Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJaworzno
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538370-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538370-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych: Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 24058227500000, ul. ul. Północna  9 B , 43-600  Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6155030, 7451040 w.418,419,420, 32 7451040 w.418,419,420, e-mail zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl, faks 32 6163909.
Adres strony internetowej (URL): www.mznk.jaworzno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mznk.jaworzno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mznk.jaworzno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, na wskazany poniżej adres.
Adres:
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (IV piętro), woj. śląskie, Polska, (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”.
Numer referencyjny: MZNK.DZP.2510.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”. Przedmiot zamówienia określają: a) szczegółowe zakresy prac, stanowiące załączniki nr: 11.1, 11.2 do SIWZ, b) wymagane standardy i metody wykonywania czynności dotyczące utrzymania urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ, c) wymagane standardy i metody wykonywania czynności dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna, stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, d) zestawienie urządzonych terenów zieleni, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ, e) zestawienie obiektów grobownictwa miejskiego, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ, f) zestawienie obiektów grobownictwa wojennego - administracja rządowa, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 16 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 319650,10
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-16
2019-12-04

II.9) Informacje dodatkowe: Data zakończenia: 2019-11-16, dotyczy części I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”. Data zakończenia: 2019-12-04, dotyczy części II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - dla uznania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że posiada: a) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza, przed transportem do miejsc zagospodarowania, zbierać odebrane odpady, b) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przetwarzania odebranych odpadów na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza świadczyć usługi w zakresie przetwarzania odebranych odpadów we własnym zakresie. Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich razem. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe. Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, mogą łącznie spełniać powyższy warunek, jeżeli każdy z nich będzie realizował tę część zamówienia, do realizacji której posiada uprawnienia. W takiej sytuacji, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni udowodnić Zamawiającemu, że każdy z nich będzie realizował tylko tę część zamówienia, do realizacji której posiada określone uprawnienia. W tym celu, Wykonawcy mogą dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, z której jasno winien wynikać podział realizacji zamówienia, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - dla uznania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia, tj. suma gwarancyjna na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - 500.000,00 zł. Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - dla uznania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że: a) w odniesieniu do I części zamówienia, jak również do wszystkich części razem - należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę - 1 zamówienie/zadanie, podobną charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. związaną z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni, potwierdzoną załączonymi dowodami. Faktyczna wartość wymaganej usługi nie może być mniejsza niż 150.000,00 zł brutto. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykazać spełniania ww. warunku w oparciu o 1 usługę - 1 zamówienie/zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia (sumowania) kilku usług - zamówień/zadań, podobnych charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. związanych z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni, jednak tylko i wyłącznie, gdy okres realizacji wskazanych usług - zamówień/zadań nastąpił w tożsamym okresie równocześnie, nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. W przypadku, gdy: – usługa - zamówienie/zadanie, obejmować będzie okres realizacji dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, i/lub – zakres wykonanych czynności danej usługi - zamówienia/zadania, wyraźnie będzie się różnił od zakresu objętego niniejszym przedmiotem zamówienia, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby odpowiednio: – z całego zakresu usługi - zamówienia/zadania, objętego umową wieloletnią, Wykonawca wyodrębnił kwotę brutto zrealizowanych prac w ciągu kolejnych 12 miesięcy, i/lub – Wykonawca wyodrębnił wartość faktycznie wykonanych usług brutto, związanych z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni. Tak wyliczona wartość zrealizowanych usług winna spełniać powyższy warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże powyższe. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże, b) w odniesieniu do II części zamówienia - należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę - 1 zamówienie/zadanie, podobną charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. związaną z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni, potwierdzoną załączonymi dowodami. Faktyczna wartość wymaganej usługi nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł brutto. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykazać spełniania ww. warunku w oparciu o 1 usługę - 1 zamówienie/zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia (sumowania) kilku usług - zamówień/zadań, podobnych charakterem do przedmiotu zamówienia, tzn. związanych z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni, jednak tylko i wyłącznie, gdy okres realizacji wskazanych usług - zamówień/zadań nastąpił w tożsamym okresie równocześnie, nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. W przypadku, gdy: – usługa - zamówienie/zadanie, obejmować będzie okres realizacji dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, i/lub – zakres wykonanych czynności danej usługi - zamówienia/zadania, wyraźnie będzie się różnił od zakresu objętego niniejszym przedmiotem zamówienia, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby odpowiednio: – z całego zakresu usługi - zamówienia/zadania, objętego umową wieloletnią, Wykonawca wyodrębnił kwotę brutto zrealizowanych prac w ciągu kolejnych 12 miesięcy, i/lub – Wykonawca wyodrębnił wartość faktycznie wykonanych usług brutto, związanych z pielęgnacją zieleni i/lub zagospodarowaniem terenów zieleni. Tak wyliczona wartość zrealizowanych usług winna spełniać powyższy warunek. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże powyższe. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże, c) dysponuje 10 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do wykonywania następujących czynności, tj. koszenie terenów zielonych. Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich razem. Zamawiający dopuszcza, aby te same osoby wykonywały określone czynności w każdej z części zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe, d) dysponuje: – 3 pojazdami (samochodami) do obsługi terenów zieleni - przewozu pracowników, – 3 pojazdami (samochodami lub ciągnikami z przyczepami) do wywozu odpadów, – 1 traktorem ogrodowym, – 4 nożycami spalinowymi do żywopłotów, – 10 wykaszarkami spalinowymi. Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich razem. Zamawiający dopuszcza, aby ten sam sprzęt stosowany był w każdej części zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w odniesieniu do konkretnej części zamówienia - sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr: 6.1, 6.2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), lub aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), wydane przez organ administracji publicznej, właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza, przed transportem do miejsc zagospodarowania, zbierać odebrane odpady. Decyzja (zezwolenie/pozwolenie) winna być ostateczna i obejmować co najmniej odpady podlegające zbieraniu. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 1 SIWZ, b) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odebranych odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), lub aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), wydane przez organ administracji publicznej, właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza świadczyć usługi w zakresie przetwarzania odebranych odpadów we własnym zakresie. Decyzja (zezwolenie/pozwolenie) winna być ostateczna i obejmować co najmniej odpady podlegające przetwarzaniu. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 2 SIWZ, c) dokument potwierdzający, np. polisa ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 1 lub 2 SIWZ, e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 3 SIWZ, f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 4 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) odpowiednio wypełniony formularz ofertowy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) odpowiednio wypełniony szczegółowy formularz cen jednostkowych netto - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia, d) w przypadku Wykonawców tworzących jeden podmiot (np. konsorcjum Wykonawców, spółka cywilna) - stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich wspólników spółki i łącznie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę, e) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, f) w przypadku, gdy Wykonawca posiada - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, np. certyfikat, zgodne z międzynarodowym standardem ISO 14001 lub unijnym systemem zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS), lub innym równoważnym certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem, albo innymi normami zarządzania środowiskowego opartymi na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Spełnienie standardów środowiskowych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany i uzupełnienia umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony umów (forma aneksów do umów). 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru Wykonawców, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), oraz dodatkowo określa następujące przypadki zmian: 1) zmiana osób wyszczególnionych w wykazach osób skierowanych przez Wykonawców do realizacji przedmiotów umów - załącznik nr 1 do umów, 2) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonych przez Wykonawców ofert do przetargu nieograniczonego lub rezygnacja z podwykonawcy. 2. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartych umów, jak w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy winni spełnić postanowienia umowne określone w § 5 ust.: 4, 6 i 7. 3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartych umów, jak w ust. 1 pkt 2, Wykonawcy winni: 1) wskazać części/zakres przedmiotów umów, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcy oraz zawrzeć umowy, w formie pisemnej, z podwykonawcą zgodnie z zapisami, o których mowa w § 12 umów, 2) wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy polegali na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 2019-04-25 o godz. 10:00 w MZNK w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b (III piętro), woj. śląskie, Polska, w sali konferencyjnej - pokój nr 311.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2019 roku”. Przedmiot zamówienia dla części I określają: a) szczegółowy zakres prac, stanowiący załącznik nr 11.1 do SIWZ, b) wymagane standardy i metody wykonywania czynności dotyczące utrzymania urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ, c) zestawienie urządzonych terenów zieleni, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 258693,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Spełnienie standardów środowiskowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2019 roku”. Przedmiot zamówienia dla części II określają: a) szczegółowy zakres prac, stanowiący załącznik nr 11.2 do SIWZ, b) wymagane standardy i metody wykonywania czynności dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna, stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, c) zestawienie obiektów grobownictwa miejskiego, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ, d) zestawienie obiektów grobownictwa wojennego - administracja rządowa, które będą podlegały utrzymaniu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 16 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 60957,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Spełnienie standardów środowiskowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Kobiernice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie kostki brukowej (typu Polbruk); ułożenie na cegiełkę, ilość ok. 100 mb. Proszę o podanie najbliższego możliwego terminu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI