Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSiewierz
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi ogrodnicze
 • Termin składania wniosków25/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Siewierz
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54849
TREŚĆ PRZETARGU
Siewierz: Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz
Numer ogłoszenia: 54849 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siewierz , ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, tel. 0326499471, 6499400, faks 032 6499402.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz, w szczególności: a)remont ławek parkowych b)malowanie konstrukcji ławek i urządzeń na placach zabaw c)przygotowanie terenu pod obsadę kwiatową d)obsada kwiatowa e)pielęgnacja kwietników f)obsada kwiatowa skrzynek g)obsada kwiatowa waz 1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonym przedmiarze robót. 2.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu, projektu nasadzeń. 3.Poszczególne rodzaje prac objęte niniejszym przetargiem będą zlecane sukcesywnie w miarę potrzeb. Częstotliwość wykonywanych usług podana jest w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości bądź częstotliwości wykonywania zamawianych usług, rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac, zwiększenia zakresu niektórych usług kosztem ograniczenia innych. Zamawiający określi każdorazowo w pisemnym zleceniu podając zakres prac i termin ich wykonania. 4.Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem. 5.W celu prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji w terenie. 6.Płatność będzie się odbywała miesięcznie, termin płatności 30 dni. Wynagrodzenie zostanie ustalone Kosztorysem powykonawczym, w oparciu o ceny jednostkowe usług objętych przedmiotem zamówienia, określone w kosztorysie ofertowym zgodnie z faktycznie wykonaną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5, 50.87.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do specyfikacji

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do specyfikacji

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do specyfikacji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty wg zał. Nr 1 do siwz. 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną powinien złożyć osobno dokumenty wymienione w pkt. III4.2. 3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg zał. Nr 2 do siwz. 4.Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siewierz.bip.info.pl/ www. siewierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz pok.30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę koparko-ładowarki, Drogomyśl
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Mam do załadowania na przyczepę ziemię z kompostownika ok.1.5m3. Proszę o wycenę i mozliwy termin. Miejscowość Drogomyśl. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI