Druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gda

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMetropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-15
 • Numer ogłoszenia648102-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 648102-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej: druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, krajowy numer identyfikacyjny 22045390300000, ul. ul. Sobótki  9 , 80247   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 342-25-00, e-mail sekretariat@mzkzg.org, faks 0-58 342-24-99.
Adres strony internetowej (URL): www.mzkzg.org
Adres profilu nabywcy: www.mzkzg.org
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
związek międzygminny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzkzg.org

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzkzg.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej , zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej , ul.Sobótki 9, 80-247 Gdańsk , Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Numer referencyjny: MZKZG/ZP/N/2/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest druk i dostawa kalendarzy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. GRUPA 1- druk i dostawa kalendarzy ściennych na 2019 rok wraz z opakowaniem (kopertami tekturowymi) do siedziby Zamawiającego- 300 (słownie: trzysta) sztuk: GRUPA 2- druk i dostawa kalendarzy biurkowych 13 kartkowych na spirali na 2019 rok do siedziby Zamawiającego -300 (słownie: trzysta) sztuk; GRUPA 3- druk i dostawa kalendarzy listkowych na 2019 rok do siedziby Zamawiającego- 1 000 (słownie: tysiąc) sztuk; GRUPA 4- druk i dostawa kalendarzy książkowych na 2019 rok do siedziby Zamawiającego- łącznie 100 (słownie: sto) sztuk

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. - dla GRUP: 1- 3- termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę; - dla GRUPY 4 - termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) W terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej , ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, Sekretariat. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) lit.a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. powyżej. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, badanie braku podstaw wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę papier/materiał, którego Wykonawca użyje do realizacji zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego: GRUPA 1: próbka papieru, którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia (format próbki A4 lubA5) – dotyczy wyłącznie przypadku , gdy Wykonawca oferuje papier równoważny do papieru POLARIS MATT; GRUPA 2: próbka papieru (kartonu), którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia (format próbki A4 lubA5) – dotyczy wyłącznie przypadku , gdy Wykonawca oferuje papier (karton) równoważny do papieru (kartonu) ARKTIKA 350 g/m2; GRUPA 4: Próbka materiału, którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy wyłącznie przypadku , gdy Wykonawca oferuje materiał równoważny do materiału Vivella.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 3 do SIWZ) . 2) Formularz cenowy (wzór formularza cenowego stanowi załącznik numer 3A do SIWZ). 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 4 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że pomimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt. 1) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 5) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 6) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, Sekretariat) w dniu 23 listopada 2018 roku o godz.09.00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części .
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: druk i dostawa kalendarzy ściennych na 2019 rok wraz z opakowaniem (kopertami tekturowymi) - 300 sztuk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kalendarzy ściennych na 2019 rok wraz z opakowaniem (kopertami tekturowymi) do siedziby Zamawiającego, szczegółowo opisanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej).Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. Proof nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 3. Projekty graficzne kalendarza zostaną dostarczone przez Zamawiającego w formie plików .pdf (wygenerowanych z programu InDesign CC z osadzonym w 100% podzbiorem fontów). Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy . 4. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie (pkt. III formularza oferty- załącznik numer 3 do SIWZ). 5. Sposób pakowania: kalendarze włożone do otwartych kopert tekturowych i zapakowane po 25 (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: DRUK I DOSTAWA KALENDARZY BIURKOWYCH 13 KARTKOWYCH NA SPIRALI NA 2019 ROK - 300 sztuk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kalendarzy biurkowych 13 kartkowych na spirali na 2019 rok do siedziby Zamawiającego szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. Projekty graficzne kalendarza zostaną dostarczone przez Zamawiającego w formie plików .pdf (wygenerowanych z programu InDesign CC z osadzonym w 100% podzbiorem fontów). Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. 3. Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny wszystkich stron kalendarza i okładki w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. Proof nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 4. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie (pkt. III formularza oferty- załącznik numer 3 do SIWZ). 5. Sposób pakowania kalendarzy: kartony po 50 (słownie: pięćdziesiąt) - 100 (słownie: sto) sztuk/karton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie


Część nr: 3 Nazwa: DRUK I DOSTAWA KALENDARZY LISTKOWYCH NA 2019 ROK- 1000 sztuk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kalendarzy listkowych na 2019 rok do siedziby Zamawiającego szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Projekty graficzne kalendarza zostaną dostarczone przez Zamawiającego w formie plików .pdf (wygenerowanych z programu InDesign CC z osadzonym w 100% podzbiorem fontów). Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów do druku w dacie podpisania umowy. 3. Wykonawca wykona i doręczy Zamawiającemu, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiału do druku, wydruk próbny w skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie offsetowej). Po otrzymaniu Proofa Zamawiający zastrzega możliwość naniesienia poprawek w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty otrzymania Proofa. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu jeszcze jednego wydruku próbnego: Proof. Zatwierdzony Proof przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny zgodności druku z projektem. Proof nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 4. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie (pkt. III formularza oferty- załącznik numer 3 do SIWZ). 5. Sposób pakowania kalendarzy: paczki po 100 (słownie: sto) sztuk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego proof. wykonanego przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie.


Część nr: 4 Nazwa: DRUK I DOSTAWA KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2019 ROK - łącznie 100 sztuk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kalendarzy książkowych na 2019 rok do siedziby Zamawiającego szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. nakład: o format A5 (143 x 203 mm) : 50 (słownie: pięćdziesiąt ) sztuk; o format B6 (110 x 240 mm): 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk; 3. Zamawiający dostarczy projekt graficzny loga w dniu podpisania umowy w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub FTP. 4. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie (pkt. III formularza oferty- załącznik numer 3 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty podpisania umowy. Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia w ofercie


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę likwidację mieszkania i utylizację jego wyposażenia - Sopot
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę likwidację starego domu, wszystkich pomieszczeń "do zera", utylizację mebli i innych starych przedmiotów (AGD) oraz dezynfekcję pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI