Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia547317-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 547317-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów: Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, krajowy numer identyfikacyjny 15259640000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61 , 02-777  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
Adres strony internetowej (URL): www.ursynow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ursynow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.
Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.54.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy. I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC USŁUGI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI I DRZEWOSTANU ORAZ KOSZENIA TRAWY. 1. Drzewa : • korekta koron drzew i ewentualne cięcia sanitarne, Jeżeli zajdzie potrzeba, należy wykonać jedno cięcie korygujące koronę. W miarę potrzeb należy wykonać cięcia sanitarne, usuwając chore lub uszkodzone gałęzie. Rany po cięciach należy zabezpieczyć. • Pielenie i spulchnianie mis wraz z poprawieniem mis i oddzieleniem ich od trawnika lub innych nasadzeń. Zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. • Usuwanie odrostów przy drzewie - prace należy wykonać od podstawy pnia do wysokości 2 metrów lub w zależności od pokroju i miejsca, w którym rośnie drzewo. Zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. • Usuwanie drzew - po uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie, jeżeli w danym przypadku jest wymagana (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Wycięcie drzew obejmuje czynności polegające na: zabezpieczeniu terenu poprzez wygrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac, obcięciu piłą mechaniczną gałęzi i konarów, ścięciu pnia, pocięciu pnia i konarów na odcinki, ułożeniu drewna - pni, konarów i gałęzi w stosy oraz w razie potrzeby likwidacji karpy, wyrównaniu powierzchni terenu zieleni z uzupełnieniem powstałych dołów ziemią oraz ziemią urodzajną oraz uprzątnięciu terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych i wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa. Uporządkowanie terenu prac i wywiezieniu zanieczyszczeń oraz drewna musi nastąpić nie później niż w dniu wykonywania prac przy danym drzewie. • Ściółkowanie- zakup, dowóz i równomierne rozłożenie ściółki. W zależności od potrzeb przewiduje się użycie kory kompostowanej i/lub kompostu (warstwa 5 cm). Powierzchnia w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa (w promieniu 5-10 cm) powinna być pozostawiona bez pokrycia ściółką. • Zakładanie wiązań elastycznych, podpór, odciągów • Usuwanie karp drzew z zasypaniem dołu ziemia żyzną, posianiem trawy i wywozem pozyskanej masy. • Niezwłoczne usuwanie i wywóz wywrotów i złomów do utylizacji zgłoszonych przez Zamawiającego bez konieczności wystawiania zlecenia, o każdej porze doby wraz z wywozem urobku, usunięciem karp oraz uprzątnięciem terenu. Prace winny być wykonane zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. • Nasadzenia drzew, wykonanie mis. Zakres prac obejmuje mi.in. zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. • Pielęgnacja nowo posadzonych drzew, w tym także palikowanie, ewentualna naprawa zniszczonego palikowania, podlewanie. 2. Krzewy : • cięcia formujące i sanitarne , (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie praw przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.), rosnących indywidualnie lub w grupach z usunięciem systemu korzeniowego, z uzupełnieniem ziemi, renowacją trawnika. • pielenie, zebrane odpady należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac. Należy wykonać cięcie formujące, utrzymujące zwarty pokrój krzewów. W miarę potrzeb należy wykonać cięcia sanitarne, usuwając chore lub uszkodzone gałęzie. Zaleca się regularne pielenie skupin krzewów . Pilenie nie obejmuje terenów przy ul. Albatrosów 7. Uwaga: ul. Fosa 36 i ul. Karczunkowska 138 – brak krzewów. • nasadzenia, Zakres prac obejmuje:- zakup roślin - dobór gatunków i odmian w uzgodnieniu z Wydziałem Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów; przygotowanie stanowiska (wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wprowadzenia materiału roślinnego, tj. zdjęcie darni, odchwaszczenie, przekopanie gleby i spulchnienie całej powierzchni przewidzianej pod nasadzenia, usunięcie zanieczyszczeń, w tym gruzu, wykonanie dołków o głębokości równej wysokości bryły korzeniowej i średnicy zależnej od kultury i stanu gleby oraz rozmiarów sadzonych drzew); dowóz krzewów do miejsca sadzenia; posadzenie krzewów; rośliny należy sadzić tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce; doły sadzeniowe należy wypełniać wykorzystując w znacznej części glebę miejscową; wyściółkowanie mis – grubość kory 2-3 cm; obfite podlanie krzewów; uprzątnięcie terenu. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej. 4. Trawniki: 4.1. Koszenie trawników  Należy wykonywać sprzętem mechanicznym wyposażonym w zbiornik na ściętą trawę. Kosiarek żyłkowych, spalinowych lub elektrycznych, można używać (równolegle z głównym koszeniem) jedynie do koszenia trawników wokół elementów wzniesionych (latarnie, ogrodzenia, krawężniki, krzewy, drzewa).  Koszenie trawy przy użyciu kosiarek ręcznych (odnośnie terenu nieruchomości wymienionej w załączniku nr 1 poz. 7) pozostałych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych podczas prowadzonych prac.  Należy bezwzględnie uważać by nie okaleczać materiału roślinnego!  Przy koszeniu należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie. W momencie uszkodzenia roślin Wykonawca jest zobowiązany do odkupienia i posadzenia roślin o takich samych parametrach.  Koszenie trawników obejmuje również wykoszenie z trawnika samosiewów drzew i krzewów.  Termin przystąpienia do koszenia powinien być uzgadniany przez Wykonawcę z osobą nadzorującą realizację umowy.  Koszenie trawników nie może trwać dłużej niż 3 dni roboczych.  Standardem utrzymania terenu zieleni jest wysokość trawy w granicy 7 cm.  Koszenie należy wykonywać w miarę możliwości przy bezdeszczowej pogodzie.  W trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót, wzdłuż krawężników, na chodnikach, itp. nie mogą zalegać resztki pokosu.  Po zakończeniu koszenia należy bardzo dokładnie wygrabić pokos.  Zebranie resztek pokosu musi następować bezpośrednio po zakończeniu koszenia.  Odtworzenie trawnika wraz z jego utrzymaniem do czasu kolejnego koszenia, w terminie wskazanym w protokole zniszczenia murawy trawnika spowodowanym zaleganiem pokosu.  Po zakończeniu koszenia trawników należy oczyścić elementy małej architektury zabrudzone resztkami pokosu. Nie dopuszcza się pryzmowania dużych ilości pokosu i pozostawiania go na dzień następny na trawnikach. Prace związane z koszeniem trawników muszą zostać zakończone wraz z wywozem skoszonej trawy, przed dniem świątecznym (niedziele i święta ustawowo wolne od pracy). 4.2. Wygrabienie zanieczyszczeń organicznych (liści, gałęzi, itp.) i innych odpadów Prace należy przeprowadzić w miejscach i terminach uzgodnionych z osobą nadzorującą realizację umowy, w zależności od potrzeb. Terminy grabienia powinny być tak rozłożone, aby na trawnikach nie zalegały liście ani zanieczyszczenia. W miejscach przeznaczonych do wygrabienia liści na zimę na trawnikach nie może pozostać więcej niż 10% opadłych liści. Każdorazowo zanieczyszczenia należy przekazać do utylizacji, bezpośrednio po wygrabieniu. Nie dopuszcza się pryzmowania masy organicznej i zanieczyszczeń oraz pozostawienia ich na dzień następny. 4. 3. Podlewanie trawnika z sieci wody letniej Prace należy wykonywać w zależności od potrzeb – z odpowiednią częstotliwością i ilością wody użytej do podlewania – tak, aby nie dopuścić do przesuszenia ani do gnicia korzeni. Ujęcie wody - sieć wody letniej, znajduje się na terenie poszczególnych nieruchomości – każdorazowo wskazuje Zamawiający Na dzień przed przystąpieniem do podlewania należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres wzl@ursynow.pl. II WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI I DRZEWOSTANU ORAZ KOSZENIA TRAWY 1) Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, powinni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 2) Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, powinny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 3) Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru natychmiast po ich zakończeniu. 4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac. 6) Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas odbioru prac oraz kontroli terenów. 8) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, tzn. bez przerwy urlopowej, chorobowej. 9) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 10) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 ) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na koszeniu trawników. 11) Warunek, o którym mowa w punkcie 10 powyżej, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na koszeniu trawników. 12) Wycena prac powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym: a) pracy ludzi i sprzętu; b) zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac; c) obsługę administracyjną i logistyczną; d) podatki i opłaty urzędowe; e) koszty uprzątnięcia terenu po wykonaniu poszczególnych prac, załadunku i wywozu zebranych odpadów, opłaty za utylizację / składowanie odpadów; f) inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww treść, która będzie stanowić załącznik nr 2 do umowy oraz:  Wykaz adresowo-ilościowy nieruchomości objętych usługą, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i jednocześnie załącznik nr 1 do umowy,  formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do umowy,  wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77300000-6
77312000-0
77314100-5
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240740,74
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów, w tym cięcia pielęgnacyjne. UWAGA! 1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. 2 W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi już wykonanej będzie nie krótszy niż 5 miesięcy. 2) W zakresie warunku odnoszącego się do osób zdolnych do wykonania zamówienia:  Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, tj. co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku „ogrodnictwo” lub „architektura krajobrazu” oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1a do SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. lit. c) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 1. Jedynym licytowalnym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest „cena brutto” za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest maksymalna cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. 2. Kryterium „czas podjęcia działań interwencyjnych” jest wartością stałą i nie podlega zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informacje, o których mowa w art. 91c ust. 3 ustawy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 2.000,00 zł . Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 23.1. SIWZ i 23.2 SIWZ.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: − posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; − w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. − w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; − zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; − posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); − posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; − posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows).
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. 2. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji wiążąca jest ocena dokonana w etapie oceny ofert wskazanym w pkt 21.2. SIWZ. 3. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w pkt 19.1. SIWZ. 4. W pkt 4 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku gdy będzie to inna osoba (np. pracownik albo tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji) niż podpisująca ofertę, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania w jej trakcie ofert. 5. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, awaria podpisu elektronicznego osoby wskazanej w formularzu, itp.) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę osoby wskazanej w pkt 6 formularza ofertowego z tym, że zmiana osoby będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej: a) poinformuje Zamawiającego w formie określonej w pkt 3.1 SIWZ o zmianie ww. osoby oraz b) złoży w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania w jej trakcie ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
czas podjęcia działań interwencyjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ w niżej wymienionym zakresie: Wykonawca może zmienić osobę, o której mowa w § 6 ust. 10 wzoru umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub np. z powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osoby, o której mowa w ust.10 stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:  Wiesław Klusek – inspektor w Wydziale Zasobów Lokalowych, tel. 22/ 443-73-58, - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:  Anna Bacińska – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel. 22/443-71-47, e-mail: zam_publ@ursynow.pl 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2019 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 – V piętro. 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl . 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Zarządzenie Nr 1367/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; (wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji) tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie budynku magazynowego - Kanie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie konstrukcji budynku magazynowego 10 x 10, wysokość 3,5 m, z płyty warstwowej lub gazobetonu. Może być etapami. Zależy mi na stanie budowy - ściany plus dach. Stan surowy otwarty. Fundament już jest. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI