Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu-...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu- Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy V ZKnW 10
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Państwowa Instytucja Kultury
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyZamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/55189
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu- Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy V ZKnW 10
Numer ogłoszenia: 55189 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki , Wawel 5, 31-001 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4225155, faks 012 4215177.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu- Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy V ZKnW 10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy V ZKnW 10, polegająca na: a) utrzymaniu, pielęgnacji bieżącej (zachowawczej, sanitarnej, ochronno- profilaktycznej), b) nasadzeniach, w następujących grupach/kategoriach zieleni: powierzchnie trawiaste (parkowo-ozdobne, dywanowe, łąkowe) na terenach płaskich oraz stokach o różnym stopniu nachylenia, rabaty bylinowe (w tym skalne), rabatowe rośliny sezonowe i cebulowe, rośliny pojemnikowe, róże, żywopłoty/partery ornamentowe, pnącza okrywowe i porastające elewacje budowli oraz drzewa i krzewy (też zimozielone), c) systematycznym załadunku i wywozie odpadów ogrodniczych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, które stanowić będą nie więcej niż 35 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 90.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone na potwierdzenie wyżej wymienionego warunku przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane zezwolenie musi złożyć wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania zezwolenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym: a/ co najmniej 1 praca z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni (zarówno drzew jak i zieleni niskiej - w tym trawników i rabat kwiatowych) o wartości w zakresie prac związanych z zielenią niską, co najmniej 30 000, 00 netto i b/ co najmniej po jednej pracy w obiekcie zabytkowym (wpisanym do Rejestru Zabytków) z zakresu: -konserwacji i pielęgnacji drzew i -pielęgnacji i konserwacji zieleni niskiej w tym m.in.: zakładanie trawników, sadzenie i pielęgnacja roślin po sadzeniu (np. zakładanie rabat), przy czym wartość prac z zakresu zieleni niskiej musi wynosić co najmniej 50 000, 00 zł netto. Niniejszy warunek zostanie spełniony również jeśli wykonawca zrealizował w jednym obiekcie zabytkowym (wpisanym do Rejestru Zabytków) prace z obu zakresów, przy czym musi być spełniony warunek wartościowy prac przy zieleni niskiej - co najmniej 50 000, 00 zł netto Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone na potwierdzenie wyżej wymienionego warunku przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełniania nin. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. Łączne nie spełnienie nin. warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż osoba kierująca pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiada uprawnienia do kierowania pracami w zorganizowanej zieleni zabytkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U 04. 150.1579), tj. posiada uprawnienia, o których mowa w § 13 lub spełnia warunki określone w § 8 ust 3 ww. rozporządzenia; wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobą - co najmniej 1, wykonującą prace techniczne, posiadającą uprawnienia do wykonywania prac w zorganizowanej zieleni zabytkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U 04. 150.1579), tj. posiadają uprawnienia o których mowa w § 13 lub spełniają warunki określone w § 8 ust 4 ww. rozporządzenia; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone na potwierdzenie wyżej wymienionych warunków przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej usługi będące przedmiotem postępowania), o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; przykładowa treść oświadczenia: Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008) w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3. Wykaz osób, w którym będzie zawarte imię i nazwisko osoby wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych; minimum 1 kierującej pracami posiadającej uprawnienia do kierowania pracami w zorganizowanej zieleni zabytkowej ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U 04. 150.1579), tj. posiadającej uprawnienia, o których mowa w § 13 lub spełniającej warunki określone w § 8 ust 3 ww. rozporządzenia); i minimum 1 - wykonujących prace techniczne z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych (zgodnie z Rozporządzeniem jak wyżej); 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym: a/ co najmniej 1 praca z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni (zarówno drzew jak i zieleni niskiej - w tym trawników i rabat kwiatowych) o wartości w zakresie prac związanych z zielenią niską, co najmniej 30 000, 00 netto i b/ co najmniej po jednej pracy w obiekcie zabytkowym (wpisanym do Rejestru Zabytków) z zakresu: -konserwacji i pielęgnacji drzew i -pielęgnacji i konserwacji zieleni niskiej w tym m.in.: zakładanie trawników, sadzenie i pielęgnacja roślin po sadzeniu (np. zakładanie rabat), przy czym wartość prac z zakresu zieleni niskiej musi wynosić co najmniej 50 000, 00 zł netto.: z podaniem ich przedmiotu (tzn.: krótkiego opisu zakresu rzeczowego wykonywanych prac), wartości, oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku obiektu zabytkowego podać nr wpisu do rejestru) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Niniejszy warunek zostanie spełniony również jeśli wykonawca zrealizował w jednym obiekcie zabytkowym (wpisanym do Rejestru Zabytków) prace z obu zakresów, przy czym musi być spełniony warunek wartościowy prac przy zieleni niskiej - co najmniej 50 000, 00 zł netto; 5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej usługi będące przedmiotem postępowania), o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy)

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

  Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

  Do składania ofert zamawiający zaprosi nie więcej niż 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli warunki te spełni więcej niż 5 wykonawców, zamawiający zaprosi tych, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków tj. tych pięciu którzy wykażą: - największą ilość zrealizowanych prac dotyczących pielęgnacji zieleni niskiej o wartości co najmniej 30 000,00 zł każda - za każdą powyżej wymaganych pracę (w pkt III.3.2.a ogłoszenia) wykonawca otrzyma 1,5 pkt; - największą ilość zrealizowanych prac o charakterze analogicznym do przedmiotu zamówienia w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 50 000, 00 zł netto każda - za każdą dodatkową pracę powyżej wymaganej (w pkt III.3.2.b ogłoszenia) wykonawca otrzyma 2 pkt.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekaże wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia (wraz z oświadczeniami i dokumentami) należy składać w siedzibie zamawiającego, Wawel bud. Nr 8, pokój 19 Kancelaria Ogólna.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca winien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przykładowa treść wniosku: Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonania usługi polegającej na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy V ZKnW 10. W załączeniu składam dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Wraz z wnioskiem wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie III.4, III.5 oraz III.6 ogłoszenia. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej następująco: wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: Pielęgnacja i konserwacja ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu- Państwowych Zbiorów Sztuki nr sprawy V ZKnW 10. Nie otwierać przed 22.03.2010 r., godz. 12:00. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami i dokumentami wymaganymi w ogłoszeniu, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wniosek pod rygorem nieważności musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie, zamawiający niezwłocznie zwróci wniosek. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: - Wykonawcy, występujący wspólnie, ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, upoważnienie to musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik - należy podać adres do korespondencji z Pełnomocnikiem oraz numer faksu, - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również warunek dotyczący sytuacji finansowej przedsiębiorców w sumie, musi spełniać stawiane Wykonawcom warunki. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  NAJNOWSZE ZLECENIE
  Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko, Kraków
  • Lokalizacja zleceniamałopolskie
  • Data dodania24-06-2018
  • Zleceniodawcaosoba fizyczna
  Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko dom nowy z pustaka ceramicznego pow. tynków ok. 500m2 możliwość noclegu na budowie jest wc,woda blisko sklep.Termin rozpoczęcia od zaraz, Michałowice k/Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.
  NAJNOWSZE ZLECENIA
  NAJNOWSZE USŁUGI