Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną – ul. Nehringa i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-09-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-07
 • Numer ogłoszenia614084-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614084-N-2018 z dnia 2018-09-07 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną – ul. Nehringa i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 16252400000, ul. Wilczak  17 , 61-623   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 477 200, e-mail zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl, faks 618 201 709.
Adres strony internetowej (URL): http://zdm.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tys

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich – Kancelaria pok. 08, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną – ul. Nehringa i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
Numer referencyjny: DZ.TZ.341.98.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną – ul. Nehringa i rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zamawiający podzielił zakres prac na dwa zadania: Zadanie A ( część I) : ul. Nehringa Zadanie B ( część II) : Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego Przedmiot zamówienia obejmuje: - zagospodarowanie zielenią wybranych obszarów pasa drogowego, tj. sadzenie drzew i krzewów, bylin, roślin cebulowych). Zakres przedmiotowych prac, ich usytuowanie określają przedmiary robót (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ) oraz projekty, rysunki, opisy i specyfikacje (załączniki nr 2A i 2B, 3A i 3B, do SIWZ); - zakup i montaż systemu nawadniającego na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego według wskazań projektu (załączniki nr 1B, 2B, 3B do SIWZ), - prace brukarskie według wskazań projektów (załączniki nr 1A i 1B, 2A i 2B, 3A i 3B do SIWZ), - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej posadzonych drzew, utworzonych terenów zieleni (w tym dostarczenie map do Geopozu oraz ZDM) dla realizowanego zadania na ul. Nehringa; - przeprowadzenie jednorocznej pielęgnacji gwarancyjnej założonej zieleni, liczonej od dnia dokonania odbiorów częściowych do 30 listopada 2019r., zgodnie z przedmiarem robót (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
45112000-5
45111000-8
45233000-9
71354000-4
43323000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 8% wartości poszczególnych części (zadań) zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1A i 1B do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: a) w zakresie wszystkich prac za wyjątkiem pielęgnacji i (w zakresie zadania A) inwentaryzacji geodezyjnej: - dla zadania A (ul. Nehringa) – do 25 listopada 2018r. lub 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jeżeli przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwi podpisanie umowy przed 5 listopada 2018r., - dla zadania B (rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego) – 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, b) od dnia dokonania odbiorów częściowych zieleni w 2018 r. do 30 listopada 2019 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej nowo założonej zieleni oraz (w zakresie zadania A) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posadzonych drzew i skorygowanych terenów zieleni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi polegające na rewaloryzacji zieleni/skwerów/parków/zieleńców, w tym na wykonaniu prac polegających na założeniu zieleni (tj. wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami lub bylinami) oraz robotami brukarskimi, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN netto każda z usług (przy czym minimalna wartość prac ogrodniczych musi wynosić 50.000 zł w ramach każdej z usług) – dotyczy zadania A i B (w przypadku składania oferty na oba zadania Zamawiający za wystarczające uzna jednokrotne wykazanie spełniania ww. warunku); b) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi polegające na założeniu systemu nawadniającego o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN netto każda z usług – w przypadku składania oferty na zadanie B (usługi wykazywane na potwierdzenie spełniania tego warunku mogą być częścią usług opisanych w warunku pod lit. a) powyżej). c) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej: c1) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji koordynatora prac, legitymującą się wykształceniem co najmniej średnim ogrodniczym, rolniczym lub leśnym, posiadającą co najmniej 3-letni staż w branży związanej z utrzymaniem zieleni oraz zakładaniem terenów zielonych; c2) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacje dot. osób przewidzianych do realizacji zamówienia - zgodnie z sekcją III.1.3 lit. c) ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług, w zakresie określonym w sekcji III.1.3 lit. a) i b) ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, wykształcenia i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 3) Wyceniony przedmiar robót– oferta. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy - w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla zadania A: 3.000,00 PLN, dla zadania B: 6.000,00 PLN, w przypadku składania ofert na oba zadania: 9.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: a) konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych usług, zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na usługi / roboty budowlane sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym. W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy czym cena nie może być wyższa niż średnie ceny robót publikowane w informacyjnym zestawie cen robót Orgbud-Serwis Poznań ul. Stablewskiego 43 za dany kwartał. Jeżeli w przywołanej publikacji nie będzie wystarczających danych Wykonawca winien skorzystać z Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych lub innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynników produkcji. b) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania prac na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, c) konieczności wykonania zamiennych usług w stosunku do usług będących przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, - w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem, obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartości prac podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o założenia jak w pkt. a). - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt. 1 Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian. d) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia w szczególności przedłużenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego Inżyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budżetu Miasta – zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia, zmiana zakresu umowy, f) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, g) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi – przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, h) leżącego po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o ilość dni opóźnienia, i) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie prac zgodnie z normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych opisujących przedmiot zamówienia – przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych, j) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym niemożliwe było podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, k) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 9 wzoru umowy w sprawie zamówienia w zw. z art. 36b ust. 2, l) zmiany koordynatora prac lub kierownika robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy z powodu: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących koordynatora prac/kierownika budowy, - nie wywiązywania się koordynatora prac/kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana koordynatora prac/kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień), m) zmiany koordynatora prac/kierownika robót na wniosek Zamawiającego jeżeli nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić koordynatora prac/kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie, n) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę, na zasadach wskazanych w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-18, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie A: ul. Nehringa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną – ul. Nehringa. Przedmiot zamówienia obejmuje: - zagospodarowanie zielenią wybranych obszarów pasa drogowego, tj. sadzenie drzew i krzewów, bylin, roślin cebulowych), - prace brukarskie według wskazań projektów, - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej posadzonych drzew, utworzonych terenów zieleni (w tym dostarczenie map do Geopozu oraz ZDM) dla realizowanego zadania na ul. Nehringa; - przeprowadzenie jednorocznej pielęgnacji gwarancyjnej założonej zieleni, liczonej od dnia dokonania odbioru częściowego do 30 listopada 2019r., zgodnie z przedmiarem robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77211400-6, 45112000-5, 45111000-8, 45233000-9, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: a) w zakresie wszystkich prac za wyjątkiem pielęgnacji i inwentaryzacji geodezyjnej – do 25 listopada 2018r. lub 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jeżeli przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwi podpisanie umowy przed 5 listopada 2018r., b) od dnia dokonania odbioru częściowego zieleni w 2018 r. do 30 listopada 2019 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej nowo założonej zieleni oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posadzonych drzew i skorygowanych terenów zieleni.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie B: rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną - rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - zagospodarowanie zielenią wybranych obszarów pasa drogowego, tj. sadzenie drzew i krzewów, bylin, roślin cebulowych, - zakup i montaż systemu nawadniającego na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego według wskazań projektu, - prace brukarskie według wskazań projektów, - przeprowadzenie jednorocznej pielęgnacji gwarancyjnej założonej zieleni, liczonej od dnia dokonania odbioru częściowego do 30 listopada 2019r., zgodnie z przedmiarem robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77211400-6, 45112000-5, 45111000-8, 45233000-9, 43323000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: a) w zakresie wszystkich prac za wyjątkiem pielęgnacji – 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, b) od dnia dokonania odbioru częściowego zieleni w 2018 r. do 30 listopada 2019 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej nowo założonej zieleni.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie - Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie, dwa razy w tygodniu. Zakres obowiązków: ogólne sprzątanie, utrzymanie czystości wewnątrz budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Dostawa artykułów biurowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Druku Poradnika Metodycznego i plakatów dla Centrum Kultury ZAMEK.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykaszanie 5 ha łąk w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI