Druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517811-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517811-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne: Druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al. Krasińskiego  11 a , 31-111   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail malgorzata_karbownik@pwm.com.pl, faks 12 422 01 74.
Adres strony internetowej (URL): www.pwm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Kultury podległa MKiDN
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwm.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem niewaznosci w języku polskim, w formie pisemnej
Adres:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków (pokój 107)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych.
Numer referencyjny: ZZP.261.07.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych. 2. Wszystkie publikacje są opatrzone numerem ISBN lub ISMN. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem publikacji stanowią: załącznik nr 2 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.1-3.3 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczno - cenowa oraz załącznik nr 6 do SIWZ tj. Wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79820000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79821000-5
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie Zadania nr 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy (3) usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. druk z diapozytywów, z których każda spełniała łącznie następujące warunki: a) wartość każdej wykonywanej usługi wynosiła minimum 10 000,00 zł brutto; b) objętości książki lub publikacji nutowej wynosiła co najmniej 50 stron,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ, 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.2 dotyczących braku podstaw wykluczenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 7. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 11 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot są zobowiązani do przedłożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 3) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 4) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub jego notarialnie poświadczonej kopii. 5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 7) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w przepisie art. 366 KC. 8) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 2) aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 5 do SIWZ 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.1 dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W zakresie Zadania nr 1 a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), wraz z dowodami potwierdzającymi, że ujęte w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym, dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty próbki w celu oceny jakości. Zamawiający wymaga, aby przedłożone próbki były publikacjami wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat. Będzie to: dla zadania nr 1 – dwie próbki a) publikacja wydrukowana na papierze offsetowym 90-100 g; format A4 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki lakierem offsetowym lub folią błyszczącą lub matową; oprawa klejona; objętość min. 40 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny b) publikacja wydrukowana na papierze Munken Premium Cream lub Munken Pure Cream 100 – 120 g), format A4 lub większy, okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa szyta drutem; objętość min. 40 stron środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny dla Zadania nr 2 – jedna próbka publikacja wydrukowana na papierze Munken Premium Cream 100 g lub papierze kremowym o porównywalnych parametrach i gładkości (kremowy, bezdrzewny, niepowlekany, o gładkiej powierzchni, gramatura 90-100 g, nieprzezroczystość 91-92%, grubość 130-150 mikrometra, szorstkość do 300 ml/min), format A4 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany biały, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa szyta drutem; objętość min. 40 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny dla Zadania nr 3 – jedna próbka publikacja wydrukowana na papierze offsetowym 90-100 g; format B5 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany biały, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa klejona; objętość min. 150 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz kolorowy materiał graficzny Uwaga: Składający ofertę może przedłożyć maksymalnie tyle próbek, ile zaznaczono dla danego zadania. Oprócz przypisania próbki do konkretnego zadania, każda próbka powinna być opisana wg rodzaju i gramatury papieru, na jakim została wydrukowana. Parametry techniczne wymagane dla próbek mogą się uzupełniać w przedłożonych próbkach wyłącznie w obrębie jednego zadania. W przypadku gdy przedłożone próbki nie wyczerpują w całości katalogu ocenianych podkryteriów wymienionych w tabeli z kryteriami oceny jakości, Wykonawca otrzyma „0” pkt w kryterium „jakość” 1. Próbki należy opisać podając: - numer zadania w zakresie którego jest składana, - nazwę Wykonawcy, 2. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty – nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. 3. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, w tym nie podpisanie ich numerem Zadania, którego dotyczą, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dostarczone próbki zostaną zwrócone Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane. W przypadku oferty wybranej jako najkorzystniejsza, próbki zostaną zatrzymane w celu sprawdzenia poprawności realizacji umowy w porównaniu ze złożoną na etapie postępowania próbką.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) Formularz „Oferta przetargowa” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 3.1-3.3 do SIWZ, 4) Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie, 7) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - załącznik nr 8 do SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) zmiany jakości na wyższą przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, 3) na podstawie art. 144 Pzp 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt. 1 powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Publikacje nutowe - druk z diapozytywów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych. 2. Wszystkie publikacje są opatrzone numerem ISBN lub ISMN. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem publikacji stanowią: załącznik nr 2 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.1 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczno - cenowa oraz załącznik nr 6 do SIWZ tj. Wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8, 79821000-5, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty próbki w celu oceny jakości. Zamawiający wymaga, aby przedłożone próbki były publikacjami wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat. Będzie to: dla zadania nr 1 – dwie próbki a) publikacja wydrukowana na papierze offsetowym 90-100 g; format A4 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki lakierem offsetowym lub folią błyszczącą lub matową; oprawa klejona; objętość min. 40 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny b) publikacja wydrukowana na papierze Munken Premium Cream lub Munken Pure Cream 100 – 120 g), format A4 lub większy, okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa szyta drutem; objętość min. 40 stron środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny a) Kryterium ,jakość" zostanie ocenione na podstawie dostarczonej wraz z ofertą przez Wykonawcę próbki o podobnym stopniu trudności drukarskiej do publikacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia, według wymagań (kryteriów) wymienionych w poniższej tabeli zgodnie z zasadami druku i oprawy introligatorskiej publikacji - ,max 40 pkt Jednolitość natężenia farby w całej publikacji max 5 pkt Czytelność tekstu (czystość druku, brak rozmazań, ostrość, kontrast, mocne nasycenie czerni w tekście drukowanym) max 5 pkt Ostrość i jakość ilustracji zapewniające widoczność szczegółów w światłach i cieniach (bez dominanty barwnej i przesunięć podstawowych kolorów), odpowiednie nasycenie kolorów max 5 pkt Trwałość rozumiana jako odporność na zginanie i otwieranie, brak odkształceń i trwałych zmian spowodowanych otwieraniem publikacji, brak pęknięć grzbietu; max 5 pkt jakość wykonania oprawy miękkiej klejonej (brak odchylania się okładki lub okładki i kilku pierwszych kartek książki od głównego bloku, prawidłowe wklejenie okładki równo do wysokości bocznych big okładki, brak pęknięć okładki na linii bigowania, równe ułożenie druku w stosunku do brzegów okładki; brak odkształceń kartonu okładki; jakość foliowania – równomierne pokrycie, brak pęcherzy powietrza) max 7 pkt jakość wykonania oprawy miękkiej zeszytowej, w tym jakość foliowania – równomierne pokrycie, brak pęcherzy powietrza, centralne ułożenie zszywek względem zbigowanego grzbietu max 7 pkt równe ułożenie stron w publikacji przy zachowaniu kątów prostych; jakość obcięcia książki z trzech boków (gładki, równo przycięty blok, bez postrzępień, wgnieceń, zagięć, okładka równa z blokiem) max 6 pkt


Część nr: 2 Nazwa: Publikacje nutowe i pomoce szkolne - druk z plików pdf
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych. 2. Wszystkie publikacje są opatrzone numerem ISBN lub ISMN. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem publikacji stanowią: załącznik nr 2 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.2 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczno - cenowa oraz załącznik nr 6 do SIWZ tj. Wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8, 79821000-5, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakośc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty próbki w celu oceny jakości. Zamawiający wymaga, aby przedłożone próbki były publikacjami wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat. Będzie to:dla Zadania nr 2 – jedna próbka publikacja wydrukowana na papierze Munken Premium Cream 100 g lub papierze kremowym o porównywalnych parametrach i gładkości (kremowy, bezdrzewny, niepowlekany, o gładkiej powierzchni, gramatura 90-100 g, nieprzezroczystość 91-92%, grubość 130-150 mikrometra, szorstkość do 300 ml/min), format A4 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany biały, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa szyta drutem; objętość min. 40 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz materiał graficzny Kryterium ,jakość" zostanie ocenione na podstawie dostarczonej wraz z ofertą przez Wykonawcę próbki o podobnym stopniu trudności drukarskiej do publikacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia, według wymagań (kryteriów) wymienionych w poniższej tabeli zgodnie z zasadami druku i oprawy introligatorskiej publikacji - ,max 40 pkt: Jednolitość natężenia farby w całej publikacji max 5 pkt Czytelność tekstu (czystość druku, brak rozmazań, ostrość, kontrast, mocne nasycenie czerni w tekście drukowanym) max 5 pkt Ostrość i jakość ilustracji zapewniające widoczność szczegółów w światłach i cieniach (bez dominanty barwnej i przesunięć podstawowych kolorów), odpowiednie nasycenie kolorów max 5 pkt trwałość rozumiana jako odporność na zginanie i otwieranie, brak odkształceń i trwałych zmian spowodowanych otwieraniem publikacji, brak pęknięć grzbietu max 5 pkt jakość wykonania oprawy miękkiej zeszytowej, w tym jakość foliowania – równomierne pokrycie, brak pęcherzy powietrza, centralne ułożenie zszywek względem zbigowanego grzbietu max 10 pkt równe ułożenie stron w publikacji przy zachowaniu kątów prostych; jakość obcięcia książki z trzech boków (gładki, równo przycięty blok, bez postrzępień, wgnieceń, zagięć, okładka równa z blokiem) max 10 pkt


Część nr: 3 Nazwa: Książki w oprawie miękkiej klejonej - druk z plików pdf
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych. 2. Wszystkie publikacje są opatrzone numerem ISBN lub ISMN. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem publikacji stanowią: załącznik nr 2 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.3 do SIWZ tj. Specyfikacja techniczno - cenowa oraz załącznik nr 6 do SIWZ tj. Wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8, 79821000-5, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty próbki w celu oceny jakości. Zamawiający wymaga, aby przedłożone próbki były publikacjami wydanymi w ciągu ostatnich trzech lat. Będzie to: dla Zadania nr 3 – jedna próbka publikacja wydrukowana na papierze offsetowym 90-100 g; format B5 lub zbliżony; okładka: karton 220-250 g jednostronnie powlekany biały, drukowana w kolorze, uszlachetnienie okładki folią błyszczącą lub matową; oprawa klejona; objętość min. 150 stron; środek ma zawierać tekst czarny oraz kolorowy materiał graficzny a) Kryterium ,jakość" zostanie ocenione na podstawie dostarczonej wraz z ofertą przez Wykonawcę próbki o podobnym stopniu trudności drukarskiej do publikacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia, według wymagań (kryteriów) wymienionych w poniższej tabeli zgodnie z zasadami druku i oprawy introligatorskiej publikacji - ,max 40 pkt: Jednolitość natężenia farby w całej publikacji max 5 pkt Czytelność tekstu (czystość druku, brak rozmazań, ostrość, kontrast, mocne nasycenie czerni w tekście drukowanym) max 5 pkt Ostrość i jakość ilustracji zapewniające widoczność szczegółów w światłach i cieniach (bez dominanty barwnej i przesunięć podstawowych kolorów), odpowiednie nasycenie kolorów max 5 pkt trwałość rozumiana jako odporność na zginanie i otwieranie, brak odkształceń i trwałych zmian spowodowanych otwieraniem publikacji, brak pęknięć grzbietu max 5 pkt jakość wykonania oprawy miękkiej klejonej (brak odchylania się okładki lub okładki i kilku pierwszych kartek książki od głównego bloku, prawidłowe wklejenie okładki równo do wysokości bocznych big okładki, brak pęknięć okładki na linii bigowania, równe ułożenie druku w stosunku do brzegów okładki; brak odkształceń kartonu okładki; jakość foliowania – równomierne pokrycie, brak pęcherzy powietrza) max 10 pkt równe ułożenie stron w publikacji przy zachowaniu kątów prostych; jakość obcięcia książki z trzech boków (gładki, równo przycięty blok, bez postrzępień, wgnieceń, zagięć, okładka równa z blokiem) max 10 pkt


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie kampanii, kolportaż ulotek - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie kampanii marketingowej - kolportażu ulotek. Proszę o informacje odnośnie jednorazowej kampanii reklamowej, ewentualnie samego kolportażu ulotek dla małej restauracji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI