Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-28
 • Numer ogłoszenia530742-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 530742-N-2019 z dnia 2019-03-28 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamowienie udzielane w ramach projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka  5 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://centrumnowo.kei.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://centrumnowo.kei.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.adres skrytki ESP: /MlynWiedzy/SkrytkaESP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: CNMW.DK-A.3410.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby pro-jektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wymagania minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować w ofercie asortyment o parametrach wskazanych przez Zamawiającego lub asorty-ment o parametrach wyższych (lepszych) od opisanych przez Zamawiającego w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca oferujący przedmiot o parametrach wyższych (lepszych) zobowiązany jest do wykazania w ofercie przedmiotowego faktu poprzez wskazanie w treści formularza ofertowego parametrów ofero-wanego przedmiotu zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w ust. 3 niniejszego Rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych materiałów zawierającą odpowiednio model, typ, nazwę, tytuł, nazwę producenta jednoznacznie identyfikujące proponowane materiały i/lub sprzęt. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone dla każdej z części w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Warunki dostawy. Zamawiający zastrzega, że dostawy wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia muszą się odbyć na poniższych warunkach: - całość przedmiotu zamówienia w ramach danej części musi zostać dostarczona do danej szkoły w ramach maksymalnie 5 do-staw (tzn. pięciu transportów), zamawiający przewiduje możliwości maksymalnie 5 odbiorów częściowych przedmiotu zamó-wienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach jednej części do konkretnej szkoły, co oznacza, że 5 dostawa kończy się podpisaniem końcowego protokołu odbioru. - do odbiorów ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone, lista osób od-powiedzialnych za obiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonawcy przekazana w terminie 7 dni kalendarzowych po podpi-saniu umowy z wykonawcą. - terminy dostaw przedmiotu zamówienia zostaną wskazane zamawiającemu nie później niż na 7 dni roboczych przed każdą planowaną dostawą, z zastrzeżeniem, że zamawiający ma prawo do zmiany dat dostaw na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowaną dostawą i nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej do-stawy; - wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-res wskazany w § 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego swoim zakresem całość przedmiotu umowy w termi-nie 14 dni roboczych przed planowaną pierwszą dostawą; - wraz z ostatnią dostawą wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-ściami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finan-sowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.); brak takiego oświadczenia ze strony wykonawcy skutkować będzie niemożnością przyjęcia dostawy a tym samym podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawia-jącego. 7. Całość dostarczonego przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-mach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22114000-2
30192000-1
39298600-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz dokument, potwierdzający, wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną powyżej, zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zdolność zawodowa. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawy, których przedmiotem było (jest) dostarczenie książek odpowiadających swym zakresem pozycjom wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. II. Zdolność techniczna. Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia co najmniej 2 osoby, z których co najmniej jedna posiada minimum półroczne doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: I. Zdolność zawodowa: Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz wykonanych dostaw oraz dowody potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. II. Zdolność techniczna: Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz osób zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1. lit. b) I. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1. lit. b) II. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8) Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów zawierającą odpowiednio model, typ, nazwę, tytuł, nazwę producenta jedno-znacznie identyfikujące proponowane materiały i/lub sprzęt, o której mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zaakceptowany dokument Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy wykonawcy składają wspólną ofertę, stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, wykaz podwykonawców zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału – jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Termin realizacji zamówienia 0,20
Efektywność dostawy 0,10
Sposób zatrudnienia 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, 2) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 3) zmiana wynagrodzenia w wyniku odstąpienia od realizacji części umowy na wniosek Zamawiającego; 4) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie, b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, niepowodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy, w tym również wynikające ze zmian harmonogramie dostaw wprowadzonych przez Zamawiającego, 6) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy, 7) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 8) zmiany ilości lub terminów odbiorów, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, 2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 4 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę materiałów biurowych - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania20-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę materiałów biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI