Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych przeznaczonych do obsługi zwrotnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO) oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów sprzętowych dla potrzeb Centrum Mandatowego w Nysie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-12-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-13
 • Numer ogłoszenia661567-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 661567-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu: Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO) oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów sprzętowych dla potrzeb Centrum Mandatowego w Nysie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 001022920, ul. ul. Ozimska  19 , 45-057   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 454 00 67/70, e-mail is@op.mofnet.gov.pl, faks 77 456 43 13.
Adres strony internetowej (URL): http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO) oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów sprzętowych dla potrzeb Centrum Mandatowego w Nysie
Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.52.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru (dalej: ZPO) oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów sprzętowych dla potrzeb: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu – Pion Centrum Mandatowe w Nysie przy ulicy Moniuszki 9-10 w Nysie. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca: 1) wydzierżawi urządzenia drukujące nabiurkowe, dalej urządzenia grupy B, o parametrach technicznych zawartych w tabeli 1 załącznika nr 1 do SIWZ, 2) wydzierżawi urządzenia wielofunkcyjne, dalej urządzenia grupy K, o parametrach technicznych zawartych w tabeli 2 załącznika nr 1 do SIWZ, 3) przeprowadzi montaż urządzeń i dokona ich uruchomienia, 4) podłączy urządzenia do sieci elektrycznej i teleinformatycznej, 5) zainstaluje i będzie dostarczał, wszystkie materiały eksploatacyjne (z wyjątkiem papieru) niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń, 6) wykona instalację, konfigurację oraz zaprogramuje poszczególne funkcje umożliwiające korzystanie z funkcjonalności urządzeń, w tym zapewni współpracę urządzeń grupy K z siecią Zamawiającego i kartami magnetycznymi Zamawiającego do uruchamiania wydruków, 7) przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresu obsługi urządzeń w pełnym zakresie funkcjonalności, 8) zapewni kompleksowy serwis wydzierżawionych urządzeń świadczony w pełnym zakresie przez przeszkolony personel zgodnie z opisem zawartym w pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79820000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232100-5
50300000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-01   lub zakończenia: 2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia w następujących terminach: 1) Dostawa, instalacja i uruchomienie, konfiguracja urządzeń oraz sprawdzenie współpracy urządzeń grupy K z siecią Zamawiającego i kartami magnetycznymi do uruchomienia wydruków – maksymalnie w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy; 2) Dzierżawa oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy urządzeń – w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń. 2. Planowana data rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) to: 01.02.2019r.-31.01.2021r. (okres 24 miesięcy). 3. Ze względów proceduralnych termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec przesunięciu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze, w tym każda w ramach jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie, należy złożyć w oryginale. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie, należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnego na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu: 1) wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy złożyć w oryginale. Dokumenty należytego wykonania zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego zamówienie wskazane w wykazie zostało wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Wartości podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku usług, które są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie w zakresie potwierdzającym, iż oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 1) Kartę katalogową producenta potwierdzającą zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, tj. parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, a które to zostały przedstawione przez Wykonawcę wraz z ofertą w załączniku nr 2 do formularza ofertowego, odrębnie dla: a) urządzenia drukującego nabiurkowego grupy B; b) urządzenia wielofunkcyjnego grupy K. 2) Certyfikat Energy Star lub inne świadectwo potwierdzające, że przeszły one równoważne testy efektywności energetycznej i należy to potwierdzić stosownym świadectwem; 3) Deklaracja zgodności CE lub certyfikat równoważny; 4) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością, wystawiony przez uprawniony podmiot, który powinien jednoznacznie wskazywać Wykonawcę. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, złożone dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać, że podmiot bezpośrednio realizujący przedmiot zamówienia posiada wdrożony system zarządzania jakością. 2.Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do dokonania prezentacji oraz przeprowadzenia przedwdrożeniowych testów zaoferowanych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, w zakresie potwierdzającym, że oferowane w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia drukujące i wielofunkcyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Zamawiający wymaga, aby z treści dokumentu wadialnego lub przelewu jednoznacznie wynikało, jakiego zamówienia wadium dotyczy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem – na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu: nr 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium – dzierżawa urządzeń do obsługi ZPO” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: 1) składa się wraz z ofertą w oryginale w siedzibie Zamawiającego (zaleca się dołączyć do oferty gwarancję lub poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem trwale złączyć z ofertą natomiast oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty); 2) z treści dokumentu powinien jednoznacznie wynikać przedmiot zamówienia, którego dotyczy wadium; 3) powinno obejmować cały okres związania ofertą toteż termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 4) powinno zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wadium, bez względu na formę, należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 6. W przypadku wadium wniesionym w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania przelewu - wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy oraz zawierać: nazwę dającego gwarancję (Wykonawcę), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (bank/inst. ubezpieczająca), kwotę gwarancji równą kwocie wadium. 8. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający dokona zwrotu wadium na rachunek bankowy, z którego wpłynęło wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena netto za 1 wydruk strony formatu A4 60,00
Stan urządzeń grupy B 15,00
Stan urządzeń grupy K 15,00
Maksymalny czas usunięcia awarii dzierżawionych urządzeń 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych w IPU stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Rozdział XXVII. stanowi klauzula informacyjna i ochrona danych osobowych
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI