Sporządzenie opracowania - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzenie opracowania - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytów
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
 • Termin składania wniosków26/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta Bytów
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54711
TREŚĆ PRZETARGU
Bytów: Sporządzenie opracowania - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
Numer ogłoszenia: 54711 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Bytów , ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 822 20 11, faks 059 822 25 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie opracowania - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów. Teren opracowania obejmuje powierzchnię 19.692 ha. 1.1. Studium należy sporządzić na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. nr 118, poz. 1233), - uchwały Nr XXXIX/318/09 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, - przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd. 1.2. W przypadku, gdy w trakcie sporządzania studium nastąpią zmiany w istotnych z uwagi na przedmiot opracowania aktach prawnych, np. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia projektu studium do stanu zgodności z wprowadzanymi zmianami w ramach ustalonej w drodze przetargu wysokości wynagrodzenia. Jednakże, w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian w projekcie studium na skutek spowodowanego zmianą przepisów ponowienia dokonanych wcześniej uzgodnień, dopuszcza się możliwość spisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu umowy oraz wysokości wynagrodzenia, którego wzrost nie może przekroczyć 20%. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu: 2.1. kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium zawierającego część tekstową i graficzną 2.2. prognozę oddziaływania na środowisko 2.3. opracowanie ekofizjograficzne 2.4. opracowania graficzne informacji planistycznych stanowiących zasób materiałów wyjściowych i analiz, w tym m.in. z zakresu: - uwarunkowań przyrodniczych, kierunków ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zasobów krajobrazu kulturowego - zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków - infrastruktury technicznej i komunikacji - rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej - uwarunkowań formalno-prawnych - inwentaryzacji urbanistycznej 3. Studium należy wykonać na mapie topograficznej z naniesionymi granicami i numerami działek, w skali 1:10000. Zamawiający oczekuje, iż obszar leżący w granicach administracyjnych miasta zostanie przedstawiony dodatkowo na odrębnym załączniku graficznym na mapie w skali 1:5000. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium w następującej formie: 4.1. w formie papierowej edytowanej w formacie A4 zawierającej tekst oraz kolorowe rysunki studium w skali 1:5000 (obszar miasta) i 1:10000 (obszar gminy) w ilości 7 (siedmiu) egzemplarzy; 4.2. w formie papierowej kolorowe wydruki rysunków studium w skalach właściwych, w ilości po 1 egz. każdego z rysunków; 4.3. w formie planszy do zawieszenia na ścianie, zawierających papierowe kolorowe wydruki rysunków studium w skalach właściwych, naklejonych na płótno; 4.4. w formie elektronicznego zapisu na płytach CD w ilości 3 (trzech) sztuk zawierających tekst i rysunki studium w formacie umożliwiającym odczyt oraz wydruk; format elektronicznego zapisu rysunków powinien: - zawierać odrębne pliki dla całości obszarów miasta i gminy oraz dodatkowo dla części tychże obszarów, których wielkość ustalono w drodze podziału wydruków w skali odpowiednio 1:5000 i 1:10000, przy czym moduł podziału odpowiada wielkości formatu A4; - umożliwiać edycję (w postaci obrazu na ekranie oraz wydruku) całego rysunku lub jego części w dowolnej zadanej skali; 4.5. w formie elektronicznego zapisu na płycie CD (1 sztuka) zawierającego tekst i rysunek studium w formacie XML przeznaczonego do publikacji w dzienniku urzędowym; 5. Wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację formalno - prawną prac nad studium. 6. W ramach realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 6.1. sporządzenia i prezentacji na sesji Rady Miejskiej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zawierającej ocenę aktualności obowiązujących planów miejscowych, która wraz z wnioskami zgłoszonymi w trybie ustawowym i pozostałymi materiałami planistycznymi stanowić będzie podstawę do opracowania projektu studium; analiza, o której mowa powyżej zostanie zaprezentowana przed przystąpieniem do sporządzenia projektu studium a następnie przekazana Zamawiającemu w formie opracowania 6.2. prezentacji projektu studium i uczestnictwa w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań 6.3. prezentacji projektu studium podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej 6.4. prezentacji projektu studium podczas sesji Rady Miejskiej 7. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kopię mapy, na której zostanie sporządzony rysunek studium, Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Koszt pozyskania tychże materiałów zawiera się w kwocie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 8. Wykonawca otrzyma materiały planistyczne znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, mogące służyć w opracowaniu przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonali i uchwalili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 4 opracowania planistyczne, takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem, iż co najmniej jednym z tych opracowań było studium obejmujące również obszary miejskie o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zapewnią udział w pracach zespołu: a) co najmniej dwóch projektantów urbanistów, z których jeden na stanowisku głównego projektanta posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym oraz doświadczenie w kierowaniu pracami przy co najmniej 5 opracowaniach planistycznych, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana z zastrzeżeniem, iż co najmniej jednym z tych opracowań było studium obejmujące również obszary miejskie o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, b) projektantów specjalistów we wszystkich dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia, a w szczególności w specjalności: drogowej, przyrodniczej, inżynierii sanitarnej, elektroenergetycznej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo, jeżeli zachodzi taka konieczność, projekt harmonogramu rzeczowo-terminowego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy gdy : 1. w trakcie sporządzania studium nastąpią zmiany w istotnych z uwagi na przedmiot opracowania aktach prawnych, np. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia projektu studium do stanu zgodności z wprowadzanymi zmianami w ramach ustalonej w drodze przetargu wysokości wynagrodzenia. 2. Ustala się, iż w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian w projekcie studium na skutek spowodowanego zmianą przepisów ponowienia dokonanych wcześniej uzgodnień, dopuszcza się możliwość spisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu umowy oraz wysokości wynagrodzenia, którego wzrost nie może przekroczyć 20%.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15, pok. nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 09:45, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osoby do sprzatania- soboty, Rowy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Szukam osoby do sprzatania- soboty, Rowy, sezon od lipca do konca wrzesnia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI