Usługa - Zastępstwo inwestorskie przy realizacji inwestycji Przebudowa zabytkowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa - Zastępstwo inwestorskie przy realizacji inwestycji Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZłotoryja
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Stowarzyszenie regionalne
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZłotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/69896
TREŚĆ PRZETARGU
Złotoryja: Usługa - Zastępstwo inwestorskie przy realizacji inwestycji Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie
Numer ogłoszenia: 69896 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych , Aleja Miła 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8783966, faks 76 8783966.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dymarkikaczawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie regionalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa - Zastępstwo inwestorskie przy realizacji inwestycji Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zastępstwo inwestorskie przy realizacji Inwestycji Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.45.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 640.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, c) dysponują, lub będą dysponować, osobami posiadającymi uprawnienia do nadzoru w specjalności: budowlanej (w tym obiektów zabytkowych)i instalacyjnej niezbędnych do wykonania zadania, oraz osobami posiadającymi doświadczenie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także, doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych realizowanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej, d) realizowali zadania o podobnym zakresie (nadzór inwestorski oraz rozliczenia inwestycji), e) posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z podmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie polegała na ocenie: spełnia nie spełnia, podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale 5 S.I.W.Z.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz o braku podstaw do wykluczenia, (zał. nr 3), b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, c) aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i składek (uzyskał zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat zamówień polegających na podobnym zakresie i wartości, wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami o posiadanych uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, f) opłacona polisa, lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z podmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższych warunków będzie polegała na ocenie: spełnia nie spełnia, podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale 5 S.I.W.Z.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Andrzej Kowalski - kierownik Zamawiającego W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej lub fax-em.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższych warunków będzie polegała na ocenie: spełnia nie spełnia, podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale 5 S.I.W.Z.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.DYMARKIKACZAWSKIE.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 59-500 Złotoryja al. Miła1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 12:00, miejsce: 59-500 Złotoryja al. Miła1 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie lustra do łazienki - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie lustra do łazienki 100 x 75 5 mm faza 10 mm. Do wklejenia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI