Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Białystok
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-09-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-24
 • Numer ogłoszenia607885-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 607885-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.: Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Białystok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 5000147200000, ul. ul. Kombatantów  4 , 15110   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (URL): www.lech.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lech.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lech.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, w formie pisemnej
Adres:
PUHP "LECH" Spółka z o.o., Kamienna 17, 15-021 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Białystok
Numer referencyjny: NDZ.231.16.2018.KP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Białystok, dalej zwanych „drukami” lub „materiałami”. 2. Przedmiotem zamówienia są druki w ilościach i zgodne z opisem zawartym w SIWZ tom III Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienie podzielone jest na pięć części, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części: część I – Plakat informacyjny format A4 kolor – 11 000 sztuk część II – Tabliczka informacyjna z możliwością montażu na ścianie piankowa format A4 kolor – 4300 sztuk część III – Ulotka informacyjna format podwójna DL kolor – 280 000 sztuk część IV – Kalendarz trójdzielny kolor na rok 2019 – 1500 sztuk część V – Kalendarz książkowy na rok 2019 format B5 – 450 sztuk Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie dostarczone i odebrane w ramach umowy materiały – na okres 12 miesięcy. Procedura dostawy i odbioru druków została określona we Wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22140000-3
30199792-8
22900000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-07

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wskazany w sekcji II.8) jest datą zakończenia realizacji umowy dla części IV i V, termin realizacji zamówienia w rozbiciu na części zamówienia - od dnia zawarcia umowy do: część I – Plakat informacyjny 17 wrzesień 2018 r. część II – Tabliczka informacyjna z możliwością montażu na ścianie 17 wrzesień 2018 r. część III – Ulotka informacyjna 17 wrzesień 2018 r. część IV – Kalendarz trójdzielny kolor na rok 2019 do 7 grudnia 2018 r. część V – Kalendarz książkowy na rok 2019 do 7 grudnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Uwaga: W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że dostawy oferowane w części V – kalendarz książkowy na rok 2019 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: - próbkę oferowanego w części V kalendarza książkowego, a) Przez próbkę rozumie się dostarczenie na wezwanie Zamawiającego 1 sztuki oferowanego w ramach części V kalendarza, zgodnego z wymaganiami opisanymi w OPZ. b) Próbka musi zostać zapakowana w taki sposób, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu do Zamawiającego. c) Miejsce dostawy próbki zostanie wskazane w wezwaniu do jej złożenia. d) Próbka musi potwierdzać spełnianie wymagań wskazanych w OPZ. Weryfikacja będzie przeprowadzana przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW); 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli Oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do IDW. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do Oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie Oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do Oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.1.2 IDW. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.4. IDW, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10.4.1. IDW składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 15 ust. 2b, nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 3. Zmiana terminów określonych w § 7 ust. 2 w odniesieniu do części I-III będzie możliwa, w sytuacji gdy z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i/lub podpisanie umowy, termin na realizację tych części będzie krótszy niż 7 dni roboczych. W takiej sytuacji termin wykonania zamówienia w tych częściach może zostać przesunięty w taki sposób, żeby Wykonawca miał 7 dni roboczych na realizację umowy. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do IDW. 3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwana dalej Administratorem; 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, dane do kontaktu: iodo@lech.net.pl, telefon: 85 67 84 945; 3) dane osobowe, o których mowa w ppkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych na potrzeby prowadzonych akcji informacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Białystok”, znak NDZ.231.16.2018.KP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegające na kontaktach w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty; 4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; 5) z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez okres archiwizacji, zgodnie z procedurami obowiązującymi Administratora. 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia tych danych osobowych; − prawo do przenoszenia tych danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część I – Plakat informacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część I – plakat informacyjny format : A4, kolor: zadruk z jednej strony – pełny kolor , materiał: kreda półmat o gramaturze 200 g, druk: offsetowy lub cyfrowy w zależności od możliwości technicznych Oferenta ilość: 11 000 sztuk pakowane po 100 sztuk termin dostawy materiałów : 17 wrzesień 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 22900000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część II – tabliczka informacyjna z możliwością montażu na ścianie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część II – tabliczka informacyjna z możliwością montażu na ścianie format : A4, układ: pionowy, wymiary: 210 x 297 mm, kolor: zadruk z jednej strony – pełny kolor , matowy, materiał: płyta piankowa biała o grubości 5 mm, mocowanie: dwie taśmy dwustronne przyklejone w odległości 10 mm od krawędzi tabliczki (od strony niedrukowanej) o szerokości minimum 15 mm, druk: offsetowy lub cyfrowy w zależności od możliwości technicznych Oferenta ilość: 4 300 sztuk pakowane po 50 sztuk termin dostawy materiałów : 17 wrzesień 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22900000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: część III – ulotka informacyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część III – ulotka informacyjna format : DL podwójne, układ: pionowy, wymiary: 210 x 198 mm, kolor: zadruk z dwustronny – pełny kolor , materiał: kreda półmat o gramaturze 150 g, druk: offsetowy lub cyfrowy w zależności od możliwości technicznych Oferenta ilość: 280 000 sztuk pakowane po 500 sztuk, dostawa w dwóch partiach po 140 000 sztuk termin dostawy materiałów : 17 wrzesień 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: część IV – kalendarz trójdzielny na rok 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część IV – kalendarz trójdzielny na rok 2019 format : min. 320x805 mm, kalendarz składany na 4 równe części główka: wypukła, lakierowana, wymiary min 320x205 mm, kolor 4+0 (full kolor jednostronnie), przygotowana w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, umożliwiająca mocowanie na ścianie (zawieszka) tło (plecy kartonowe): kolor 4+0, ze stopką adresową u dołu, kalendarium: składające się z trzech niezależnych i zrywanych części. Każda część 12 arkuszy z kolejnym miesiącem, górne kalendarium: od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r., środkowe kalendarium musi wyróżniać się kolorem papieru, miesiące styczeń - grudzień 2019 r. , dolne kalendarium: od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., pasek z czerwonym przesuwanym okienkiem umożliwiający zaznaczenie aktualnego dnia, materiał: papier - karty miesięcy – min. 80g/m2; główka i plecy – min. 300 g/m2. Ilość: 1500 sztuk, pakowane w paczkach po 20 sztuk. termin dostawy materiałów : do 7 grudnia 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199792-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: część V – kalendarz książkowy na rok 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część V – kalendarz książkowy na rok 2019 Zamawiający wymaga dostarczenia próbki (w odpowiedzi na wezwanie skierowane do wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w części V) format : A5 , wymiary : 142x203mm, objętość: 160 kart, układ kalendarium: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, PL,GB, D, RUS, imieniny w kolorze szaro-granatowym i święta w kolorze czerwonym, kalendarium : papier: chamois 70g, kolor okładki : kalendarz książkowy w okleinie czarnej wykonanej z moletu o podłożu jasno zielonym umożliwiającej znakowanie laserowe ( rok, logo Zamawiającego ) wykończenie: wycięte registry, atlas z mapami (pełny kolor), wstążka, część informacyjna, strefy czasowe, numery kierunkowe, skróty samochodowe, odległości drogowe, dane adresowe najważniejszych instytucji państwowych, jednostki miar i wag, wykaz imienin), ozdobne obszycie po obwodzie, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem kalendarza, ilość: 450 sztuk pakowane w paczkach po 20 sztuk termin dostawy materiałów : do 7 grudnia 2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30199792-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie światłowodów - Niemcy
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję ekipy do położenia światłowodów. Firma zapewnia większość narzędzi. Projekt w realizacji. Inwestycja prowadzona na terenie Niemiec.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI