„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTychy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-12-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Śródmieście" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-13
 • Numer ogłoszenia636295-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636295-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

"Śródmieście" Sp. z o.o.: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Śródmieście" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27606339200000, ul. Piłsudskiego  12 , 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32/325-72-11, , e-mail biuro@srodmiescie.tychy.pl, , faks 32 325 72 14.
Adres strony internetowej (URL): www.srodmiescie.tychy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.srodmiescie.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.
Numer referencyjny: 6/2019/ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. usługa druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy o następujących parametrach: • format gazety: zbliżony do A3; • kolor: pełny kolor; • papier: biały gazetowy o gramaturze od 45g/m2 o stałych, utrzymanych parametrach; • format wyjściowy składu: pliki .pdf przygotowywane w oparciu o specyfikację druku odpowiednią dla drukarni Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację druku przed podpisaniem umowy); • nakład: 12.000 do 20.000 egzemplarzy tygodniowo (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • objętość: 16 do 24 stron (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu). Łączna szacowana ilość drukowanych egzemplarzy w okresie 12 miesięcy wynosi: 620.000 egzemplarzy* *powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględniać zmiany w wielkości nakładu na poziomie +/- 10%. Ewentualna zmiana nakładu nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówiony druk wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać parametry jakościowe druku spełniające kryteria określone w rozdziale XIII pkt 3.3. SIWZ „parametry techniczne druku” i nie gorsze niż próbny druk wydania Tygodnika TT złożony w ofercie. 1.2. Podstawą oceny utrzymania parametrów technicznych wydruku w całym okresie obowiązywania umowy będzie porównanie parametrów technicznych wydruku egzemplarzy drukowanych u Wykonawcy z wydrukiem wzorcowym. 1.3. Druk musi być wykonywany na sprzęcie, który nie może być starszy niż 30 lat. 1.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika TT insertów reklamowych. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika TT w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 1.5. Druk Tygodnika TT odbywać się będzie co tydzień, w poniedziałek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy wtorek jest dniem świątecznym- w takim wypadku druk Tygodnika TT będzie odbywał się w niedzielę lub we wtorek-zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem. Druk Tygodnika TT odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika TT. 1.6. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia będzie przesyłał pliki do drukarni w dniu poprzedzającym wydanie, nie później niż o godz. 18:00. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie dalej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy Tygodnika TT przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca. 2. usługa druku Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo o następujących parametrach: • format gazety: A3 lub zbliżony; • kolor: pełny kolor; • papier: biały gazetowy o gramaturze 45g/m2 (lub zbliżony) o stałych, utrzymanych parametrach; • format wyjściowy składu: pliki pdf przygotowywane w oparciu o specyfikację druku odpowiednią dla drukarni Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację druku przed podpisaniem umowy); • nakład: 1.500 do 2.500 egzemplarzy tygodniowo (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • objętość: 16 do 20 stron (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu); • cały nakład Tygodnika Echo będzie zawierał w każdym wydaniu insert Tygodnik TT. Wykonawca zobowiązany jest z nakładu Tygodnika TT odłożyć nakład insertów zgodny z nakładem Tygodnika Echo, a następnie Tygodnik TT zainsertować do środka wydania Tygodnika Echo. • w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów reklamowych. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika Echo w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Łączna szacowana ilość drukowanych egzemplarzy w okresie 12 miesięcy wynosi: 104.000 egzemplarzy* *powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględniać zmiany w wielkości nakładu na poziomie +/- 10%. Ewentualna zmiana nakładu nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówiony druk wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymać parametry jakościowe druku nie gorsze niż parametry wydruku wzorcowego udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu powinien przed złożeniem oferty odebrać wzorcowy wydruk Tygodnika w siedzibie Zamawiającego. 2.2. Podstawą oceny utrzymania parametrów technicznych wydruku w całym okresie obowiązywania umowy będzie porównanie parametrów technicznych wydruku egzemplarzy drukowanych u Wykonawcy z wydrukiem wzorcowym. 2.3. Druk musi być wykonywany na sprzęcie, który nie może być starszy niż 30 lat. 2.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest także do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów. Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika ECHO w terminie uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 2.5. Druk Tygodnika Echo odbywać się będzie co tydzień, we wtorek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy środa jest dniem świątecznym- w takim wypadku druk Tygodnika Echo będzie odbywał się według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Druk Tygodnika Echo odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika Echo. 2.6. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia będzie przesyłał pliki do drukarni w dniu poprzedzającym wydanie, nie później niż o godz. 16:00. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie dalej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy Tygodnika Echo przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1. Wiedza i doświadczenie: w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na druku tygodnika lub gazety w kolorze o nakładzie minimum 10.000 egzemplarzy. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy - Pzp posiadanie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej będzie oceniana łącznie. Zgodnie z art. 22a ust. 4 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Formularz oświadczeń na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – wzór. Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - wzór . Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…) - wzór . Formularz oświadczenia braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne- wzór.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Formularz wykazu usług - wzór .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za druk 40,00
Cena za insert 20,00
Parametry techniczne wydruk 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5.1. zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy; 5.2. zmiany osoby/osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 5.3. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 142 ustawy Pzp, w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę kosza na zużyty tusz - Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę kosza na zużyty tusz do Canon ipf 710. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI