Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Śląskie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-05
 • Numer ogłoszenia510230-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510230-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Muzeum Śląskie: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 001094121, ul. ul. Tadeusza Dobrowolskiego  1 , 40-205  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7799300-1, 32 2130866, e-mail zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://muzeumslaskie.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 8 SIWZ.
Adres:
Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, 2 piętro, biuro podawcze - pokój nr A.2.10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, usług w zakresie druku wraz z dostawą materiałów promocyjno-informacyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1.1 Część A - Druk materiałów promocyjno–informacyjnych w technikach offsetowej i cyfrowej, 1.2 Część B - Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) zawierają załączniki do SIWZ oznaczone: Załącznik nr 2A dla Części A oraz Załącznik nr 2B dla Części B. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowią odpowiednio dla każdej z części przedmiotu zamówienia Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ. 2. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 3. Podwykonawstwo: 3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części (zakresu) zamówienia podwykonawcy – odpowiednio w Części A i B zamówienia. 3.2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome, należy wskazać wykaz proponowanych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu), którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 3.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób: 4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pracujących na stanowisku pracy przy obsłudze maszyn drukarskich i introligatorskich, wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn drukarskich i introligatorskich (dalej „personel”) będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). 4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia personelu – regulują zapisy wzoru umowy, dla Części A i B: § 3 ust. 2-3. 4.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszej sekcji pkt 4 (rozdz. IV ust. 6 SIWZ), oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy wzoru umowy: 1) dla Części A: § 3 ust. 3-4, § 6 ust. 1 pkt 4) i 5), § 8 ust. 1 pkt 2), 2) dla Części B: § 3 ust. 3-4, § 6 ust. 1 pkt 4) i 5), § 9 ust. 1 pkt 2). 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia równoważne wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości szacunkowej dla tego zamówienia – dla każdej z części zamówienia odrębnie – w przypadku zamówienia na część B wartość zamówień podobnych wynosi 50% łącznej wartości zamówienia, tj. zamówienia podstawowego i opcji (dalej „zamówienia podobne”). Przedmiot zamówień podobnych będzie polegał na wykonaniu druków tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe oraz druków podobnych, tj. o innych parametrach technicznych niż wskazane w zamówieniu podstawowym lecz dotyczących druku materiałów promocyjno-informacyjnych, odpowiednio offsetowych i cyfrowych (w Części A) i wielkoformatowych (w Części B). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz Wykonawca realizował przedmiot zamówienia ze starannością i zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowy, a także Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy (w tym dotyczących warunków płatności), jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji A. dla Części A: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku osiągnie kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, umowa wygasa bez konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń przez Strony. 2) Termin dostarczenia wykonanych przez Wykonawcę druków, w związku ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem realizacyjnym wynosi dla pozycji OPZ od nr 1 do 27 - do 5 dni roboczych oraz dla pozycji OPZ nr 28 „Bilety” - do 5 tygodni, licząc od następnego dnia po przesłaniu Wykonawcy zamówienia realizacyjnego na wykonanie danego druku lub druków. B. dla Części B: 1) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, co oznacza, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z jednokrotnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania: a. podstawowego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r., b. opcji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.; - z zastrzeżeniem, że jeżeli maksymalna kwota stanowiąca cenę za wykonanie usługi druku, osiągnie kwotę, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Umowa wygasa bez konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń przez Strony. 2) Termin dostarczenia wykonanych przez Wykonawcę druków, w związku ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem realizacyjnym wynosi do 5 dni roboczych licząc od następnego dnia po przesłaniu Wykonawcy zamówienia realizacyjnego. 3) Przedmiot zamówienia w ramach opcji jest tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego (w zakresie rodzajów i ilości druków). 4) Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji minimum 50% zamówienia podstawowego. 5) Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji opcji, najpóźniej do dnia 12.12.2019 r. Jeżeli Zamawiający skorzysta z opcji, to również zobowiąże się do realizacji zamówienia opcjonalnego w zakresie co najmniej 50% wartości zamówienia opcjonalnego. 6) W treści zawiadomienia Zamawiający wskaże nowy termin końcowy realizacji (tj. 31.12.2020 r.) i obowiązywania umowy. 7) Niedopuszczalne jest przenoszenie kosztów realizacji zamówienia opcjonalnego do kosztów realizacji zamówienia podstawowego i odwrotnie. W związku z tym, ceny jednostkowe o których mowa w załączniku nr 1 umowy (za poszczególne rodzaje druków wielkoformatowych), muszą być jednakowe przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (w tym opcji), z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 umowy i § 8 umowy. 8) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z opcji lub braku realizacji zakresu zamówienia podstawowego lub opcjonalnego do 50% wartości danego zamówienia, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. 1) Dla Części A zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę drukowania materiałów promocyjnych lub informacyjnych w technice offsetowej lub cyfrowej, usługę świadczoną sukcesywnie przez okres co najmniej sześciu miesięcy, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). 2) Dla Części B zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę druku wielkoformatowego na papierze posterowym lub na folii samoprzylepnej monomerycznej lub bezpośrednio na płycie PCV lub na dzianinie poliestrowej w rozdzielczości 1440 x 1440 dpi, usługę świadczoną sukcesywnie, przez okres co najmniej sześciu miesięcy, o wartości co najmniej 10 000,00 PLN łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). Stwierdzenie „(…) drukowanie bezpośrednio na płycie PCV (…)” oznacza takie drukowanie, które wyklucza drukowanie na folii a następnie naklejenie na płytę PCV. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 odpowiednio w ppkt. 1) i 2) (rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. odpowiednio w ppkt. 1) i 2) SIWZ) zostanie spełniony wyłącznie jeżeli żądana usługa została wykonana przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę (np. jednego z członków konsorcjum lub wspólnika w sp. cywilnej). Powyższe oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszej sekcji pkt 1 odpowiednio w ppkt. 1) i 2) (rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, który należy złożyć wraz z ofertą. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 (rozdz. VII ust. 1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 (rozdziale VII ust. 1 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 (rozdz. VII ust. 1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ)) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 (rozdz. VII ust. 1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w niniejszej sekcji pkt 1 (rozdz. VII ust. 1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ)) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu zamieszczenia, na stronie na której zamieszczono SIWZ, informacji z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Forma dokumentów: 2.1 Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 4 składane jest w oryginale. 2.2 Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (nie dotyczy oferty oraz próbek druków o których mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, które składane są w oryginale). 2.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 2.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) 4. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Ofertę stanowi: 5.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia - odpowiednio dla każdej z Części A i B zamówienia odrębnie. 5.2. wykonane przez Wykonawcę następujące próbki druków: 1) Dla Części A zamówienia: a. jeden folder o następującej specyfikacji technicznej: falcowany/bigowany minimum jeden raz, składający się po rozłożeniu z minimum dwóch kolumn, z których każda kolumna ma format maksymalnie A4 (210 mm x 297 mm) wydrukowany techniką offsetową, w kolorach 4+4 na papierze powlekanym, białym, o wysokiej gładkości i gramaturze minimum 150 g/m2; b. jedna wizytówka o następującej specyfikacji technicznej: format 50 mm x 90 mm, wydrukowana wysokiej jakości techniką cyfrową, w kolorach 4+4, na papierze kredowym białym o gramaturze minimum 300 g/m2. Ww. próbki druków wykonane wg opisanych parametrów technicznych od lit. a do b., należy dostarczyć w ilości po 1 (jednej) sztuce z każdego rodzaju druków (tylko jedna sztuka danego rodzaju druku będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty). Brak dostarczenia próbek lub dostarczenia próbek niezgodnych z powyższymi zapisami, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Próbki druków stanowią integralną część oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek druków wykonanych przez inny podmiot niż Wykonawca wyłącznie, jeżeli podmiot ten będzie realizował niniejsze zamówienie w charakterze podwykonawcy, lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty podmiot który wykonał próbki druków złożone do oceny oferty. 2) Dla Części B zamówienia: wydruki - 5 szt., tj. po 1 szt. z każdego rodzaju druku, które należy wykonać z pliku wykonawczego przygotowanego przez Zamawiającego na materiałach, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ), stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ: a. 1 szt. wydruku na tkaninie banerowej frontlit o gramaturze 500 do 510 g/m2, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości, tzw. nieokonomiczny o rozdzielczości 720 x 720 dpi, kolor 4 + 0; b. 1 szt. wydruku na folii samoprzylepnej monomerycznej matowej, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości o rozdzielczości 1440 x 1440 dpi, tzw. druk fotograficzny, kolor 4 + 0; c. 1 szt. wydruku na papierze posterowym o gramaturze 140 do 150 g/m2, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości o rozdzielczości 1440 x 1440 dpi, tzw. druk fotograficzny, kolor 4 + 0; d. 1 szt. wydruku na płycie z PCV spienionego w kolorze białym o grubości 3 mm, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), druk wysokiej jakości o rozdzielczości 1440 x 1440 dpi, tzw. druk fotograficzny, kolor 4 + 0; e. 1 szt. wydruku na materiale flagowym – dzianina, 100% poliester o gęstości 110 - 124 g/m2, w formacie ok. A4 (210 mm x 297 mm), obszyta podwójnym szwem na każdej krawędzi, wydruk sublimacyjny cyfrowy o jakości minimum 720 x 1080 dpi lub na ploterze solwentowym o jakości nie gorszej niż 720 x 1080 dpi, kolor 4 + 0. Wydruki należy wykonać według wskazanych parametrów technicznych po 1 (jednej) sztuce na każdym ze wskazanych materiałów od lit. a do lit. e (tylko jedna sztuka danego rodzaju druku będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty). Jeżeli dostarczony wydruk będzie niezgodny z powyższymi zapisami (lit. a – e) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Wydruki stanowią integralną część oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek druków wykonanych przez inny podmiot niż Wykonawca, jeżeli podmiot ten będzie realizował niniejsze zamówienie w charakterze podwykonawcy lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty podmiot który wykonał próbki druków złożone do oceny oferty. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 6.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ, jeżeli dotyczy to wraz z informacją o której mowa w rozdz. VII ust. 2 SIWZ oraz jeżeli dotyczy oświadczenia o których mowa w rozdz. VII ust. 4 SIWZ. 6.2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami rozdz. V ust. 4 SIWZ - jeżeli dotyczy. 6.3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.4. Dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy, tj. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
A. Dla Części A zamówienia: § 7 Wzoru umowy: Dopuszczalne zmiany Umowy. 1. Zmiana treści niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji: 1) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom a także zmiany podwykonawcy; 2) ewentualnej zmiany albo rezygnacji w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z podwykonawcy/ów dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem; 4) zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę ceny brutto danego nakładu wskazanej Załączniku nr 1 do Umowy; 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana osób oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia z zachowaniem wymogów w stosunku do tych osób określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zmiany danych adresowych. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej Umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. B. Dla Części B zamówienia: 1. Zmiana treści niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji: 1) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom a także zmiany podwykonawcy; 2) ewentualnej zmiany albo rezygnacji w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z podwykonawcy/ów dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem; 4) zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę ceny brutto za jeden m2 danego rodzaju druku, wskazanej Załączniku nr 1 do Umowy; 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana osób oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia z zachowaniem wymogów w stosunku do tych osób określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zmiany danych adresowych. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej Umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. § 8 Wzoru umowy: Zmiany w umowie - waloryzacja 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w § 8 ust. 2-4 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 9. Zamiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa § 8 w ust.1 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część A - Druk materiałów promocyjno–informacyjnych w technikach offsetowej i cyfrowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach usług w zakresie druku materiałów promocyjno–informacyjnych w technikach offsetowej i cyfrowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 2A do SIWZ zawierający wymagania Zamawiającego dla wyszczególnionych elementów przedmiotu usługi (rodzajów druków). Wykonanie wszystkich wymienionych w Załączniku nr 2A do SIWZ materiałów promocyjnych obejmuje: 1. przycięcie, poskładanie do wymaganego formatu oraz we wskazanych pozycjach szycie + klejenie, 2. dostarczenie do rampy rozładunkowej do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, 3. terminowe realizowanie poszczególnych rodzajów materiałów – sukcesywnie zgodnie z zamówieniami przekazywanymi Wykonawcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym termin dostawy wykonanych przez Wykonawcę materiałów opisanych w OPZ wynosi: 1) dla pozycji OPZ od nr 1 do 27 - do 5 dni roboczych oraz 2) dla pozycji OPZ nr 28 „Bilety” - do 5 tygodni - licząc od następnego dnia po przesłaniu Wykonawcy zamówienia realizacyjnego na wykonanie danego druku lub druków, 4. jednostką rozliczeniową pomiędzy Stronami dla każdego z wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A do SIWZ rodzajów druku jest jeden nakład określonego rodzaju drukowanego materiału, 5. Wykonawca po zrealizowaniu usługi drukowania na podstawie przekazanych zamówień może przekazywać jednorazowo Zamawiającemu jeden rodzaj wydrukowanych materiałów lub kilka rodzajów, pod warunkiem zachowania terminu realizacji o którym mowa w pkt 3. powyżej. Zamawiający w tej kwestii pozostawia dokonanie wyboru Wykonawcy, 6. minimalna wielkość pojedynczego zamówienia to jeden nakład, 7. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada nie więcej niż 5 dostaw wydrukowanych materiałów w danym miesiącu kalendarzowym, co daje nie więcej niż 55 dostaw w czasie realizacji umowy przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3A SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część B: Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, usług w zakresie druku wielkoformatowych materiałów promocyjno–informacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 2B do SIWZ zawierający wymagania Zamawiającego dla wyszczególnionych elementów przedmiotu usługi (rodzajów i ilości druków wielkoformatowych). Wykonanie wszystkich wymienionych w OPZ materiałów promocyjnych obejmuje: 1) przycięcie do wymaganego formatu, 2) dostarczenie do rampy rozładunkowej do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, 3) terminowe realizowanie poszczególnych rodzajów materiałów – sukcesywnie zgodnie z zamówieniami przekazywanymi Wykonawcy, przy czym termin dostawy wykonanych przez Wykonawcę materiałów opisanych w OPZ wynosi do 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia po przesłaniu Wykonawcy zamówienia realizacyjnego, 4) jednostką rozliczeniową pomiędzy Stronami dla każdego z wyspecyfikowanych w OPZ rodzajów materiałów jest jeden m2, 5) Wykonawca po zrealizowaniu usługi drukowania na podstawie przekazanych zamówień może przekazywać jednorazowo Zamawiającemu jeden rodzaj wydrukowanych materiałów lub kilka rodzajów. Zamawiający w tej kwestii pozostawia dokonanie wyboru Wykonawcy. 6) minimalna wielkość pojedynczego zamówienia to jeden m2, 7) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada nie więcej niż 5 dostaw wydrukowanych materiałów w danym miesiącu kalendarzowym, co daje nie więcej niż: a. 55 dostaw w czasie realizacji umowy dotyczącej zamówienia podstawowego tj. realizowanego od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r., b. nie więcej niż 60 dostaw w czasie realizacji umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia w 2020 roku (zamówienie opcjonalne) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych teczek ofertowych, wizytówek i folderów reklamowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI