Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525595-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525595-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentująca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 r. z dnia 5.01.2015r. Gminę Wrocław,Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20610504000000, ul. ul. Mikołaja Reja  , 50-343  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław
Numer referencyjny: WM/SZP/PN/10/2019/G
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Zakres prac obejmuje świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu trawy i dwukrotnym przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników, 77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów. 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki stron określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące usługi polegające na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77342000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i wynosi do 20 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania oddzielnie. Ewentualny zakres powyższych zamówień może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne w danym zadaniu będą udzielone na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w danych rejonach. Zamówienia podobne, zostaną udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej po przeprowadzeniu negocjacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia do 10 % cen jednostkowych netto formularza oferty Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do umowy podstawowej. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie nie szerszym niż wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 31 października 2019 r. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonanie pierwszego koszenia – w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.; UWAGA: Jeżeli umowa zostanie zawarta po 15.04.2019 r. – „od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2019 r.”; Wykonanie drugiego koszenia – w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.; Wykonanie trzeciego koszenia – w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.; z zastrzeżeniem, że terminy koszenia mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe; zmianie nie może ulec czas trwania jednorazowego koszenia. Proponowany przez Wykonawcę czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i należy wskazać w formularzu oferty. 2) Przycinanie żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na nieruchomościach, będzie wykonane w poniżej wskazanych okresach: Wykonanie pierwszego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; Wykonanie drugiego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 września do 30 września 2019 r. z zastrzeżeniem, że terminy przycięć mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na koszeniu traw i przycinaniu żywopłotów na kwotę brutto umowy nie mniejszą niż: - dla zadania 1: 40.000,00 zł; - dla zadania 2: 100.000,00 zł; - dla zadania 3: 100.000,00 zł; - dla zadania 4: 100.000,00 zł. Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, te same usługi nie mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdym zadaniu, na które Wykonawca złoży ofertę. W sytuacji, gdy wartość brutto umowy objęta realizacją usługi stanowi co najmniej sumę wartości wymaganych przez Zamawiającego dla wybranych zadań, to w takim przypadku Wykonawca może posłużyć się jedną usługą wpisując ją do wykazu na zadania, na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
brak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu zawierającego usługi, o których mowa w rozdz. VII SIWZ wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór zał. nr 4), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdz. VII pkt 1 ppkt 2) SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, b do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do SIWZ), lub inny stosowany dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. II. OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), 2) Zadanie nr 2 – 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100), 3) Zadanie nr 3 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100), 4) Zadanie nr 4 – 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania i numer zadania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 9. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została dołączona do oferty. 10. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy 20,00
kryterium socjalne 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Przesłanki zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ustawowej wysokości podatku od towarów i usług (VAT) powoduje odpowiednią zmianę łącznego wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości koszeń lub/i przycinania żywopłotów z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia poszczególnych nieruchomości z wykonywania usług określonych w § 1 ust. 2 umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) utraty przez obsługiwaną nieruchomość statusu nieruchomości komunalnej, 2) sprzedaży nieruchomości, 3) przekazania nieruchomości objętej umową w zarządzanie/administrowanie innemu podmiotowi, 4) przekazanie nieruchomości innemu podmiotowi w dzierżawę, co nie będzie rodziło żadnych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia w tej części. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia pewnych pozycji, w związku z aktualizacją powierzchni trawników i/lub długości żywopłotów lub zastąpienia pewnych pozycji wykazu innymi, co jednak nie może skutkować zwiększeniem sumarycznej powierzchni trawy do koszenia i/lub sumarycznej długości żywopłotów do przycięcia. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiający na mocy jednostronnego oświadczenia woli bez obowiązku uzyskiwania zgody Wykonawcy powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianie adresu nieruchomości, zmniejszeniu powierzchni trawników do koszenia, zmniejszeniu długości żywopłotów, zmniejszeniu ilości koszeń i/lub przycinania żywopłotów, wyłączeniu nieruchomości wymienionych w załączniku nr 2 z wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy ze wskazaniem daty, od której będą obowiązywały zmiany. Wykonawcy nie przysługują z tytułu zmniejszenia zakresu umowy żadne roszczenia odszkodowawcze. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac. Przesunięcie terminu w przypadku nieruchomości wskazanych w załączniku nr 2 nie może być dłuższe niż 4 tygodnie od terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy. 7. Przesunięcie terminu następuje na pisemny wniosek Wykonawcy i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na piśmie, bez konieczności podpisywania aneksu 8. Łączna wartość zmian polegających na zmniejszeniu zakresu umowy, o których mowa w ust. 2, 3, 4 niniejszego paragrafu nie może być większa niż 10% wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dla każdego zadania. Wykonawca oświadcza, że nie będzie w takim przypadku zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia. 9. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dopuszcza w drodze aneksu do niniejszej umowy możliwość zwiększenia powierzchni objętej usługą koszenia traw i długości przycinania żywopłotów w trakcie obowiązywania umowy w danym zadaniu (m. in. w następstwie przyjęcia nieruchomości do wykonywania czynności zarządzania) pod warunkiem, że wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dla każdego zadania. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. II. Forma zmiany: Wszelkie zmiany do umowy poza zmianą adresu Zamawiającego i Wykonawcy, zmianami, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2, 3, 4 i 6 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oferta musi zawierać: 1) formularz oferty (wzór zał. nr 1 SIWZ), 2) dowód wpłaty wadium (dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu do oferty), 3) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, b do SIWZ), 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2. 2. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c rozdz. VII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 5 do SIWZ), z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp. c) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. VII SIWZ. 3. Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. VII SIWZ może być spełniony przez jeden z nich lub wspólnie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – rejon D, E: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 127 929 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 12 866 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Zakres prac obejmuje świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu trawy i dwukrotnym przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników, 77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów. 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki stron określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące usługi polegające na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Zadanie nr 1 – rejon D, E: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 127 929 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 12 866 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy 20,00
kryterium socjalne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 31 października 2019 r. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonanie pierwszego koszenia – w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.; UWAGA: Jeżeli umowa zostanie zawarta po 15.04.2019 r. – „od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2019 r.”; Wykonanie drugiego koszenia – w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.; Wykonanie trzeciego koszenia – w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.; z zastrzeżeniem, że terminy koszenia mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe; zmianie nie może ulec czas trwania jednorazowego koszenia. Proponowany przez Wykonawcę czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i należy wskazać w formularzu oferty. 2) Przycinanie żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na nieruchomościach, będzie wykonane w poniżej wskazanych okresach: Wykonanie pierwszego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; Wykonanie drugiego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 września do 30 września 2019 r. z zastrzeżeniem, że terminy przycięć mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe;


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – rejon M, N: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 505 467 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 17 890 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Zakres prac obejmuje świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu trawy i dwukrotnym przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników, 77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów. 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki stron określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące usługi polegające na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Zadanie nr 2 – rejon M, N: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 505 467 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 17 890 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 31 października 2019 r. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonanie pierwszego koszenia – w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.; UWAGA: Jeżeli umowa zostanie zawarta po 15.04.2019 r. – „od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2019 r.”; Wykonanie drugiego koszenia – w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.; Wykonanie trzeciego koszenia – w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.; z zastrzeżeniem, że terminy koszenia mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe; zmianie nie może ulec czas trwania jednorazowego koszenia. Proponowany przez Wykonawcę czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i należy wskazać w formularzu oferty. 2) Przycinanie żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na nieruchomościach, będzie wykonane w poniżej wskazanych okresach: Wykonanie pierwszego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; Wykonanie drugiego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 września do 30 września 2019 r. z zastrzeżeniem, że terminy przycięć mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe;


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – rejon J, K: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 494 334 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 7 766 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Zakres prac obejmuje świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu trawy i dwukrotnym przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników, 77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów. 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki stron określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące usługi polegające na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Zadanie nr 3 – rejon J, K: suma powierzchni traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 494 334 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 7 766 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy 20,00
kryterium socjalne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 31 października 2019 r. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonanie pierwszego koszenia – w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.; UWAGA: Jeżeli umowa zostanie zawarta po 15.04.2019 r. – „od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2019 r.”; Wykonanie drugiego koszenia – w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.; Wykonanie trzeciego koszenia – w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.; z zastrzeżeniem, że terminy koszenia mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe; zmianie nie może ulec czas trwania jednorazowego koszenia. Proponowany przez Wykonawcę czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i należy wskazać w formularzu oferty. 2) Przycinanie żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na nieruchomościach, będzie wykonane w poniżej wskazanych okresach: Wykonanie pierwszego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; Wykonanie drugiego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 września do 30 września 2019 r. z zastrzeżeniem, że terminy przycięć mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe;


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – rejon C, L: suma powierzchnia traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 341 997 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 35 616 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Zakres prac obejmuje świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu trawy i dwukrotnym przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników, 77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów. 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki stron określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące usługi polegające na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Zadanie nr 4 – rejon C, L: suma powierzchnia traw przy trzykrotnym koszeniu wynosi 341 997 m2, suma długości żywopłotów przy dwukrotnym przycięciu wynosi 35 616 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77342000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy 20,00
kryterium socjalne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 31 października 2019 r. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujący sposób: 1) Wykonanie pierwszego koszenia – w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.; UWAGA: Jeżeli umowa zostanie zawarta po 15.04.2019 r. – „od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2019 r.”; Wykonanie drugiego koszenia – w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.; Wykonanie trzeciego koszenia – w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.; z zastrzeżeniem, że terminy koszenia mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe; zmianie nie może ulec czas trwania jednorazowego koszenia. Proponowany przez Wykonawcę czas trwania jednorazowego koszenia trawy na nieruchomościach wskazanych w zał. nr 2 do umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i należy wskazać w formularzu oferty. 2) Przycinanie żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na nieruchomościach, będzie wykonane w poniżej wskazanych okresach: Wykonanie pierwszego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.; Wykonanie drugiego przycinania żywopłotów – w okresie od 1 września do 30 września 2019 r. z zastrzeżeniem, że terminy przycięć mogą ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe;


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję płyt granitowych - Ząbkowice Śląskie
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję 5 płyt granitowych na schody o wymiarach 130 cm x 30 cm x 3 cm, nie polerowane, powierzchnia chropowata. Proszę o koszty, termin realizacji oraz przybliżona wagę. Transport własny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI