Realizacja usługi w zakresie całorocznej, bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja usługi w zakresie całorocznej, bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania i przekształcania zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od dnia podpisania u8mowy do 31 grudnia 2010 roku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGiżycko
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Giżycko
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70462
TREŚĆ PRZETARGU
Giżycko: Realizacja usługi w zakresie całorocznej, bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania i przekształcania zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od dnia podpisania u8mowy do 31 grudnia 2010 roku.
Numer ogłoszenia: 70462 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14/120, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4282997, 4285231 w. 43, faks 087 4285241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi w zakresie całorocznej, bieżącej pielęgnacji, utrzymania, rozwijania i przekształcania zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od dnia podpisania u8mowy do 31 grudnia 2010 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i wykonanie kompleksowej usługi w zakresie całorocznego, bieżącego utrzymania, pielęgnacji, rozwijania i przekształcania zieleni niskiej zlokalizowanej na terenach, których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko - podzielonych na 2 zakresy zadań - szczegółowo określonych w załączniku nr 1 i 2 do umowy, której wzór (projekt) stanowi złącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: zaleca się, aby w celu właściwego przygotowania oferty Wykonawca dokonał we własnym zakresie i na własny koszt oględzin terenów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Do zakresu zamówienia wchodzi m.in. następujący zakres prac: Zakres I - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów. - Pielenie chwastów. - Koszenie trawników. - Utrzymanie czystości i porządku , w tym zbieranie odpadów komunalnych i wywóz (na bieżąco) na składowisko odpadów komunalnych o uregulowanym statusie prawnym, bądź przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbiórki, odbioru i transportu odpadów. - Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym. - Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima. - Przekształcanie trawników w rabaty. - Zakładanie nowych trawników. - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew). - Bieżące utrzymanie nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności. - Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja. Zakres II - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów. - Pielenie chwastów. - Koszenie trawników. - Utrzymanie czystości i porządku, w tym zbieranie odpadów komunalnych i wywóz (na bieżąco) na składowisko odpadów komunalnych o uregulowanym statusie prawnym, bądź przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbiórki, odbioru i transportu odpadów. - Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym. - Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima. - Przekształcanie trawników w rabaty - Zakładanie nowych trawników. - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew). - Bieżące utrzymanie terenów, nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności. - Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja. - Bieżące utrzymanie, eksploatacja, naprawa i uzupełnianie instalacji zraszających. - Bieżące utrzymanie zestawów donic betonowych zlokalizowanych na terenie miasta w ilości 5 sztuk , (w tym uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie i zabezpieczenie na okres zimy). - Bieżące utrzymanie wież kwiatowych w ilości 9 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic, obsadzanie roślinnością). - Bieżące utrzymanie donic wiszących w ilości 30 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic obsadzanie roślinnością). - Bieżące utrzymywanie donic przy ul. Nadbrzeżnej w ilości 20 sztuk (uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie, zabezpieczenie na okres zimy). Uwaga: - materiał nasadzeniowy* - kwiaty - zostanie zakupiony i dostarczony we wskazane przez Wykonawcę miejsce na koszt i przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe zabezpieczenie i gospodarowanie dostarczonym materiałem nasadzeniowym od chwili przekazania. Nasadzenia będą realizowane przez Wykonawcę w oparciu o koncepcje i projekty Zamawiającego. * - nie dotyczy nasion trawy Dotyczy wszystkich zakresów: - Do zakresu zamówienia wchodzi również.: organizacja biura (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.) - kontakt telefoniczny oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy; - Obowiązkiem Wykonawcy jest taka organizacja usługi, która zapewni na bieżąco utrzymanie terenów objętych umową. - W nagłych przypadkach - w celu zabezpieczenia mienia lub bezpiecznego użytkowania, Wykonawca może podjąć niezbędne prace informując o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym. - Wszelkie koszty zużycia materiałów, środków do utrzymania zieleni, zakupu narzędzi, wyposażenia, załadunku, transportu i utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania usługi ponosi Wykonawca. - Wykonawca ma obowiązek wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprzęt do realizacji wyznaczonych zadań. - Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym utrzymywania terenów zieleni niskiej. Podjęcie działań przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem prac powinno być podjęte w ciągu tego samego dnia roboczego a najpóźniej w ciągu dnia następnego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki oraz szczegółowy zakres zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zwiększenie zakresów umownych. Przekształcenie terenów zieleni miejskiej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 77.31.50.00-1, 90.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów określone w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Z 2001 roku Nr 62, poz. 628 ze zmianami) lub umowę z właściwym podmiotem posiadającym zezwolenie na zbiórkę, odbiór i transport odpadów wydane przez właściwe organy (burmistrz, starosta) bądź oświadczenie o zawarciu z właściwym przedsiębiorcą - posiadającym stosowne zezwolenia burmistrza i starosty - umowy na odbiór odpadów komunalnych, w przypadku wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że warunkiem podpisania umowy poprzetargowej będzie przedstawienie tej umowy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem zakresowi przetargowemu stanowiącemu przedmiot zamówienia na wartość min. 50.000 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żądanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w spsób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje w dziedzinie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100.000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczneie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwa). Przez aktualny rozumiemuy dokumenty wystawione nie wcześniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert; - oraz inne dokumenty opisane szczegółowo w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia (pok. 110), Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem, Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem. Proszę o ofertę. Do wykonywania prac elektrycznych i drobnego montażu.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Aparaty endoskopowe.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Giżycko: P/1/03/10
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI