Usługa przycinania żywopłotów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław. ZZK-WP/340

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przycinania żywopłotów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław. ZZK-WP/3400/22/10
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Przycinanie żywopłotów
 • Termin składania wniosków23/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zasobu Komunalnego
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/69090
TREŚĆ PRZETARGU
Wrocław: Usługa przycinania żywopłotów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław. ZZK-WP/3400/22/10
Numer ogłoszenia: 69090 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego , ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przycinania żywopłotów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław. ZZK-WP/3400/22/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przycinanie żywopłotów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem odpadów zielonych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego na terenach zewnętrznych będących w zarządzaniu ZZK

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowy powierzchni do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzk.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie ze strony www.zzk.wroc.pl lub otrzymać w cenie 10,00 zł w Dziale Zamówień publicznych i Umów ZZk we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 257, pok. 160, lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZk, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 105, I pietro lub mozna przesłać pocztą na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego , ul. sw. Elżbierty 3, 50-111 Wrocław..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - przycinanie żywopłotów na łącznej długości 9 853,00 mb w rejonie: A, B, H, I, F, G..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II - przycinanie żywopłotów na łącznej długości 17 887,00 mb w rejonie: R, S, U.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III - przycinanie żywopłotów na łącznej długości 13 622,00 mb w rejonie: Ł, O, P, T..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV - przycinanie żywopłotów na łącznej długości 17 865,00 mb rejonie: D, E, J, K, M, N.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie lustra do łazienki - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie lustra do łazienki 100 x 75 5 mm faza 10 mm. Do wklejenia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI