Wycinka krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wycinka krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Zgierskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/55569
TREŚĆ PRZETARGU
Zgierz: Wycinka krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego
Numer ogłoszenia: 55569 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zgierskiego , ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7190885, faks 042 7190816.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego. CPV 77340000-5. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wycięcie odrostów krzaków na wysokości do 2 cm od poziomu gruntu przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych (np. sekatory, maczety, piły spalinowe czy kosy spalinowe), 2) złożenie wyciętych krzaków w stosy oraz odwiezienie na miejsce składowania i ich likwidację, 3) zamawiający dopuszcza rozdrobnienie odpadów krzaków i odpadów odrostów krzaków mechaniczną rozdrabniarką (rębakiem) bezpośrednio na miejscu wycinki, pod warunkiem zapewnienia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. 3. Usługa wycinki krzaków i odrostów krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych w obszarach: pobocza, dna rowu, skarpy i przeciw skarpy oraz poza rowem do szerokości około 1,00 m w kierunku do granicy pasa drogowego dotyczy następujących dróg powiatowych: Lp. Nr drogi Odcinek Obmiar (m2) Przebieg Długość (m2) Gmina Parzęczew 1 5138 E Chociszew 500,00 750,00 2 5139 E Chociszew 500,00 750,00 3 5137 E Wytrzyszczki 680,00 1020,00 4 5168 E Borszyn 1360,00 2040,00 5 5168 E Tkaczew 680,00 1020,00 6 5147 E Różyce 400,00 600,00 7 5137 E Chrząstów Wielki - Parzęczew 1000,00 1500,00 8 3705 E Budzynek - Parzęczew 1670,00 2505,00 9 5168 E Mariampol 540,00 810,00 10 5168 E Stare Krasnodęby - Mariampol 680,00 1020,00 Gmina Aleksandrów Łódzki 11 1134 E Stare Krasnodęby - Sobień 3340,00 5010,00 12 1134 E Jastrzębiec - Bełdów 3340,00 5010,00 13 3315 E Bełdów - Malanów 540,00 810,00 14 1134 E Bełdów 540,00 810,00 15 1134 E Bełdów - Sanie 680,00 1020,00 16 1134 E Zgniłe Błoto - Grunwald 2670,00 4005,00 17 1134 E Wola Grzymkowa - Rąbień AB 540,00 810,00 18 1134 E Rąbień ul. Wolska 200,00 300,00 19 5167 E Grotniki- Aleksandrów Łódzki 4000,00 6000,00 4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia zawarte są w: 1) Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST) D-M- 00.00.00 Wymagania Ogólne 2) Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.02.01 Usunięcie Drzew i Krzaków 3) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-01.02.01 Usunięcie Krzaków 5. Wszelkie materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza własnym staraniem i na własny koszt. 6. Miejsce składowania krzaków i odrostów krzaków zabezpiecza Wykonawca. 7. Kolejność wycinki poszczególnych pasów dróg powiatowych określi (ustnie) przedstawiciel Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 8. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku: 1) zmiany ogólne : a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: a) przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: przekazanie terenu budowy, przekazanie dokumentów budowy, b) zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, przedłużenie procedury przetargowej, uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, technologię wykonywania robót, zmiany stanu prawnego, niesprzyjające warunki atmosferyczne, działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej. UWAGA: Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) zmiany rzutujące na wysokość wynagrodzenia: zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów. 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.zgierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a (pok. Nr 313).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a (Kancelaria pok. 112).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zdjęcie starej tapety i założenie nowej w pokoju, Rzgów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam , Chcę zlecić zdjęcie starej tapety i założenie nowej w pokoju o powierzchni 15m2 (podłoga) w terminie 23-30 .06. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI