Utrzymanie czystosci i zieleni w Parku Wazów i na Skwerze Jana Pawła II w Wyszko

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie czystosci i zieleni w Parku Wazów i na Skwerze Jana Pawła II w Wyszkowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWyszków
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wyszków
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504008-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504008-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Wyszków: Utrzymanie czystosci i zieleni w Parku Wazów i na Skwerze Jana Pawła II w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyszków, krajowy numer identyfikacyjny 52493800000, ul. Aleja Róż  2 , 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 424 201, e-mail gmina@wyszkow.pl, faks 297 424 209.
Adres strony internetowej (URL): www.wyszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wyszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty nalezy złożyć pisemnie
Adres:
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystosci i zieleni w Parku Wazów i na Skwerze Jana Pawła II w Wyszkowie
Numer referencyjny: ZP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: 1. Koszenie trawników w parku i na terenach przyległych (skarpa, teren ciągu pieszo-jezdnego nad rzeką, teren od ciągu pieszego do rzeki, teren Urzędu i wokół) w tym pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z alejek parkowych i chodników – prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników. 2. Wygrabianie trawników w parku i na terenach przyległych (skoszonej trawy i liści) 3. Cięcia pielęgnacyjne drzew (wraz z uporządkowaniem terenu). 4. Cięcia pielęgnacyjne żywopłotów (wraz z uporządkowaniem terenu), 5. Odchwaszczanie żywopłotów i wygrabianie żywopłotów. 6. Uzupełnienie brakujących krzewów róż (odmiana Marathon) 6a.Pielęgnacja krzewów róż, w tym (nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, zwalczanie chorób i szkodników, przycinanie oraz zabezpieczenie krzewów róż przed zimą). 7. Renowacja trawników. 8. Drobne naprawy ławek (konserwacja, uzupełnienie brakujących elementów, usunięcie starych powłok malarskich i pomalowanie ich) 9. Wycięcie drzew (łącznie z usunięciem karp). 10. a) Codzienne bieżące utrzymanie czystości w parku, na skarpie i ciągu pieszo-jezdnym na odcinku od cieku struga do Alei Róż oraz na trawnikach i chodnikach przy ulicach: B. Joselewicza (po obu stronach ulicy), T. Kościuszki ( po stronie parku), 3 Maja (po stronie parku), Aleja Róż (po obu stronach ulicy) tj.(opróżnianie koszy ((w tym i koszy na psie odchody), omiatanie alejek, odśnieżanie i posypywanie alejek w parku oraz na w/w terenach przyległych do parku mieszanką uszorstniającą - do godziny 700 oraz wywożenie śniegu w miarę potrzeby), omiatanie chodnika i zatoki parkingowej przy ul. B. Joselewicza (od parku do mostu kołowego), codzienne zbieranie nieczystości usuwanie liści, gałęzi i konarów szczególnie w nasadzeniu roślinnym z 2016 r, zabezpieczenie tulipanowca matami słomianymi przed zimą - lokalizacja wykonania prac wskazana na załączniku graficznym. 10. b) Codzienne utrzymanie czystości w miejscach odpoczynku (punkt widokowy i park) oraz w miejscach gdzie zamontowane są urządzenia do ćwiczeń (opróżnianie koszy, omiatanie chodników, koszenie, zbieranie nieczystości, zamiecenie skoszonej traw z chodników, odśnieżanie i posypywanie) - do godziny 700. Wykonywanie napraw punktów odpoczynku oraz ich konserwacja (odnowienie nawierzchni drewnianych i metalowych, wymiana uszkodzonych desek i innych elementów). Drobne naprawy urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie przeglądu urządzeń do ćwiczeń, przeczesywanie sztucznej trawy i uzupełnienie piaskiem kwarcowym. 10. c) Codzienne bieżące utrzymanie czystości na Skwerze Jana Pawła II (omiatanie schodów, chodników i ciągów pieszo - jezdnych w tym usuwanie nieczystości na w/w terenie oraz na terenach przyległych w obrębie 10 m, jak również sprzątanie po imprezach masowych organizowanych przez Gminę) - do godz.700. Odśnieżanie i posypywanie chodników i ciągów pieszo- jezdnych oraz na terenach przyległych do Skweru Jana Pawła II mieszanką uszorstniającą oraz wywożenie śniegu (w miarę potrzeby). Opróżnianie koszy ustawionych na Skwerze Jana Pawła II oraz na ciągu pieszym nad rzeką i ciągu pieszo-jezdnym. Odchwaszczanie i podlewanie krzewów i roślin wieloletnich. Koszenie trawników na Skwerze Jana Pawła II i na terenach przyległych, w parku, na skarpie i przy ciągu pieszo-jezdnym od cieku struga do Alei Róż oraz trawniki przy ulicach przyległych B. Joselewicza (po obu stronach ulicy), T. Kościuszki (po stronie parku), 3 Maja (po stronie parku), Aleja Róż, na terenie Urzędu pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z chodników – prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników; Wygrabienie trawników (skoszonej trawy i liści); Odśnieżanie i posypywanie środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz. U. 2005 r., Nr 230 poz.1960) chodników i ciągów pieszo – jezdnych) na całym terenie; Oczyszczanie korytek deszczowych; Usuwanie trawy z elementów drobno wymiarowych; 11. Pielęgnacja roślin wieloletnich posadzonych w etapie I – wykonywana na bieżąco (obszar etapu I uwidoczniony jest na załączniku graficznym) w tym: formowanie klombów, poprawianie misek wokół drzew, kontrola i poprawienie wiązań przy drzewach, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnienie brakującej ziemi i kory, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, przycinanie roślin, zwalczanie chorób i szkodników, zabezpieczenie tulipanowca przed zimą matami oraz inne niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. 12. Nasadzenie roślin jednorocznych obejmuje: a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślin (wymiana ziemi, spulchnienie, formowanie rabat i klombów); b) I zmianę na wiosnę – sezon wiosenny (bratki) kolory kwiatów do uzgodnienia z Zamawiającym. c) II zmiana roślin – sezon letni (Paciorecznik Canna, begonia bulwiasta, begonia stale kwitnąca – kolory kwiatów do uzgodnienia z Zamawiającym) d) pielęgnacja roślin jednorocznych w tym: uformowanie klombów, uzupełnienie brakującej ilości, spulchnianie ziemi wokół roślin nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie uzupełnienie brakujących roślin, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, zwalczanie chorób i szkodników, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, usunięcie roślin przed zimą oraz inne zabiegi pielęgnacyjne (itp.) 13. Uzupełnienie brakujących płyt eko, poprawne ich ułożenie na skarpie. 14. Równanie i uzupełnianie alejek gruntowych. 15.Uzupełnienie brakujących krzewów rosnących na małej górce w parku. a) pielęgnacja krzewów (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie) oraz dosypanie kory między krzewami. 16. Malowanie konstrukcji i odnowienie tablic informacyjnych, 17. Remont i malowanie barierek punktu widokowego, odnowienie herbu Wyszkowa. 18. Założenie i zdjęcie dekoracji świątecznych na drzewo rosnące (świerk) na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w tym naprawa nieświecących elementów; a) dekoracja wejść do budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. 3 Maja i ul. Alei Róż; b) zdjęcie dekoracji i przekazanie Administratorowi Urzędu. III. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 1. Prace wykonane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca, określenie rodzaju prac oraz termin wykonania prac – termin wykonania nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. 2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia wykonania robót celem dokonania odbioru. 3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały i urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w kamizelkach odblaskowych z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 5. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 6. Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zebranych odpadów komunalnych pochodzących z czyszczenia ulic i placów podmiotom uprawnionym do ich odzysku i utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za odzysk i utylizację odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającemu kopi Kart przekazania odpadów sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. z 2014r. poz. 1973 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie Wykonawcy Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, polegające na pielęgnacji zieleni na terenach zabytkowych o wartości min. 100 tys. zł. Zdolność techniczna: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zamówienia, potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. 1) Kosiarka spalinowa – 2 szt. 2) Kosiarka żyłkowa 2 szt. 3) Kosiarka „traktorek” 1 szt. 4) Nożyce do żywopłotu spalinowe 2 szt. 5) Piła spalinowa – 1 szt. 6) Odkurzacz spalinowy 1 szt., Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 osobą posiadającą przygotowanie do wykonywania zabiegów ochrony pielęgnacji drzew, np. wykształcenie, szkoła, kurs, szkolenia itp.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie wg Formularza Nr 1. 2. wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wg Formularza Nr 2. 3. wykaz narzędzi, sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia wg Formularza Nr 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Inne dokumenty: 3.1. Oferta wraz z załącznikami. 3.2. Formularz cenowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie personelu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację usług. b) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody, c) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej. d) zwiększenie/ zmniejszenie zakresu usługi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę demontaż i wywiezienie azbestu - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę demontaż, wywiezienie azbestu w Warszawie. Powierzchnia ca 12-14 m2. Niska komórka. Tylko firmy z certyfikatem do takiej działalności.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI