Utrzymanie zieleni na terenie gminy Krzeszowice

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie zieleni na terenie gminy Krzeszowice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrzeszowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi utrzymania parków
 • Termin składania wniosków23/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Krzeszowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70358
TREŚĆ PRZETARGU
Krzeszowice: Utrzymanie zieleni na terenie gminy Krzeszowice
Numer ogłoszenia: 70358 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Krzeszowicach , ul. Ogrodowa 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 012 2520855, faks 012 2520802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni na terenie gminy Krzeszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, obejmujące: - koszenie wraz z uprzątnięciem pokosu, - cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów oraz zieleni wysokiej, - nasadzenia roślin sezonowych na rabatach i w donicach, - utrzymanie czystości na terenie parków. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 90.60.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: część nr I - 3.000,00 zł część nr II - 1.000,00 zł. część nr III - brak wadium . część nr IV - brak wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy że, posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać niżej podane warunki: część I wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednokrotnie usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni wraz z utrzymaniem czystości o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto, której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzedniego Zamawiającego część II, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednokrotnie usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto, której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzedniego Zamawiającego; posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100.000,00 zł Dotyczy części III przedmiotu zamówienia: dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do należytej realizacji zamówienia, wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednokrotnie usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu rabat i kwietników o wartości nie mniejszej niż 12.000,00 zł brutto, której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzedniego Zamawiającego; posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 50.000,00 zł Dotyczy części IV przedmiotu zamówienia: wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednokrotnie usługę polegającą na pielęgnacji i wycince drzew o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto, której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzedniego Zamawiającego; dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs drugiego lub trzeciego stopnia pielęgnacji drzew ozdobnych, co najmniej 2 osobami, które posiadają ukończony kurs obsługi piły spalinowej; dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: ciągnikiem z przyczepą lub samochodem ciężarowym o ciężarze do 1 t piłami spalinowymi , podnośnikiem koszowym o wysokości co najmniej 18 m, rozdrabniarką do gałęzi, frezarką do pni. posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 40.000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do należytej realizacji zamówienia,Dotyczy części I przedmiotu zamówienia: tj:ciągnikiem z przyczepą lub samochodem dostawczym o wadze do5 t, ciągnikiem z przyczepą lub samochodem dostawczym o wadze do 1 t, do poruszania się po alejkach, kosiarkami spalinowymi, kosami spalinowymi, posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100.000,00 zł. Dotyczy części II przedmiotu zamówienia: dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do należytej realizacji zamówienia, tj.: ciągnikiem z przyczepą lub samochodem ciężarowym do 5 t ,ciągnikiem z przyczepą lub samochodem dostawczym o wadze do 1 t, do poruszania się po alejkach ciągnikową kosiarką rotacyjną, kosiarkami spalinowymi kosami spalinowymi,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzeeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Dziennik Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Parki i zieleńce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: -Przedmiot zamówienia obejmuje koszenie wraz z uprzątnięciem pokosu, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów oraz utrzymanie czystości na terenie alejek parkowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Osiedla, zieleńce oraz obszary wiejskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje koszenie wraz z uprzątnięciem pokosu, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów na terenie osiedli mieszkaniowychoraz na terenach wiejskich..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kwietniki na terenie miasta Krzeszowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmuja utrzymanie donic, rabat sezonowych i stałych na terenie miasta Krzeszowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prace na zieleni wysokiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycięcie drzew, różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz objętych, z innych przyczyn, zezwoleniami na usunięcie, zlokalizowanych na terenie miasta oraz na terenach wiejskich gminy Krzeszowice - należy uwzględnić utrudnienia, wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, kolizję z napowietrzną linią energetyczną, infrastrukturą podziemną oraz konieczność wycinki drzew metodą alpinistyczną..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko dom nowy z pustaka ceramicznego pow. tynków ok. 500m2 możliwość noclegu na budowie jest wc,woda blisko sklep.Termin rozpoczęcia od zaraz, Michałowice k/Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI