Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Lubelskie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia527944-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527944-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Województwo Lubelskie: Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie, krajowy numer identyfikacyjny 43101917000000, ul. ul. Artura Grottgera  4 , 20-029  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 44 16 636, , e-mail zamowienia@lubelskie.pl, , faks 81 44 16 535.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (parter KANCELARIA OGÓLNA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części
Numer referencyjny: OP-IV.272.18.2019.ELB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych z podziałem na części. część I: projekt graficzny, korekta, przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych dotyczących obszarów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz efektów wdrażania programu. Korektę i przygotowanie do druku ulotek informacyjnych. Druk, oraz dostawę do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek Druk, oraz dostawa ulotek z alokacją na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek. Materiały będą zawierały informacje o osiach priorytetowych i działaniach RPO WL 2014-2020 oraz dane kontaktowe do instytucji zajmujących się wdrażaniem programu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. część II: projekt graficzny, korekta, przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych Rzecznika Funduszy Europejskich. Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych Rzecznika Funduszy Europejskich, korektę i przygotowanie do druku ulotek informacyjnych, druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6
79340000-9
79810000-5
79811000-2
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części I i II: 45 dni od podpisania Umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Do SIWZ dołączony jest Wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z Załącznikiem nr 3a, 3b do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Dotyczy Sekcji III pkt 2.2. Przedmiotowego ogłoszenia - Wykonawca NIE SKŁADA oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, gdyż Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym postępowaniu. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny . 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 2, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w pkt 2). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.4..Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (RODO) określony został w rozdz.XXX. 5.Wykonawca wraz z ofertą składa: - dla części I - „Dwa niezależne projekty graficzne ulotki informacyjnej A5”. Projekty nie podlegają uzupełnieniu. Brak projektu czy też złożenie projektu niezgodnie z poniższymi parametrami skutkuje odrzuceniem oferty. Projekty do oferty dołączone w formie wydruku (wizualizacja projektu). Wykonawca do oferty dołączy dwa niezależne projekty ulotki podlegające ocenie zgodnie z kryteriami oceny oferty. Projekty w formie kolorowego wydruku w formacie A5, 592 x 210 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze), składane na 4 w tzw. ZygZag, papier kreda mat, min 300 g/m2, druk dwustronny 4+4. Uwaga projekty bez tłoczenia w Braille’u. Na projekcie konieczność wskazania miejsc/powierzchni, w których zostaną natłoczone w alfabecie Braille’a - adres www i nazwa programu regionalnego np. poprzez oznaczenie tego miejsca ramką na projekcie ulotki lub w inny sposób, tak aby Zamawiający jednoznacznie miał wskazane, gdzie Wykonawca zamierza wykonać tłoczenie i na jakiej powierzchni ulotki. Dokładny opis oceniania zawarty jest w rozdz. XV SIWZ dla części I.. - dla części II - jeden„Projekt graficzny ulotki informacyjnej A5”. Projekt nie podlegają uzupełnieniu. Brak projektu czy też złożenie projektu niezgodnie z poniższymi parametrami skutkuje odrzuceniem oferty. Projekt do oferty dołączony w formie wydruku (wizualizacja projektu). Wykonawca do oferty dołączy projekt ulotki podlegające ocenie zgodnie z kryteriami oceny oferty. Projekt w formie kolorowego wydruku w formacie A5, 592 x 210 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze), papier kreda mat, min 300 g/m2, druk dwustronny 4+4. Uwaga projekty bez tłoczenia w Braille’u. Na projekcie konieczność wskazania miejsc/powierzchni, w których zostaną natłoczone w alfabecie Braille’a - adres www Zamawiającego np. poprzez oznaczenie tego miejsca ramką na projekcie ulotki lub w inny sposób, tak aby Zamawiający jednoznacznie miał wskazane, gdzie Wykonawca zamierza wykonać tłoczenie i na jakiej powierzchni ulotki. Dokładny opis oceniania zawarty jest w rozdz. XV SIWZ dla części II.. Powyższe projekty nie będą podlegały uzupełnieniu, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, gdyż ocena projektu będzie dokonywana w kontekście kryteriów oceny ofert. Oferta zostanie odrzucona (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy): 1) gdy Wykonawca nie dołączy do oferty projektu; 2) gdy załączony projekt nie będzie zgodny z OPZ i w/w warunkami projektu na daną część; 3) gdy Wykonawca złoży więcej niż 2 projekty na część I i więcej niż jeden projekt na część II.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: projekt graficzny, korekta, przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych dotyczących obszarów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz efektów wdrażania programu. Korektę i przygotowanie do druku ulotek informacyjnych. Druk, oraz dostawę do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek Druk, oraz dostawa ulotek z alokacją na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek. Materiały będą zawierały informacje o osiach priorytetowych i działaniach RPO WL 2014-2020 oraz dane kontaktowe do instytucji zajmujących się wdrażaniem programu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
Dwa niezależne projekty graficzne ulotki informacyjnej A5 40,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca wraz z ofertą składa: - dla części I - „Dwa niezależne projekty graficzne ulotki informacyjnej A5”. Projekty nie podlegają uzupełnieniu. Brak projektu czy też złożenie projektu niezgodnie z poniższymi parametrami skutkuje odrzuceniem oferty. Projekty do oferty dołączone w formie wydruku (wizualizacja projektu). Wykonawca do oferty dołączy dwa niezależne projekty ulotki podlegające ocenie zgodnie z kryteriami oceny oferty. Projekty w formie kolorowego wydruku w formacie A5, 592 x 210 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze), składane na 4 w tzw. ZygZag, papier kreda mat, min 300 g/m2, druk dwustronny 4+4. Uwaga projekty bez tłoczenia w Braille’u. Na projekcie konieczność wskazania miejsc/powierzchni, w których zostaną natłoczone w alfabecie Braille’a - adres www i nazwa programu regionalnego np. poprzez oznaczenie tego miejsca ramką na projekcie ulotki lub w inny sposób, tak aby Zamawiający jednoznacznie miał wskazane, gdzie Wykonawca zamierza wykonać tłoczenie i na jakiej powierzchni ulotki. Dokładny opis oceniania zawarty jest w rozdz. XV SIWZ dla części I..


Część nr: 2 Nazwa: projekt graficzny, korekta, przygotowanie do druku, druk i dostarczenie ulotek informacyjnych Rzecznika Funduszy Europejskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych Rzecznika Funduszy Europejskich, korektę i przygotowanie do druku ulotek informacyjnych, druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego ulotek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
Projekt graficzny ulotki informacyjnej A5 40,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca wraz z ofertą składa: dla części II - jeden„Projekt graficzny ulotki informacyjnej A5”. Projekt nie podlegają uzupełnieniu. Brak projektu czy też złożenie projektu niezgodnie z poniższymi parametrami skutkuje odrzuceniem oferty. Projekt do oferty dołączony w formie wydruku (wizualizacja projektu). Wykonawca do oferty dołączy projekt ulotki podlegające ocenie zgodnie z kryteriami oceny oferty. Projekt w formie kolorowego wydruku w formacie A5, 592 x 210 mm (+/- 20 mm na każdym wymiarze), papier kreda mat, min 300 g/m2, druk dwustronny 4+4. Uwaga projekty bez tłoczenia w Braille’u. Na projekcie konieczność wskazania miejsc/powierzchni, w których zostaną natłoczone w alfabecie Braille’a - adres www Zamawiającego np. poprzez oznaczenie tego miejsca ramką na projekcie ulotki lub w inny sposób, tak aby Zamawiający jednoznacznie miał wskazane, gdzie Wykonawca zamierza wykonać tłoczenie i na jakiej powierzchni ulotki. Dokładny opis oceniania zawarty jest w rozdz. XV SIWZ dla części II.. Powyższe projekty nie będą podlegały uzupełnieniu, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, gdyż ocena projektu będzie dokonywana w kontekście kryteriów oceny ofert. Oferta zostanie odrzucona (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy): 1) gdy Wykonawca nie dołączy do oferty projektu; 2) gdy załączony projekt nie będzie zgodny z OPZ i w/w warunkami projektu na daną część; 3) gdy Wykonawca złoży więcej niż 2 projekty na część I i więcej niż jeden projekt na część II.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie powłoki antygraffiti - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie powłoki antygraffiti na nowych automatycznych drzwiach do garażu w Lublinie /Wieniawa/. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa narzędzi
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Dostawa urządzeń sieciowych oraz zasilacza awaryjnego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Usługa druku materiałów promocyjno- informacyjnych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI