Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” – wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKościelisko
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kościelisko
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-10
 • Numer ogłoszenia535994-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535994-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Gmina Kościelisko: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” – wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kościelisko, krajowy numer identyfikacyjny 49052655000000, ul. ul. Strzelców Podhalańskich  44 , 34-511  Kościelisko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 079 100, e-mail przetargi@koscielisko.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gminakoscielisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminakoscielisko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminakoscielisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kościelisko - 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44- pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko, w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” – wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką .
Numer referencyjny: ZP.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia dla przedszkola w m. Dzianisz, Gmina Kościelisko- wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką . Zmawiający dokonał podziału zamówienia na pięć części: CZĘŚĆ I meble- regał na książki, fotel CZĘŚĆ II książki i wydawnictwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ . 1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadec-twa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określanych obowiązującym przepisom, w tym jeżeli jest wymagane, dopuszczane do stosowania w placówkach typu przedszkole 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów zamiennych, ale o parametrach fizycznych/merytorycznych nie gorszych niż podane w SIWZ. 3) Po stronie Wykonawcy leży utylizacja materiałów odpadowych i opakowań, za wyjątkiem tych, których posiadania wymagają producenci wyposażenia w trakcie postępowań reklamacyjnych. 4) Miejsce realizacji: Gmina Kościelisko – miejscowość Dzianisz – Budynek Wielofunkcyjny – Przedszkole (Dzianisz 173). 6) Sposób rozliczania: za wykonane dostawy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe płatne na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zawierającego powykonawcze zestawienie elementów rozliczeniowych oraz faktur. 7) Warunki szczegółowe realizacji zamówienia: 7.1. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksowym wykonaniem dostawy. 7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jako-ściowych oczekiwanych przez Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 22110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39113100-8
39141100-3
22120000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odręb-ne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. - dotyczy to Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwier-dzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwida-cję jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 usta-wy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowie-niem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego mająt-ku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca powinien złożyć -wypełniony i pod-pisany formularz oferty – ew. pełnomoc-nictwo – ew. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realiza-cji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykaza-nia braku pod-staw do wykluczenia z postępo-wania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadcze-nie, o przynależności albo braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapita-łowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wyko-nawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie za-mó-wienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
ryczałtowa cena brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane na następujących zasadach: 1) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku: a) wystąpienia „siły wyższej” – czyli wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującego po podpisaniu umowy i powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienia zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy, wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związ-ku z przedłużeniem tego terminu, c) w przypadku rozszerzenia zamówienia o kwotę nie przekraczającą 10% wartości określonej pierwotnie w umowie. d) rezygnacji z części zamówienia. 2) W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wystąpienia zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy, c) rozszerzenia zamówienia o kwotę nie przekraczającą 10% wartości określonej pierwotnie w umowie. d) rezygnacji z części zamówienia. 3) W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) w przypadku zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, b) w przypadku zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, c) w przypadku rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, d) w przypadku gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca nie wyrazi sprzeciwu co do wprowa-dzenia tych zmian, e) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do ak-tualnego stanu prawnego. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystą-pienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 i art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie pu-bliczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowią-cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz-ciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca, który chce skorzystać z prawa do zastrzeżenia ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę przed-siębiorstwa winien złożyć na formularzu ofer-towym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej opra-wie (opa-ko-waniu, kopercie) znajdują się strony oferty, które podle-gają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zo-stać ogólnie udostępniona
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I meble- regał na książki, fotel
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia dla przedszkola w m. Dzianisz, Gmina Kościelisko- wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką . Zmawiający dokonał podziału zamówienia na pięć części: CZĘŚĆ I meble- regał na książki, fotel Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39113100-8, 39141100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ryczałtowa cena brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II książki i wydawnictwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia dla przedszkola w m. Dzianisz, Gmina Kościelisko- wyposażenie kącika czytelnika- spotkanie z książką . Zmawiający dokonał podziału zamówienia na pięć części: CZĘŚĆ II książki i wydawnictwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22120000-7, 22110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ryczałtowa cena brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w sprzątaniu domu - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomoc w sprzątaniu domu w okolicy Olkusza z możliwością własnego dojazdu. 1 x w tygodniu ok. 8 h w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI