Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523859-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523859-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, krajowy numer identyfikacyjny 16012870100000, ul. ul. Krakowska  38 , 45-075  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 33 600, e-mail biuro@ocrg.opolskie.pl, faks 77 40 33 609.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ocrg.opolskie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki , ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Numer referencyjny: DOA/323/19/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania (części) tj.: Zadanie nr 1: Opracowanie merytoryczne ulotek o charakterze popularno-naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. Zadanie nr 2: Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa ulotek o charakterze popularno-naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. Zadanie nr 3: Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej realizowana w ramach Budżetu Ogólnego OCRG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, 1B i 1C do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9
79552000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu w Zadaniu nr 1 mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować, co najmniej 1 osobą, która posiada wykształcenie co najmniej wyższe i ukończyła studia o kierunku: politologia lub europeistyka oraz posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie w redagowaniu i przygotowaniu tekstów do druku oraz w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert opublikowała co najmniej 1 pracę naukową dotyczącą tematyki europejskiej (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zadanie nr 3: Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej Umowy, gdy: a) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem Umowy (np. przyczyny techniczne leżące po stronie Zamawiającego), nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy - możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Umowy, b) zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 1 nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, c) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy w szczególności dotycząca względów organizacyjnych, technicznych, osobowych - Zamawiający może wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie merytoryczne ulotek o charakterze popularno-naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie merytoryczne ulotek o charakterze popularno-naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. Łączny nakład 1000 sztuk, 4 rodzaje ulotek. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole. Ulotki będą adresowane do czterech grup odbiorców: 1. Ludzi młodych, którzy będą głosować po raz pierwszy, mieszkańców województwa opolskiego, 2. Obywateli państw UE mieszkających w Polsce, 3. Polaków pracujących i mieszkających za granicą, 4. Studentów, którzy studiują i mieszkają w innym mieście niż to z którego pochodzą. Wykonawca przygotuje i opracuje zawartość merytoryczną ulotek. Każda z nich powinna zawierać do 10 stron. Format ulotki DL (99x210mm) lub inny po uzgodnieniu z Zamawiającym. W ulotkach powinny się znaleźć m.in. takie informacje jak: -czym jest Parlament Europejski i jego rola, -dlaczego warto brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, (3-5 przykładów dopasowanych do grupy odbiorców), -jak Unia Europejska i Parlament Europejski działa na nasze codzienne życie, (3-5 przykładów dopasowanych do grupy odbiorców), -jak i gdzie głosować szczegółowe informacje: jak się zarejestrować, oddać głos przez pełnomocnika, głosować za granicą. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszcza zawarcie również innych informacji, które w znaczący sposób mogłyby wzbogacić wiedzę odbiorcy o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79552000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3350,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa ulotek o charakterze popularno-naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa ulotek o charakterze popularno--naukowym, poradnikowym i edukacyjnym dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 r. Łączny nakład 1000 sztuk, 4 rodzaje ulotek. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wkład merytoryczny publikacji. Zadaniem Wykonawcy będzie: 1) korekta językowa i stylistyczna otrzymanych materiałów, 2) wprowadzenie wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego (również korekty po składzie), 3) wykonanie całego projektu graficznego ulotek w tym: a) rozmieszczenie tekstu, b) rozmieszczenie zdjęć z uregulowanymi prawami autorskimi, c) rozmieszczenie, układy i style innych elementów graficznych, w szczególności: znaków graficznych i logotypów. 4) Poprawa usterek powstałych na etapie składu, łamania oraz przygotowania publikacji do druku w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego. Każda z ulotek powinna zawierać do 10 stron. Format ulotki DL (99x210mm) lub inny po uzgodnieniu z Zamawiającym. Ulotka dwustronna w kształcie harmonijki lub w innym kształcie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca wydrukuje publikację zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi: 1) Nakład łączny 1 000 egzemplarzy (4 rodzaje ulotek. Zamawiający poda Wykonawcy poszczególne ilości sztuk ulotek do druku w późniejszym terminie), 2) Format DL (99x210mm) w kształcie harmonijki lub w innym kształcie po uzgodnieniu z Zamawiającym, 3) Papier kreda matowa gramatura 170 g, 4) Kolor nadruk dwustronny w pełnym kolorze CMYK (4+4), 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ulotki w formie elektronicznej na płycie DVD oraz płycie CD, a także prześle na adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu z ramienia Zamawiającego do publikacji na stronie www oraz rozesłania (o rozmiarze poniżej 8 MB) w formacie PDF. Wykonawca w ramach druku i dostarczenia ulotek: 1. Będzie odpowiedzialny za wydruk 1 000 sztuk ulotek zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 oraz zgodnie z terminami określonymi w Umowie. 2. Dostarczy egzemplarze ulotek opakowane w folię/papier/karton w ilości 1000 sztuk w stanie nienaruszonym do siedziby Zamawiającego przy ul. Krakowska 38, 45-075 Opole., Piętro II. Na każdej przesyłce zostanie umieszczona informacja dotycząca Zamawiającego, tytułu i liczby egzemplarzy. 3. Będzie ponosić pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego zamówienia – w przypadku stwierdzenia błędów w całym nakładzie i/lub w pojedynczych egzemplarzach (np. wydruk niezgodny z zaakceptowanym projektem, krzywe przycięte ulotki, uszkodzenia w czasie transportu) – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawionych egzemplarzy zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7612,64
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej realizowana w ramach Budżetu Ogólnego OCRG.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej realizowaną w ramach Budżetu Ogólnego OCRG. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 16 maja 2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 Szczegółowe parametry techniczne zamówienia: A. Zaproszenie Zaproszenia w formie papierowej (poligrafia), jednokartkowe, zadrukowane dwustronnie z logotypami unijnymi, herbem województwa opolskiego oraz logotypem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w pełnym kolorze z kopertą. Zaproszenie ma być składane „na trzy”. Logotypy unijne opisane w dalszej części szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia powinny znajdować się na odwrocie zaproszenia przy dolnej krawędzi. Liczba sztuk: 1000 Rozmiar po złożeniu: 100x210 mm (+/- 1 cm) Rozmiar przed złożeniem: 295x210 mm (+/- 1 cm) Papier: ozdobny, w kolorze śnieżnobiałym, co najmniej 240 gram, zadrukowany dwustronnie. B. Koperta Zamknięcie trójkątne, klejenie na mokro, bez nadruku. Liczba sztuk: 1000 Rozmiar koperty: 110x220mm (+/- 1 cm) Złożone zaproszenie ma się mieścić w kopercie. Koperta: papier matowy, śnieżnobiały – co najmniej 120 gram. 1) Opracowanie graficzne. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu min. 2 wersje wizualizacji zaproszenia w formie elektronicznej najpóźniej do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wizualizacja jednej wersji zaproszenia ma nawiązywać kolorystyką i stylem do flagi unijnej. Druga wersja wizualizacji ma być w stylu tradycyjnym, zwyczajowo stosowanym do zaproszeń na gale biznesowe. Wizualizacja wybrana do realizacji musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający może również wskazać elementy danego projektu do zmiany. Treść nadruku przeznaczonego do wykonania na zaproszeniu (nie więcej niż 1300 znaków bez spacji) Zamawiający przekaże Wykonawcy w okresie do 2 dni roboczych po akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji wizualizacji. Wszelkie propozycje layoutu zaproszenia, w tym dwie wersje wizualizacji zaproszenia, o których mowa wyżej, do czasu przekazania ostatecznej treści nadruku mogą zostać sporządzone w oparciu o tekst przykładowy. Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbny egzemplarz zaproszenia i koperty wykonane zgodnie z parametrami technicznymi, określonymi w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie później niż do 5 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji wizualizacji. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do próbnego wydruku, które Wykonawca ma obowiązek nanieść i przedstawić Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Wykonawca dostarczy całość zamówienia do siedziby Zamawiającego nie później niż do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Wszystkie zaproszenia muszą zostać oznakowane logotypami unijnymi, herbem województwa opolskiego oraz logotypem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 2) Produkcja. Zaproszenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: a) funkcjonalność, tj. zaproszenie musi spełniać swoje przeznaczenie, tj. wydruk został dokonany we właściwej orientacji, możliwej do odczytania przez adresata, tekst jest widoczny, kartka ma być już zagięta „na trzy”, koperta umożliwia wysyłkę drogą pocztową, etc. b) trwałość, tj. produkt nie może z przyczyn leżących po stronie technologii wykonania ulegać trwałym zniekształceniom np. podczas ściskania palcami, nadruki muszą być trwałe, papier dostatecznie trwały po zadruku, etc. c) estetyka, tj. produkt ma być wykonany z należytą starannością i dbałością o walory estetyczne, np.: nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem, poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, graficzne elementy zaproszenia nie są starte, nie są rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas zwykłego użytkowania, krawędzie artykułów są prawidłowo wykończone, zaproszenia oraz koperty są czyste, bez zabrudzeń, bez zagiętych rogów, maszynowo przycięte, etc. 3) Dostawa. Wykonawca dostarczy wykonane zaproszenia do siedziby OCRG na swój koszt w terminie wskazanym w ofercie (najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00) po uzyskaniu pisemnej akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Adres Zamawiającego: 45-075 Opole, ul. Krakowska 38, III p. – Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Złożona oferta cenowa będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia oraz zaspokoi wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1079,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie energy drinków z własnym logo - Głubczyce
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania02-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie energy drinków z własnym logo restauracji - zdjęcie z napisem. Początkowo 5 zgrzewek. Proszę o podanie ceny i czasu realizacji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI