DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-22
 • Numer ogłoszenia505110-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505110-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, krajowy numer identyfikacyjny 43099240200000, ul. ul. Biernackiego  9 , 20-089   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 740 86 14, e-mail zamowienia@spszw.lublin.pl, faks 81 740 39 34.
Adres strony internetowej (URL): www.janbozy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 - Kancelaria (budynek administracji pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK
Numer referencyjny: DZP.3311-05/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z odbiorem pustych, zużytych opakowań, potwierdzonym kartą odbioru odpadu, z punktów wskazanych przez Zamawiającego. 3.1.a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.1.c) Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.3. Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny. 3.4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości zapotrzebowane w SIWZ przez Zamawiającego, jeżeli potrzeby wynikające z bieżącej działalności, będą mniejsze. 3.5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy. 3.6. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. 3.7. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 3.8. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport i rozładunek przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. Magazyn, położony przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie, na własny koszt i ryzyko, a w przypadku zgłoszenia konieczności odbioru zużytych opakowań, zapewnia bezpłatny załadunek z punktów wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzając ten fakt kartą odbioru odpadu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu, w godzinach od 8.00 do 14.30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 3.9. Zamawiający informuje, iż posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001. 3.10. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.10.a) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby będą wysokiej jakości oraz że zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewnić należyte bezpieczeństwo, a używanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje naruszenia i utraty praw gwarancji urządzenia, do którego są przeznaczone. 3.10.b) Asortyment musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 3.10.c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z dostawą towaru informację o okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowania. 3.10.d) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy dostawie wadliwości towaru lub z krótszym okresem przydatności do użycia niż wskazany w pkt. 3.10.b), nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy. 3.10.e) Na zakupiony towar będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 3.10.f). W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru, w trakcie wykonywania umowy, w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o ujawnieniu wady. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru za pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca. 3.10.g) Na zakupiony towar będą obowiązywać uprawnienia z tytułu rękojmi. 3.10.h) Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące producenta, terminu przydatności do użycia oraz parametrów technicznych. Każdy produkt musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych. 3.10.i) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe, a ponadto powinny być oryginalne w odniesieniu do poz. nr 16,17,62,68-74,77, z uwagi na wymogi gwarancyjne producenta drukarek tzw. OEM, pełnowartościowe, kompatybilne ze sprzętem, w którym mają być używane, z zastrzeżeniem możliwości zaoferowania produktów równoważnych. 3.10.j) Za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty w 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane i nie poddawane procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (np. bęben światłoczuły, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całość ani w części w skład innych materiałów (nieużywane). 3.10.k) Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego są dedykowane, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/ tonera, wydajność i jakość druku) w stosunku do typu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3.10.l) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje: a) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez autoryzowanego serwisanta, w przypadku sprzętu będącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego; b) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez firmę, której Zamawiający zleci naprawę, w przypadku sprzętu niebędącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego; c) bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności; d) w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, stwierdzoną przez serwisanta Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń; e) podstawą do wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez serwisanta urządzeń oraz faktura wystawiona za naprawę. 3.10.m) W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą urządzeń, które uległy uszkodzeniu, w tym kosztów związanych z wydaniem opinii/ ekspertyzy. Za uszkodzenie urządzenia - Zamawiający uznaje również wylanie się tuszu, zabrudzenie wnętrza urządzenia czy też inne uszkodzenia wynikające z wadliwego działania materiału eksploatacyjnego lub niezgodności materiału eksploatacyjnego ze wskazaną drukarką. 3.10.n) Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek, faksów wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie do 3 dni (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3.10.o) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi określonymi w ppkt. 3.10.h) SIWZ. W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie w pełni możliwa, nie zostanie przyjęty. 3.10.p) W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (formularz cenowy) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.

II.5) Główny kod CPV: 22600000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30192113-6
30124300-7
30125110-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, według przekazywanych na bieżąco potrzeb staraniem i na koszt Wykonawcy. 4.2. Realizacja zamówień cząstkowych asortymentu, w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania zamówienia. 4.3. Termin wymiany zakwestionowanego produktu, nie dłuższy niż 3 dni robocze, liczony w dniach od dnia zgłoszenia reklamacji. 4.4. Termin odbioru zużytych, pustych opakowań, nie dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony w dniach od dnia zgłoszenia odbioru, potwierdzone kartą odbioru odpadu. 4.5. Forma i termin płatności: przelew, 60 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego, wraz z dowodem jej opłacenia. Polisa (lub inny dokument ubezpieczenia) powinna być ważna na dzień złożenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była dostawa tuszy, tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż: 120 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.1. Na potwierdzenie okoliczności nie podlegania wykluczeniu z postepowania, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 9.1.a)-9.1.c) SIWZ, tj.: 9.1.a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9.1.b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9.1.c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku nie dołączenia dokumentu Zamawiający dokona sprawdzenia w oparciu o dostępne rejestry. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego, stanowią część oferty, dlatego wymaga się, aby były w sposób trwały i kompletny dostarczone do Zamawiającego. Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.1.a)-6.1.c), będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. 9.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Dot. § 7, ust. 1-4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 9.1.b)–9.1.c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w lit. b) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w ppkt. 9.1.a).-9.1.c) na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b), pkt. 1), w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu: Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.c): 7.1.a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.1.c) SIWZ, wraz z dowodem jej opłacenia. Polisa (lub inny dokument ubezpieczenia) powinna być ważna na dzień złożenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Podmioty występujące wspólnie: Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym w pkt. 7.1.a) SIWZ mogą być spełnione łącznie (warunek spełniony łącznie przez wszystkich składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich). Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.d): 7.1.b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym do wodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykazu przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, przedstawia – oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Podmioty występujące wspólnie: Warunki udziału w postępowaniu potwierdzone dokumentem wymienionym w pkt. 7.1.b) mogą być spełnione łącznie (warunek spełniony łącznie przez wszystkich składających wspólnie ofertę lub w całości tylko przez jednego z nich).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
11.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 5.1.d) SIWZ, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wskazanych w ppkt. 11.1.a).-11.1c) SIWZ, tj.: 11.1a) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada System Zarządzania Jakością ustanowiony i stosowany w jego przedsiębiorstwie potwierdzający spełnianie wymagań normy: ISO 9001 : 2008 11.1.b) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodnie z normą: ISO 14001. 11.1.c) raport z testów wydajności przeprowadzonego zgodnie z normami ISO/IEC, tj: - ISO/IEC 19752 – norma dla tonerów monochromatycznych urządzeń laserowych, - ISO/IEC 19798 – norma dla tonerów do kolorowych urządzeń laserowych, - ISO/IEC 10561 – norma dla kartridży do urządzeń igłowych, - ISO/IEC 24711/24712 – norma dla tuszy do urządzeń atramentowych, na potwierdzenie że oferowane produkty są w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego są przeznaczone o parametrach nie gorszych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego, stanowią część oferty, dlatego wymaga się, aby były w sposób trwały i kompletny dostarczone do Zamawiającego. 11.2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do wykonania testu jakościowego i wydajnościowego dla zaoferowanych tuszy i tonerów, w siedzibie Zamawiającego, celem potwierdzenia wymagań dla przedmiotu zamówienia, w wyznaczonym terminie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 10.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 10.2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 12.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 12.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 12.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw sukcesywnych 15,00
Termin wymiany zakwestionowanego produktu 15,00
Opakowanie materiałów eksploatacyjnych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji obniżenia ceny (§ 2 ust.4). 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, a ponadto w przypadku: a) zmiany sposobu konfekcjonowania. b) zmiany numeru katalogowego, nazwy produktu, nazwy producenta, gramatury opakowania (z przeliczeniem ilości), przy niezmienionym produkcie, c) jeśli na skutek zaprzestania produkcji lub wstrzymania produkcji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie asortymentu wskazanego w ofercie, a istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, o tym samym zastosowaniu pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry porównywalne z określonym dotychczas, d) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć). 3. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania okoliczności wskazanych w § 2. 4. Zmiany o których mowa w ust. 2 lit. a-b nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia. 5. W okresie obowiązywania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym nowa stawka podatku VAT obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy. 6. W okresie obowiązywania umowy ale nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej obowiązywania ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 7. W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności jak w ust. 6 powyżej, Wykonawca upoważniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z propozycją aneksu zmieniającego ceny wraz z uzasadnieniem ich wzrostu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę materiałów reklamowych - Chełm
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę materiałów reklamowych: 1. Folder reklamowy - 1.000 szt. 2. Teczka firmowa - 500 szt. 3. Naklejka - 100 szt. 4. Banery - 3 szt. 5. Roll-up - 2 szt. 6. Potykacz- 2 szt. 7. Tablica pamiątkowa - 1 szt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI