Druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającej informatora Urzędu Miejskiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającej informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych, ulotek oraz afiszy informacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCieszyn
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-13
 • Numer ogłoszenia660179-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 660179-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna: Druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającej informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych, ulotek oraz afiszy informacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, krajowy numer identyfikacyjny 51570900000, ul. Rynek  1 , 43400   Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 4794200, 4794350, e-mail inwestycje@um.cieszyn.pl, faks 033 4794303, 4794361.
Adres strony internetowej (URL): www.um.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.um.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.cieszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn- Punkt Obsługi Klientów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającej informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych, ulotek oraz afiszy informacyjnych
Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1: Przedmiotem zamówienia części 1 jest druk, wykonanie i dostawa 25 numerów wydawanego co dwa tygodnie informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych – w terminie od 18.01.2019 r. do 20.12.2019 r. i wkładki do 1 numeru (kalendarza): • częstotliwość edycji – dwutygodnik • ilość numerów w ciągu roku: 25, w tym: ◦ 20 numerów po 20 stron + 4 strony okładki ◦ 5 numerów po 16 stron + 4 strony okładki • nakład każdego numeru: 7000 egzemplarzy • każdorazowo projekt graficzny publikacji w formacie pdf zostanie przekazany na serwer drukarni w dniu poprzedzającym wydanie gazety do godziny 12:00. • dzień wydania: piątek i dostawa do 9.00 do siedziby Zamawiającej • gazeta posiada nr ISSN • parametry techniczne gazety: ◦ format A4 (po obcięciu 210 x 297 mm) ◦ materiał: 4 strony okładki i strony środkowe – biała kreda matowa 80 g, ◦ kolor: 4+4 ◦ broszura zszyta dwoma zszywkami na grzbiecie • dodatkowo dwustronny kalendarz jako insert (luzem w środku wydania) w przedostatnim numerze gazety tj. w dniu 06.12.2019 r. ◦ nakład: 7000 sztuk ◦ format: A4 (po obcięciu 210 x 297 mm) ◦ kolor: 4+4 ◦ materiał: biała kreda matowa 300 g ◦ lakier dyspersyjny matowy obustronnie Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2: Przedmiotem zamówienia części 2 jest Druk, wykonanie i dostawa 11 edycji ulotek i afiszy informacyjnych wydawanych co miesiąc od stycznia do grudnia 2019 r. (edycje: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019, styczeń 2020). a) ulotki: • format 273 x 440 mm składane do 273 x 110 mm, • kolor 2+2 • ilość: 1000 szt. na jedną edycję (edycja lipiec/sierpień – 1500 szt.) • materiał: biała kreda matowa 150 g • materiały dostarczane przez Zamawiającą co miesiąc w formacie pdf. • termin wykonania: 3 dni robocze od dostarczenia projektu graficznego • dostawa do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1. b) afisze: • format B1 • kolor 2+0 • ilość: 70 szt. w każdej edycji • materiał: biała kreda matowa 200 g • materiały dostarczane przez Zamawiającą co miesiąc w formacie pdf. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całości nakładu: do 3 dni roboczych do godz. 13:00 od dostarczenia projektu na serwer drukarni.

II.5) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22100000-1
39294100-0
79800000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-18   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali lub wykonują (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) co najmniej dwie usługi polegające dostawie druków periodyków o wartości minimum 40.000 zł brutto. Warunek ten dotyczy wyłącznie części 1 zamówienia tj.: Druk, wykonanie oraz dostawa Wiadomości Ratuszowych. W zakresie części 2 zamówienia Zamawiający nie określa żadnego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony właściwy formularz oferty – według załączników 1a-1b do SIWZ, b) oświadczenie wstępne – według właściwego załącznika 2a-2b do SIWZ, z tym że w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) oświadczenie o grupie kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1 zamówienia „Druk, wykonanie oraz dostawa Wiadomości Ratuszowych”: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość co najmniej następującego zakresu zmian: 1) zmiany terminu wykonywania usługi w przypadku: a) wstrzymania realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego b) działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy 2) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia b) zmiana osób wskazanych do kontaktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach, jak np.: aneks do umowy, notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności itp. Część 2 zamówienia "Druk, wykonanie oraz dostawa ulotek oraz afiszy informacyjnych” 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość co najmniej następującego zakresu zmian: 1) zmiany terminu wykonywania usługi w przypadku: a) wstrzymania realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego b) działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy 2) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia b) zmiana osób wskazanych do kontaktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach, jak np.: aneks do umowy, notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk, wykonanie oraz dostawa Wiadomości Ratuszowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1: Przedmiotem zamówienia części 1 jest druk, wykonanie i dostawa 25 numerów wydawanego co dwa tygodnie informatora Urzędu Miejskiego – Wiadomości Ratuszowych – w terminie od 18.01.2019 r. do 20.12.2019 r. i wkładki do 1 numeru (kalendarza): • częstotliwość edycji – dwutygodnik • ilość numerów w ciągu roku: 25, w tym: ◦ 20 numerów po 20 stron + 4 strony okładki ◦ 5 numerów po 16 stron + 4 strony okładki • nakład każdego numeru: 7000 egzemplarzy • każdorazowo projekt graficzny publikacji w formacie pdf zostanie przekazany na serwer drukarni w dniu poprzedzającym wydanie gazety do godziny 12:00. • dzień wydania: piątek i dostawa do 9.00 do siedziby Zamawiającej • gazeta posiada nr ISSN • parametry techniczne gazety: ◦ format A4 (po obcięciu 210 x 297 mm) ◦ materiał: 4 strony okładki i strony środkowe – biała kreda matowa 80 g, ◦ kolor: 4+4 ◦ broszura zszyta dwoma zszywkami na grzbiecie • dodatkowo dwustronny kalendarz jako insert (luzem w środku wydania) w przedostatnim numerze gazety tj. w dniu 06.12.2019 r. ◦ nakład: 7000 sztuk ◦ format: A4 (po obcięciu 210 x 297 mm) ◦ kolor: 4+4 ◦ materiał: biała kreda matowa 300 g ◦ lakier dyspersyjny matowy obustronnie Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całości nakładu: do 3 dni roboczych do godz. 13:00 od dostarczenia projektu na serwer drukarni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22000000-0, 22100000-1, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-18
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Druk, wykonanie oraz dostawa ulotek oraz afiszy informacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2: Przedmiotem zamówienia części 2 jest Druk, wykonanie i dostawa 11 edycji ulotek i afiszy informacyjnych wydawanych co miesiąc od stycznia do grudnia 2019 r. (edycje: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019, styczeń 2020). a) ulotki: • format 273 x 440 mm składane do 273 x 110 mm, • kolor 2+2 • ilość: 1000 szt. na jedną edycję (edycja lipiec/sierpień – 1500 szt.) • materiał: biała kreda matowa 150 g • materiały dostarczane przez Zamawiającą co miesiąc w formacie pdf. • termin wykonania: 3 dni robocze od dostarczenia projektu graficznego • dostawa do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1. b) afisze: • format B1 • kolor 2+0 • ilość: 70 szt. w każdej edycji • materiał: biała kreda matowa 200 g • materiały dostarczane przez Zamawiającą co miesiąc w formacie pdf. Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całości nakładu: do 3 dni roboczych do godz. 13:00 od dostarczenia projektu na serwer drukarni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22000000-0, 22100000-1, 39294100-0, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-18
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia BHP - Mikołów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania13-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracownika w poniedziałek, 17.06.2019. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.