Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów reklamowych Teatru Ziemi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów reklamowych Teatru Ziemi Rybnickiej z podziałem na zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRybnik
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyTeatr Ziemi Rybnickiej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-17
 • Numer ogłoszenia504824-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504824-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Teatr Ziemi Rybnickiej: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów reklamowych Teatru Ziemi Rybnickiej z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Ziemi Rybnickiej, krajowy numer identyfikacyjny 81856800000, ul. Plac Teatralny  1 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4222132, 4223235, e-mail rck@neostrada.pl, faks 32 42 22132 wew. 110.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: bip.teatrziemirybnickiej.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.teatrziemirybnickiej.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.teatrziemirybnickiej.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik, Dział administracji, kadr, zamówień publicznych pok. 214

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów reklamowych Teatru Ziemi Rybnickiej z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.01/TZR/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów reklamowych Teatru Ziemi Rybnickiej z podziałem na zadania Zadanie 1: wydruk i dostawa materiałów reklamowych 1.1. Składanki DL (repertuary) wydań: min. 11 / max. 13 nakład jednego wydania: 3 tysiące egzemplarzy format netto: 495 x 210 mm papier: biały obustronnie powlekany, kreda mat 200 g kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 składanie: w „Z”, falcowane na pięć 1.2. Plakaty B1 (w tym 10 repertuarów) wydań: min. 50 / max. 60 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 680 x 980 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.3. Plakaty B2 (w tym 10 repertuarów) wydań: min. 50 / max. 60 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 480 x 680 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.4. Plakaty B3 wydań: min. 35/ max. 40 nakład jednego wydania: 70 sztuk format netto: 340 x 480 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.5. Ulotki informacyjne (zaproszenia) wydań: min. 15/max. 20 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 297 x 210 mm papier: biały obustronnie powlekany, kreda mat 300 g kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 składanie: w „C” lub „Z”, 2 bigi 1.6. Gazeta „Wytrych” Wydań: 4 Nakład jednego wydania: 500 szt Format netto: A4 Papier: offsetowy 80g/m2 kolor: czarno-biały stron: 16, zszywany (2 zszywki) oprawa: broszurowa 1.7. Teczki ofertowe Wydań: 1 Nakład: 200 sztuk Format: A4 (format papieru netto: 484x332 mm) Grzbiet: 1mm Papier: kreda mat 350 g Kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 Uszlachetnienie: folia mat 1.8. Wizytówki Wydań: 1 Nakład: 500 sztuk – 5 wzorów Format: karton czarno-biały, matowy, obustronnie Powlekany 350 g Kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 Powlekane obustronnie laminatem matowym zadanie 2: Wydruk i dostawa banerów reklamowych 1.1. Banery na elewacje druk na banerach frontlit pro + zgrzewanie i oczkowanie nakład: min. 65 szt. / max. 80 szt. format: 235 cm x 130 cm nadruk: jednostronny kolor: pełny grubość: 510 g/ 1m 2 1.2. Banery dwustronne nad drogę druk na banerach frontlit pro + zgrzewanie i tunel nakład: min. 5 kompletów po 3 szt./ max. 10 kompletów po 3 szt. format: 6 m x 1 m nadruk: dwustronny kolor: pełny grubość: 510 g/1 m2 INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI KAŻDEGO ZADANIA Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie w ramach wynagrodzenia, wszystkich materiałów reklamowych wchodzących w skład każdego z dwóch zadań do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie określonym w ofercie. Materiały muszą zostać dostarczone do Teatru Ziemi Rybnickiej. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów reklamowych oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie materiałów reklamowych odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku). Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia materiałów reklamowych powstałych podczas realizacji dostawy i rozładunku. Fakturowanie obywać się będzie częściowo po wydrukowaniu każdego zlecenia. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego zamówienia są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - czynności drukowania - czynności introligatorskie - czynności koordynatora W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.5) Główny kod CPV: 79820000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji druku poszczególnych druków zadanie 1: do 5 dni roboczych (od daty dostarczenia projektów graficznych) zadanie 2: do 4 dni roboczych (od daty dostarczenia projektów graficznych)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą. 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: http://bip.teatrziemirybnickiej.pl W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W sekcji III.3) wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - Zamawiający wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wydruk i dostawa materiałów reklamowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Składanki DL (repertuary) wydań: min. 11 / max. 13 nakład jednego wydania: 3 tysiące egzemplarzy format netto: 495 x 210 mm papier: biały obustronnie powlekany, kreda mat 200 g kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 składanie: w „Z”, falcowane na pięć 1.2. Plakaty B1 (w tym 10 repertuarów) wydań: min. 50 / max. 60 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 680 x 980 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.3. Plakaty B2 (w tym 10 repertuarów) wydań: min. 50 / max. 60 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 480 x 680 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.4. Plakaty B3 wydań: min. 35/ max. 40 nakład jednego wydania: 70 sztuk format netto: 340 x 480 mm papier: kreda błysk 170 g kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 1.5. Ulotki informacyjne (zaproszenia) wydań: min. 15/max. 20 nakład jednego wydania: 100 sztuk format netto: 297 x 210 mm papier: biały obustronnie powlekany, kreda mat 300 g kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 składanie: w „C” lub „Z”, 2 bigi 1.6. Gazeta „Wytrych” Wydań: 4 Nakład jednego wydania: 500 szt Format netto: A4 Papier: offsetowy 80g/m2 kolor: czarno-biały stron: 16, zszywany (2 zszywki) oprawa: broszurowa 1.7. Teczki ofertowe Wydań: 1 Nakład: 200 sztuk Format: A4 (format papieru netto: 484x332 mm) Grzbiet: 1mm Papier: kreda mat 350 g Kolor: pełny kolor jednostronnie 4/0 Uszlachetnienie: folia mat 1.8. Wizytówki Wydań: 1 Nakład: 500 sztuk – 5 wzorów Format: karton czarno-biały, matowy, obustronnie Powlekany 350 g Kolor: pełny kolor obustronnie 4/4 Powlekane obustronnie laminatem matowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji druku 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:czas realizacji druku do 5 dni roboczych od daty przekazania projektów graficznych


Część nr: 2 Nazwa: wydruk i dostawa banerów reklamowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Banery na elewacje druk na banerach frontlit pro + zgrzewanie i oczkowanie nakład: min. 65 szt. / max. 80 szt. format: 235 cm x 130 cm nadruk: jednostronny kolor: pełny grubość: 510 g/ 1m 2 1.2. Banery dwustronne nad drogę druk na banerach frontlit pro + zgrzewanie i tunel nakład: min. 5 kompletów po 3 szt./ max. 10 kompletów po 3 szt. format: 6 m x 1 m nadruk: dwustronny kolor: pełny grubość: 510 g/1 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji druku 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:czas realizacji druku do 4 dni roboczych od daty przekazania projektów graficznych


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę cięcie ulotek - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę cięcie ulotek. Mam 10 000 ulotek w kształcie A5. Interesuje mnie wycięcie ich w kształcie smartfona.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI