURACJA) 500 350 41. ZAPROSZENIE +KOPERTA 400 280 42. Zaproszenie 400 280 43. Zaproszenie 500 350 44. Zaproszenie 500 350 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 3. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. W ramach jednej pozycji formularza asortymentowo-cenowego dopuszcza się wykonanie usługi druku wizytówek na podstawie różnych projektów. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania druku wizytówek wskazanych w konkretnej pozycji załącznika nr 2 Zamawiający będzie miał możliwość złożyć Wykonawcy projekt z danymi różnych osób. 4. Przewidywany (planowany do druku) nakład tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku określony w załączniku nr 2 do SIWZ jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia w ramach załącznika nr 2 do SIWZ zarówno w zakresie asortymentowym lub ilościowym. UWAGA: 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4 tj. minimalny zamawiany nakład (szt.). 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm. 6. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2,w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK). 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w formie elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia). 9. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ). 10. Wykonawca i podwykonawca (w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia) zobowiązani są realizować przedmiot zamówienia z udziałem osób pozostających z Wykonawcą (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: obsługi maszyny drukarskiej (maszynista) oraz świadczenia usług introligatorskich (introligator)." Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO OFERTY (K1) 60,00
JAKOŚĆ (K2) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ NR2 SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK KATALOGÓW, KSIĄŻEK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Lp. USŁUGA DRUKU NAZWA-(RODZAJ) DRUKU PRZEWIDYWANY (PLANOWANY DO DRUKU) NAKŁAD (SZT.) MINIMALNY ZAMAWIANY NAKŁAD DO DRUKU (SZT.) 1 2 3 4 1. Katalog 400 280 2. Katalog 400 280 3. Katalog 300 210 4. Katalog 300 210 5. Katalog 400 280 6. Katalog 500 350 7. Katalog 500 350 8. Katalog 580 406 9. Katalog 800 560 10. Katalog 200 140 11. Katalog 300 210 12. Katalog 400 280 13. Katalog 120 84 14. Katalog 50 50 15. Katalog 800 560 16. Katalog 50 50 17. Katalog 100 70 18. Katalog 100 70 19. Katalog 500 350 20. Katalog 500 350 21. Katalog 1000 700 22. Katalog 500 350 23. Katalog 500 350 24. Katalog 250 170 25. Katalog 200 140 26. Katalog 500 500 27. Katalog 50 50 28. Katalog 50 50 29. Katalog 800 560 30. Katalog 450 315 31. Katalog 1000 700 32. Zeszyt rzeźbiarski 700 490 33. Czasopismo 1800 1260 34. Folder 300 210 35. Katalog 400 280 36. Katalog 400 280 37. Katalog 400 280 38. Katalog 300 210 39. Katalog 300 210 40. Katalog 500 350 41. Katalog 200 140 42. Katalog 500 350 43. Katalog 300 210 44. Katalog 450 315 45. Katalog 450 315 46. Katalog 450 315 47. Katalog 300 210 48. Katalog 450 315 49. Katalog 50 50 50. Katalog 500 350 51. Katalog 150 105 52. Rocznik katedry 300 210 53. Katalog 500 350 54. Katalog 110 75 55. Katalog 200 140 56. Katalog 500 350 57. Książka 400 280 58. Katalog 300 210 59. Katalog 500 350 60. Katalog 650 455 61. Katalog 1500 1050 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ. 2. Załącznik nr 2a do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 3. Usługi druku objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie składnych sukcesywnie zapotrzebowań (zleceń) według potrzeb Zamawiającego i wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. 4. Przewidywany (planowany do druku) nakład tj. całkowita liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy zamawianych usług druku określony w załączniku nr 2a do SIWZ jest wielkością orientacyjną, planowaną do wydrukowania przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia w ramach załącznika nr 2a do SIWZ zarówno w zakresie asortymentowym lub ilościowym. UWAGA: 1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2a do SIWZ 2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie przewidywanego (planowanego do druku) nakładu w obrębie poszczególnych pozycji Załącznika nr 2a do SIWZ wyłącznie do ilości wskazanych w kol. 4 tj. minimalny zamawiany nakład (szt.). 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary formatów mogą ulec zmianie w granicach +/- 1 cm. 6. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania proof-ów, należy przyjąć, że mają być wykonane 3 szt. proof-ów (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2a,w której istnieje zapis w brzmieniu: PROOFY-TAK). 7. W przypadku, gdy Zamawiający w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie skonkretyzował wymaganych parametrów dotyczących wykonania okładki ze skrzydełkami, należy przyjąć 10 cm (dotyczy to wyłącznie pozycji złącznika nr 2a,w której istnieje zapis w brzmieniu: okładka ze skrzydełkami – bez podanego wymiaru). 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczać do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów w wersji gotowej do druku w formie elektronicznej przed terminem wykonania usługi nie później niż w dniu przesłania zapotrzebowania (zlecenia). 10. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). 11. Wykonawca i podwykonawca (w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia) zobowiązani są realizować przedmiot zamówienia z udziałem osób pozostających z Wykonawcą (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: obsługi maszyny drukarskiej (maszynista) oraz świadczenia usług introligatorskich (introligator)." Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO OFERTY (K1) 60,00
JAKOŚĆ (K2) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie materiałów promocyjnych - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania11-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie materiałów promocyjnych. Zakres zlecenia: 1) prezentery trójkatne, 2) totemy reklamowe duże, 3) naklejki reklamowe, 4) karteczki reklamowe typu post-it. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI