Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-19
 • Numer ogłoszenia623175-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 623175-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, krajowy numer identyfikacyjny 00601129800000, ul. Zwycięska  8 , 53-033  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3398656, , e-mail zamowieniapubliczne@dodr.pl, andrzej.janicki@dodr.pl, faks 71 3397912.
Adres strony internetowej (URL): http://dodr.ibip.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dodr.ibip.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dodr.ibip.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, kancelaria budynek B-3 p.9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
Numer referencyjny: AG-312-4/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w zestawieniach kosztów zamówienia (Załączniki nr 1A i 1B do SIWZ) stanowią wielkości szacunkowe. Przez druk i dostawę wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu należy rozumieć druk i dostawę wydawnictw w postaci broszur, ulotek, wizytówek, zaproszeń, plakatów, teczek, oświadczeń, katalogów i/lub miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” specjalistycznego czasopisma regionalnego posiadającego nr ISSN 1733-9693 (wydawnictwo periodyczne o tematyce regionalnej publikowane raz w miesiącu w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy) według faktycznych potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 5A i 5B do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie wymaganiom podanym przez Zamawiającego we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 5A i 5B do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał wysoką jakość wydruku, optymalne nasycenie kolorów, właściwą ostrość, pasowanie i wskazany format. Zamawiający będzie przekazywał materiały Wykonawcy drogą elektroniczną za pomocą protokołu FTP. Koszt pakowania, transportu, ubezpieczenia, dostarczenia wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, budynek B-5) oraz pozostałych miejsc dostawy na terenie Dolnego Śląska, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Dostawy dla części 1 - druk i dostawa wydawnictw realizowane będą do siedziby Zamawiającego oraz siedmiu wskazanych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie Dolnego Śląska, dostawy dla części 2 - druk i dostawa miesięcznika TDRR realizowane będą do siedziby Zamawiającego oraz dwudziestu pięciu wskazanych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie Dolnego Śląska. Zamawiający zastrzega sobie, aby materiały przekazane Wykonawcy do wykonania usługi druku nie były przekazywane innym podmiotom w wersji oryginału, ani w wersji przetworzonej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1) część nr 1 – druk i dostawa wydawnictw, 2) część nr 2 – druk i dostawa miesięcznika TDRR. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności – obsługa maszyn wykorzystywanych do druku (urządzeń pomiarowych do kontroli druku, prasowanie arkuszy, dobór formatu papieru, dobór odpowiedniej farby drukarskiej do podłoża, kontrola parametrów druku) – w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 222413,59
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-15   lub zakończenia: 2021-01-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych należycie co najmniej dwie usługi wykonywane nie krócej niż 12 miesięcy każda, polegające na usłudze druku wydawnictw, o łącznej wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy, tj.: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. Dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych, bezpłatnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty na ogólnie dostępne, elektronicznie prowadzone bazy danych, z których Zamawiający może bezpłatnie pozyskać określone dokumenty. 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), zwanego dalej „rozporządzeniem”
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy, tj.: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), z załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 2)dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, – jeśli Wykonawca polega na zasobach; podmiotu trzeciego; 3)w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do składanej oferty zobowiązany jest dołączyć próbki przykładowego egzemplarza własnego wydawnictwa (drukowanego przez Wykonawcę) podobnego do zlecanego produktu, tj: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – broszura, kolor 4x4, kreda, min. 28 stron, szyta; 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – wydawnictwo w formacie minimum A4, min. 44 strony, kolor 4 x 4, okładka jednostronnie foliowana (folia błysk), środek kreda mat, szyta. Próbki będą zwracane wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału; 2) Aktualne oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach: 1) zmian cen spowodowanych zmianami przepisów określających wysokość należnego podatku VAT lub podatku akcyzowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie – po uprzednim ich udokumentowaniu przez Wykonawcę; 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk i dostawa wydawnictw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa wydawnictw. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w zestawieniu kosztów zamówienia (Załączniki nr 1A do SIWZ) stanowią wielkości szacunkowe. Przez druk i dostawę wydawnictw na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu należy rozumieć druk i dostawę wydawnictw w postaci broszur, ulotek, wizytówek, zaproszeń, plakatów, teczek, oświadczeń, katalogów według faktycznych potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 5A do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie wymaganiom podanym przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5A do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał wysoką jakość wydruku, optymalne nasycenie kolorów, właściwą ostrość, pasowanie i wskazany format. Zamawiający będzie przekazywał materiały Wykonawcy drogą elektroniczną za pomocą protokołu FTP. Koszt pakowania, transportu, ubezpieczenia, dostarczenia wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, budynek B-5) oraz pozostałych miejsc dostawy na terenie Dolnego Śląska, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Dostawy dla części 1 - druk i dostawa wydawnictw realizowane będą do siedziby Zamawiającego oraz siedmiu wskazanych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie Dolnego Śląska. Zamawiający zastrzega sobie, aby materiały przekazane Wykonawcy do wykonania usługi druku nie były przekazywane innym podmiotom w wersji oryginału, ani w wersji przetworzonej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 77468,83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-15
data zakończenia: 2021-01-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Druk i dostawa miesięcznika "Twój Doradca Rolniczy" (TDRR)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w zestawieniu kosztów zamówienia (Załącznik nr 1B do SIWZ) stanowią wielkości szacunkowe. Przez druk i dostawę miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” (TDRR) na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu należy rozumieć druk i dostawę miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek” specjalistycznego czasopisma regionalnego posiadającego nr ISSN 1733-9693 (wydawnictwo periodyczne o tematyce regionalnej publikowane raz w miesiącu w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy) według faktycznych potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5B do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie wymaganiom podanym przez Zamawiającego we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 5B do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał wysoką jakość wydruku, optymalne nasycenie kolorów, właściwą ostrość, pasowanie i wskazany format. Zamawiający będzie przekazywał materiały Wykonawcy drogą elektroniczną za pomocą protokołu FTP. Koszt pakowania, transportu, ubezpieczenia, dostarczenia wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, budynek B-5) oraz pozostałych miejsc dostawy na terenie Dolnego Śląska, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Dostawy dla części 2 - druk i dostawa miesięcznika TDRR realizowane będą do siedziby Zamawiającego oraz dwudziestu pięciu wskazanych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie Dolnego Śląska. Zamawiający zastrzega sobie, aby materiały przekazane Wykonawcy do wykonania usługi druku nie były przekazywane innym podmiotom w wersji oryginału, ani w wersji przetworzonej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 144944,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-15
data zakończenia: 2021-01-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę filamentu i akcesoriów do druku 3D - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania27-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę filamentu i akcesoriów do druku 3D. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI