Opracowanie i druk pomocy dydaktycznych dla realizacji programu edukacyjnego Nawigacja...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie i druk pomocy dydaktycznych dla realizacji programu edukacyjnego Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSmołdzino
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySłowiński Park Narodowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-29
 • Numer ogłoszenia655223-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 655223-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Słowiński Park Narodowy: Opracowanie i druk pomocy dydaktycznych dla realizacji programu edukacyjnego Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach projektu POIŚ Nr POIS.02.04.00-00-0202/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Słowiński Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 22157840000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  , 76214   Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 117 204, e-mail a.hylarecka@slowinskipn.pl, faks 598 117 509.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.slowinskipn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
sekretariat Słowińskiego Paku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i druk pomocy dydaktycznych dla realizacji programu edukacyjnego Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN
Numer referencyjny: SPN.26.27.2018.ah-m
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych: Zadanie nr 1: Podzadanie 1.1. ulotki edukacyjne format A6 w ilości 30 000 szt. / 4 wzory po 7 500 szt., nadruk dwustronny; na podstawie materiałów zamawiającego, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.2. pakiet wejściowy – ulotki edukacyjne format A4 w ilości 10 000 szt. / 1 wzór, nadruk dwustronny, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.3. naklejki w ilości 174 szt. Zadanie nr 2: Podzadanie 2.1. pakiet edukacyjny w ilości 3000 szt. Podzadanie 2.2. gra edukacyjna planszowa w ilości 500 szt. Zadanie nr 3: gra wielkoformatowe memory 24-elementowe w ilości 1 szt. (1 komplet) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia następujących warunków: dla zadania nr 1 i nr 3 1) posiadania zdolności technicznych tj.: a) doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego swym zakresem projektowanie graficzne treści ulotek, banerów, reklam, tablic edukacyjnych, planszy, itp.; W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego zakres wskazany w ppkt a) dla zadania nr 2 2) posiadania zdolności zawodowych tj. dysponowania: a) co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym przyrodniczym o kierunku biologia lub ekologia lub geografia lub geologia lub leśnictwo lub ochrona środowiska dla potrzeb konsultacji merytorycznych z zakresu przyrody, b) co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym zaliczanym do grupy morskich: nawigacja, studia marynistyczne i pokrewne dla powyższej specjalności dla potrzeb konsultacji merytorycznych z zakresu marynistyki, c) koordynatorem prac tj. co najmniej jedną osobą, z doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu przyrodniczo-kulturowych pakietów edukacyjnych zawierających minimum opracowanie merytoryczne treści dla scenariuszy i kart pracy dla warsztatów edukacyjnych. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zadaniu nr 1 i nr 3 - Zamawiający nie stawia do spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowych. W zadaniu nr 2 - Zamawiający nie stawia do spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dla zadania nr 1 i nr 3 a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ). 2) dla zadania nr 2 a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). Dokumenty dotyczące Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców należy złożyć w oryginale z wyjątkiem dowodów, które mogą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonują odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku, gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwość co do swej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 możliwość zmian w zespole osób wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę dla spełnienia warunku określonego w pkt.5.2.2) SIWZ w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych lub ustania więzi prawnych łączących go z nimi. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. Osoby, które wejdą w skład zespołu Wykonawcy muszą spełniać minimalne wymagania określone w pkt. 5.2.2) SIWZ, Wykonawca udokumentuje spełnianie tych wymogów. 2. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 możliwość zmiany koordynatora wykazanego przez Wykonawcę w ramach kryterium określonego w pkt.14.3. SIWZ zadanie nr 2 ppkt 2, w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych tj. śmierć, ciężka choroba niepozwalająca na uczestniczenie w realizacji zamówienia. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. Koordynator, który wejdzie w skład zespołu Wykonawcy musi spełniać co najmniej takie wymagania, jakie spełniała osoba, którą będzie zastępować, a Wykonawca na etapie oceny ofert uzyskałby dzięki dysponowaniu tą osobą taką samą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie podwykonawstwa pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Podzadanie 1.1. ulotki edukacyjne format A6 w ilości 30 000 szt. / 4 wzory po 7 500 szt., nadruk dwustronny; na podstawie materiałów zamawiającego, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.2. pakiet wejściowy – ulotki edukacyjne format A4 w ilości 10 000 szt. / 1 wzór, nadruk dwustronny, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.3. naklejki w ilości 174 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: Podzadanie 1.1. ulotki edukacyjne format A6 w ilości 30 000 szt. / 4 wzory po 7 500 szt., nadruk dwustronny; na podstawie materiałów zamawiającego, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.2. pakiet wejściowy – ulotki edukacyjne format A4 w ilości 10 000 szt. / 1 wzór, nadruk dwustronny, kolor 4x4, na papierze kredowym, Podzadanie 1.3. naklejki w ilości 174 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia Zadania 1. w terminie 21 dni roboczych od podpisania umowy 2. Termin określony w pkt1. oznacza maksymalny termin wykonania zamówienia, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie zadeklarowanym w ofercie w kryterium oceny ofert.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Podzadanie 2.1. pakiet edukacyjny w ilości 3000 szt. Podzadanie 2.2. gra edukacyjna planszowa w ilości 500 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Podzadanie 2.1. pakiet edukacyjny w ilości 3000 szt. Podzadanie 2.2. gra edukacyjna planszowa w ilości 500 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie koordynatora 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia Zadania 2. Podzadanie 2.1. w dwóch etapach: a) Etap I: Opracowanie pakietów edukacyjnych i gry edukacyjnej pod względem graficznym i treści merytorycznej w terminie do 04.03.2019r. b) Etap II – Wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tj. Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino gotowych pakietów edukacyjnych w terminie do 22.03.2019r. Podzadanie 2.2. w terminie do 15.03.2019r.


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: gra wielkoformatowe memory 24-elementowe w ilości 1 szt. (1 komplet)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3: gra wielkoformatowe memory 24-elementowe w ilości 1 szt. (1 komplet) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia Zadania 3. w terminie do 01.03.2019r. 2. Termin określony w pkt1. oznacza maksymalny termin wykonania zamówienia, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie zadeklarowanym w ofercie w kryterium oceny ofert.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu altany z grillem i piecem wraz z pomieszczeniem WC
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania24-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy, która zaprojektuje i ewentualnie jeśli jest możliwość wykonania zagranicą projekt altany ze ściana z grillem/wędzarnia i piecem do mojej firmy. W altanie potrzebuje także 2 małe osobne pomieszczenia na WC i natrysk. Proszę o informacje ile kosztuje projekt takiej altany i ile czasu zabiera wykonanie, a także czy macie możliwość wykonania w Norwegii. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI