DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-15
 • Numer ogłoszenia647813-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647813-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 140700000, ul. ul. Żeromskiego  5 , 25369   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (URL): www.ujk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ujk.edu.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ujk.edu.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Kancelaria Ogólna- ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019
Numer referencyjny: DP.2301.78.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie prenumeraty na rok 2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 nw. części: CZĘŚĆ 1 Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 274 CZĘŚĆ 2 Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 11 CZĘŚĆ 3 Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 25

II.5) Główny kod CPV: 22200000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Sukcesywnie od 01.01.2019r do 31.12.2019r z zastrzeżeniem pkt. 2. 2.Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. w sytuacji, gdy jest to niezależne od Wykonawcy np. faktyczne wydanie czasopisma nastąpiło po 31.12. 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tzn. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie prasy w formie prenumeraty o wartości nie mniejszej niż: dla części 1- 45 000,00 zł brutto każda, dla części 2 – 4000,00 zł brutto każda, dla części 3 – 50 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności zawodowych polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP do oferty wykonawca musi dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4. 7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy PZP, sporządzone według załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Formularz wykazu dostaw stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. 9.W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 10.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w ust. 1 i 4, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust.8 pkt.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginałem. 13.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie : część 1 -700,00 zł (słownie : siedemset złotych 00/100) część 2-70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) część 3 - 800,00 zł (słownie : osiemset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP i w poniższych okolicznościach (art. 144 ust.1 pkt.1): 1) ograniczenie realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: - rezygnacji (przez Zamawiającego) z wybranego tytułu, - w przypadku zaprzestania wydawania prasy przez Wydawcę. W/w zmiany powodować będą zmniejszenie wynagrodzenia o wartość przedmiotu zamówienia wyłączonego z realizacji. Zamawiający może dokonać zmian w zamówieniu polegających na rezygnacji z wybranego tytułu, z realizacją od najbliższego numeru. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu wyżej Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za najbliższy numer po złożeniu rezygnacji, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, iż otrzymał powyższy numer od Wydawcy danego tytułu, przed otrzymaniem informacji o rezygnacji; 2) zmiana stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie; 3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w przypadku: opóźnień wynikających z winy wydawcy. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca/zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018 o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych. 2.Miejsce wykonania zamówienia:Kielce i Piotrków Trybunalski.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na 2019 rok
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 274
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Godzina dostawy prasy do odbiorcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Sukcesywnie od 01.01.2019r do 31.12.2019r z zastrzeżeniem pkt. 2. 2.Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. w sytuacji, gdy jest to niezależne od Wykonawcy np. faktyczne wydanie czasopisma nastąpiło po 31.12. 2019 r. KRYTERIA OCENY OFERT 1) Cena brutto stanowiąca wagę - 60 % 2) Godzina dostawy prasy do odbiorcy- stanowiąca wagę 40 % Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę 1%= 1 pkt. Ad.1 Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg wzoru: Cena brutto najniższa : Cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów. Ad.2 W ramach kryterium „Godzina dostawy prasy do odbiorcy” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający przyzna 40 pkt. każdemu Wykonawcy, który zobowiąże się (zaoferuje) dostawę prasy do poszczególnych odbiorców do godziny 7:00 w dniu roboczym w którym ma nastąpić dostawa. Zamawiający nie przyzna punktów w ramach tego kryterium, jeżeli Wykonawca zaoferuje dostawę prasy do poszczególnych odbiorców do godz. 8:00 w dniu roboczym, w którym ma nastąpić dostawa. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje gwarantowaną godzinę dostawy prasy dla części 1. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu w danej części.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Sukcesywnie od 01.01.2019r do 31.12.2019r z zastrzeżeniem pkt.2. 2.Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. w sytuacji, gdy jest to niezależne od Wykonawcy np. faktyczne wydanie czasopisma nastąpiło po 31.12. 2019 r. KRYTERIA OCENY OFERT 1) Cena brutto stanowiąca wagę - 60 % 2) Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej - stanowiący wagę - 40 % Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę 1%= 1 pkt. Ad.1 Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg wzoru: Cena brutto najniższa : Cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów. Ad.2 W ramach kryterium „Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej”. Wykonawca może zaoferować dodatkowo do danego tytułu czasopisma wymaganego w wersji drukowanej również wersję online, za każdy zaoferowany przez Wykonawcę do danego tytułu czasopisma dostęp online, Zamawiający przyzna 10 pkt. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt. Uwaga: Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje numer pozycji i nazwę czasopisma do którego oferuje bezpłatny dostęp online przez cały okres trwania umowy. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu w danej części.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22200000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Sukcesywnie od 01.01.2019r do 31.12.2019r z zastrzeżeniem ust.2. 2.Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy do 30.06.2020 r. w sytuacji, gdy jest to niezależne od Wykonawcy np. faktyczne wydanie czasopisma nastąpiło po 31.12. 2019 r. KRYTERIA OCENY OFERT 1) Cena brutto stanowiąca wagę - 60 % 2) Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej - stanowiący wagę - 40 % Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę 1%= 1 pkt. Ad.1 Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg wzoru: Cena brutto najniższa : Cena brutto oferty badanej x 60 = liczba punktów. Ad.2 W ramach kryterium „Dostęp online (przez cały okres trwania umowy) do tytułów czasopism w wersji drukowanej”. Wykonawca może zaoferować dodatkowo do danego tytułu czasopisma wymaganego w wersji drukowanej również wersję online, za każdy zaoferowany przez Wykonawcę do danego tytułu czasopisma dostęp online, Zamawiający przyzna 10 pkt. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt. Uwaga: Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje numer pozycji i nazwę czasopisma do którego oferuje bezpłatny dostęp online przez cały okres trwania umowy. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu w danej części.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie kampanii - Busko-Zdrój
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania02-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie kampanii na terenie Buska-Zdroju. Dotyczyć będzie pojawienia się nowej częstotliwości radia. Potrzebujemy umieścić baner na przyczepie jeżdżącej za samochodem na terenie Buska-Zdroju. Oczekuję wskazówek dot. wartości za godzinę, zalecanego terenu itp. Oczywiście jako wstępny zarys kampanii, pozostałe rzeczy omówimy ew. na spotkaniu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI