Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚrem
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • Termin składania wniosków23/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Śremie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70322
TREŚĆ PRZETARGU
Śrem: Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem.
Numer ogłoszenia: 70322 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Śremie , pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. (061) 2835225 w. 104, faks 061 2835337.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srem.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.srem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem. Zamówienie składa się z następujących części: 4.1. Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie lewobrzeżnej części miasta Śrem tj. ok. 100.000 m2. Wykaz terenów zieleni miejskiej objętej przedmiotem zamówienia w rejonie lewobrzeżnej części miasta Śrem stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4.2. Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie prawobrzeżnej części miasta Śrem tj. ok. 35.000 m2. Wykaz terenów zieleni miejskiej objętej przedmiotem zamówienia w rejonie prawobrzeżnej części miasta Śrem stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4.3. Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie Osiedla Jeziorany w Śremie tj. ok. 104.000 m2. Wykaz terenów zieleni miejskiej objętej przedmiotem zamówienia w rejonie Osiedla Jeziorany w Śremie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4.4. Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie Osiedla Helenki w Śremie tj. ok. 56.000 m2. Wykaz terenów zieleni miejskiej objętej przedmiotem zamówienia w rejonie Osiedla Helenki w Śremie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4.5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: a) całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych tj. oczyszczanie z śmieci, odpadów, chwastów, uprzątanie śniegu, wygrabianie liści oraz ich wywóz wg potrzeb; b) całoroczna pielęgnacja trawników, która obejmuje: nawożenie raz w roku - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu, zasilanie wszystkich upraw nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi NPK, 2,5 kg nawozu na 100 m2. Termin wykonania do 30 kwietnia każdego roku w okresie trwania umowy (należy powiadomić Zamawiającego o terminie tych prac celem ich kontroli); koszenie trawników z częstotliwością zachowującą wysokość traw max. do 8 cm (wywiezienie i zagospodarowanie wykoszonej trawy we własnym zakresie każdorazowo po wykonaniu przycięcia trawy), całoroczne wygrabianie liści - obejmować będzie wygrabianie liści, wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie, każdorazowo po wykonaniu wygrabienia (nie dopuszcza się zalegania pryzm liści przez okres dłuższy niż 1 dzień); wywożenie śmieci; nawadnianie w okresie wiosenno - letnim, wodę zapewnia Wykonawca; dosiewanie traw - usługa wraz z kosztem zakupu siewu trawy w okresie od połowy kwietnia do końca sierpnia. Bezpośrednio przed wykonaniem usługi Zamawiający wskaże miejsce; c) całoroczna pielęgnacja kwietników i bylin tj. odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnienie brakujących roślin, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i podlewanie (w zależności od potrzeb); d) utrzymanie klombów i gazonów: obsadzanie materiałem roślinnym zakupionym przez Wykonawcę, dosypywanie kory, usuwanie chwastów, zwalczanie szkodników i chorób, utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności; e) całoroczna pielęgnacja żywopłotów tj. przycinanie i formowanie według potrzeb nie mniej jednak niż 3 razy w roku, oczyszczanie ze śmieci, podlewanie i uzupełnianie; f) całoroczna pielęgnacja drzew i krzewów tj. wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, mechaniczne wzmacnianie drzew-zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew, zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew, usuwanie drzew i pni, usunięcie istniejących pni (frezowanie) z dotychczas wyciętych drzew - termin realizacji do 31 maja 2010 r., usuwanie samosiewów, pocięcie drzew na klocki, wywóz gałęzi (zrębowanie gałęzi) i wywóz pociętych na klocki drzew, uzupełnienie drzewostanu - sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin, sianie trawy, przygotowywanie terenu pod sadzenia i siew (koszty ewentualnej wycinki drzew i krzewów ponosić będzie Wykonawca); g) przygotowanie terenów zieleni do okresu zimowego tj. kopcowanie w przypadkach koniecznych drzew i krzewów, kopcowanie rabat, zabezpieczenie bylin; h) porządkowanie terenów zieleni po okresie zimowym tj. wygrabianie liści i zanieczyszczeń, rozgrabianie kopczyków zabezpieczających roślinność w okresie zimowym; i) bieżące naprawy i uzupełnianie ubytków, mycie i malowanie ławek 1 raz w roku na wiosnę; j) całoroczne usuwanie śmieci z koszy i psich stacji (dodatkowo uzupełnianie wg potrzeb woreczków w psich stacjach); - opróżnianie odbywa się w zależności od potrzeb, częstotliwość opróżniania uzależniona jest tylko i wyłącznie od stanu ich zapełnienia; w okresie letnim tj. od 1 lipca do 30 września codziennie. k) bieżące naprawy, mycie i dezynfekcja koszy w zależności od potrzeb; l) bieżące uzupełnianie oraz naprawa podpór i pergoli do drzewek, krzewów i roślin pnących; m) obsadzaniem materiałem roślinnym (drzewa, krzewy, kwiaty) zakupionym przez Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; n) utrzymywanie czystości, porządku i konserwacja urządzeń zabawowych oraz terenu wokół nich, w tym dbałość o estetykę i stan techniczny urządzeń, wymiana piasku w piaskownicy dwa razy w roku, a później uzupełnianie wg potrzeb (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwirek 2 - 8 mm); o) prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej tj. nanoszenie wszelkich zmian i przedstawianie kart ewidencyjnych na żądanie Zamawiającego. W przypadku dodatkowego zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca w ciągu 3 dni (od dnia zgłoszenia) podejmuje się wykonania tego zgłoszenia. 4.6. Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, których wartość należy wkalkulować w ofercie przetargowej. 4.7. W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji (m.in. zakup niezbędnego sprzętu, wywóz odpadów na składowisko, ubezpieczenie OC wykonywanej działalności)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 23 marca 2010 r. do godziny 900 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 Zamawiający dopuszcza również wniesienia wadium w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał powyższego dokumentu należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9, do dnia 23 marca 2010 r. godz. 845, a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót, równej, co najmniej 50 000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zatrudniają na stałe min. 5 osób, w tym przynajmniej 1 osobę o wykształceniu min. technik ogrodnik i przynajmniej 1 osobę z uprawnieniami pilarza oraz posiadają: kosiarki spalinowe, kosy spalinowe, piły spalinowe, samochód dostawczo-transportowy, samobieżną kosiarkę, frezarkę do pni oraz rębak do gałęzi; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. że posiadają na koncie kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (może być wyciąg bankowy) lub posiadają zdolność kredytową w takiej wysokości; 5) posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50.000,00 zł. 13.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 Prawa zamówień publicznych. 13.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 14. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 14.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. 14.2. Oświadczenia (Załącznik nr 2), że Wykonawca: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i oświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych; 5) uważa się za związanego z ofertą w ciągu okresu jej ważności określonej w pkt 14 niniejszej specyfikacji, że zobowiązuje się, jeżeli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w terminie związania z ofertą za cenę proponowaną w ofercie, wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 6) zapoznał się z wykazem terenów objętych umową i ich powierzchnią oraz, że nie wnosi żadnych uwag . 14.3. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że działalność prowadzona przez Wykonawcę odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 14.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14.6. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 14.7. Informację z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (może być wyciąg bankowy) lub posiada zdolność kredytową w takiej wysokości. 14.8. Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50.000,00 zł. 14.9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (ksero uprawnień). 14.10. Wykaz sprzętu technicznego przewidywanego do wykonania zamówienia (własny lub do dyspozycji na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej oddającej sprzęt do dyspozycji), tj. kosiarki spalinowe, kosy spalinowe, piły spalinowe, samochód dostawczo-transportowy, samobieżną kosiarkę, frezarkę do pni oraz rębak do gałęzi. Oznacza to, że Wykonawca musi przedłożyć dokumenty, z których wynika tytuł prawny do sprzętu. 14.11. Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach min. dwóch podobnych, co do zakresu i wielkości zadań, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oznacza to, że Wykonawca musi przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót. 14.12. Dowód wpłacenia (złożenia) wadium należy załączyć do oferty lub dostarczyć Komisji Przetargowej przed otwarciem ofert. 14.13. Wykonawca akceptuje wzór umowy poprzez jej podpisanie na ostatniej stronie w miejscu przeznaczonym na podpis Wykonawcy oraz dołącza do sporządzonej oferty. Niepodpisanie wzoru umowy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 14.14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 14.3., 14.4., 14.5. i 14.6. niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie zgłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 14.15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.3., 14.4., 14.5. i 14.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14.16. Do terminów wystawienia dokumentów, o których mowa w pkt 14.14 i 14.15 stosuje się odpowiednio terminy o których mowa w pkt 14.3., 14.4., 14.5. i 14.6. Składane dokumenty muszą zachować aktualność oraz być zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817/

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.srem.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie na poczatek kilku szaf wnękowych w Berlinie, Przeźmierowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie na poczatek kilku szaf wnękowych w Berlinie w domu wielo-mieszkaniowym. Fronty lite drewno malowane na biało, korpusy plyta laminowana biała ( lipiec ). Nastepnie beda szafy w kolejnuch mieszkaniach ( około 30szaf ) Szerokości od 1,5m do 4m wys. ponad 3m. Część prostych ubraniowych, częśc szaf to zabudowa liczników.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI