Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Spotkajmy się wśród zieleni

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera” - w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaLicytacja elektroniczna
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-08
 • Numer ogłoszenia544342-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 544342-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany: Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera” - w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są: a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Anna Piasecka-Bulwan – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany; b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Małgorzata Gajowa – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany. adres kontaktowy: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl; fax. (022) 325 44 80, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Ogłoszeniu. Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany, krajowy numer identyfikacyjny 15259663000430, ul. ul. Żeromskiego  29 , 01-882  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , e-mail bielany.zamowienia@um.warszawa.pl, , faks 022 325 44 80.
Adres strony internetowej (URL): www.bielany.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bielany.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (wniosek musi być złożony w formie pisemnej).
Adres:
Adres: ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 276

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera” - w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni
Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.24.2019.MGA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni promującej odbudowę i powstanie nowych więzi międzysąsiedzkich, zwalczanie osamotnienia i wyizolowanie poprzez stworzenie miejsca zachęcającego do wspólnego spędzania czasu. Dobór roślin na wspierać walkę o poprawę jakości powietrza w środowisku miejskim. Realizacja projektu polega na: Stworzeniu strefy wypoczynku i relaksu wśród zieleni dla mieszkańców poprzez posadzenie na obecnie istniejących trawnikach kompozycji bylin, krzewów, traw ozdobnych i drzew. Lokalizacja projektu: Teren znajdujący się między ul. Broniewskiego, a szczytem budynków przy ul. Magiera 19 i 21, oraz teren między budynkami 21 i 23. Teren zieleni, o którym wyżej mowa znajduje się na części działki nr 121/3 z obrębu 7-05-12.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69262,96
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Niniejsze postepowanie o wartości 69 262,96,00 zł jest częścią zamówienia zaplanowanego w planie postępowań w kategorii pn. Usługi zieleni. Wartość całej kategorii oszacowana została na kwotę 898 426,00 PLN / 208 369 euro. W oparciu o art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. zadecydowano o podziale zamówienia na części (8 części), z których każda jest przedmiotem odrębnego postępowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że dokument dostępny jest w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych - wtedy Zamawiający uzyska je we własnym zakresie. (Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo , Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia oraz dokumenty określone w sekcji III.5 Ogłoszenia, składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek - każdy z nich.)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://bielany.waw.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej we wniosku. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej. 2. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. – w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; – zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; – posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w sekcji II. 4) oraz wzorze umowy zawartym sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 28.05.2019 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.4) Ogłoszenia (stanowiącej równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień – 200,00 zł 8. Cena wywoławcza: 74 804,00 zł
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-05-17 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 28.05.2019 r. o godz.10:00.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 28.05.2019 r. o godz.10:15. Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym sposobu postępowania w licytacji elektronicznej.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera”, stanowiący projekt z budżetu partycypacyjnego na rok 2019, w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni, zwany dalej przedmiotem umowy. 2. Umowa zostanie wykonana zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z art. 29 ust. 3a P.z.p., że w zakresie realizacji umowy do czynności wykonywanych w ramach prac dotyczących usług sadzenia roślin, wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, z wyłączeniem transportu, zostanie/ą skierowana/e przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. § 2 TERMIN REALIZACJI 1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy tj. do ……………….. 2. Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru prac. § 3 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto ………………………..……………zł, słownie: …………………………………….), w tym VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i jest ustalone na cały okres obowiązywania umowy oraz nie podlega podwyższeniu. § 4 REALIZACJA PŁATNOŚCI 1. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ........................ w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na: Nabywca/Podatnik: Odbiorca/Płatnik: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 ul. S. Żeromskiego 29, 00-950 Warszawa 01-882 Warszawa NIP: 525-22-48-481 2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać przedmiot umowy oraz numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. 3. Fakturę należy doręczyć do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. 4. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3., za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych). 8. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. § 5 PODWYKONAWCY 1. Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana przez Wykonawcę osobiście lub z udziałem Podwykonawców. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie. 4. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie w formie pisemnej o dokonaniu całkowitego rozliczenia z podwykonawcą. 5. Postanowienia ust. 2-4 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. § 6 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu umowy. 2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych w trakcie odbioru Wykonawca usunie wady najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 3. Wykonanie umowy następuje z datą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. § 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz opisu przedmiotu zamówienia, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 2) Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac. 3) Zapewnienie właściwej koordynacji prac. 4) Stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa. 5) Przerywanie prac na żądanie Zamawiającego i usuwanie ewentualnych usterek. 6) Zabezpieczanie wykonanych prac przed zniszczeniem. 7) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody materialne, utratę zdrowia bądź zagrożenie życia, w trakcie wykonania zadań objętych przedmiotem zamówienia. 8) Zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji zleconych prac. 9) Odpady wytworzone w trakcie realizacji umowy należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 10) Posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenia z tytułu szkód rzeczowych i osobowych, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość przedmiotu umowy brutto, określoną w § 3 ust. 1. 11) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz kartami gwarancyjnymi na zamontowane elementy małej architektury. 12) Przekazanie w stosunku do wskazanych materiałów stosownych certyfikatów lub aprobat technicznych na żądanie Zamawiającego. 13) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za działania Podwykonawców. 14) Na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) przedstawienie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że wskazane czynności będą wykonywane przez osobę/y zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 15) Wykonawca, w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą wykonywać czynności opisane w załączniku nr 4 do umowy. W sytuacji konieczności zmiany osób/osoby, w trakcie wykonywania czynności, Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany niezwłocznie zatrudnić inną osobę/osoby na podstawie umowy o pracę, zaktualizować liczbę pracowników i przekazać Zamawiającemu w terminie do 7 dni nowe oświadczenie, co do liczby zatrudnionych na umowę o pracę pracowników. 16) Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 14 powyżej oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 15 powyżej skutkować będzie naliczeniem kar, o których mowa w § 10 ust.1 pkt 5 umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. § 8 NADZÓR 1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się: 1) Ze strony Zamawiającego - ……………………………………….. pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 2) Ze strony Wykonawcy – …………………………………………….. 2. Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do czynności odbioru wykonanych prac. § 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie...............................zł (słownie: .....................................................). 2. Strony oświadczają, że kwota zabezpieczenia została wniesiona przed zawarciem umowy. 3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dokonania końcowego odbioru prac, natomiast pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, licząc od daty zakończenia realizacji umowy. 4. Jeżeli termin realizacji umowy zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie prowadzenia prac, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. § 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 2) w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1. 4) za wykonywanie czynności wskazanych w załączniku nr 4 do umowy przez osobę/osoby nie zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający naliczy karę w wysokości 5 000 zł, za każdy ujawniony przypadek. 5) za brak przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w § 7 pkt 11, 12, 14, 15 w określonych terminach w wysokości 150 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu dokumentów (każdorazowo). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych na podstawie wystawionych not księgowych, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9, a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę. 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania prac oraz korekty wadliwie wykonanych prac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od zgłoszenia uwag. § 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. 2. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia zakończenia realizacji umowy. 3. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego, i przedstawiciela Wykonawcy protokołu odbioru końcowego prac i jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, które biegną równolegle. 4. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wystawiając stosowny dokument (kartę gwarancyjną), którą złoży Zamawiającemu w dniu podpisania odbioru końcowego. 5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach ( w tym materiale roślinnym) Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, który będzie świadczony w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 8. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. 9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji osobie trzeciej. 10. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru. 11. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. § 12 UBEZPIECZENIA 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenie nie niższą niż wartość przedmiotu umowy brutto, określona w § 3 ust. 1. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) prace, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem prac od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 3) wartość prac objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: a) prace – do wartości określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy, b) urządzenia, sprzęt transportowy i inny sprzęt używany do wykonywania robót – do wartości niezbędnej do ich zastąpienia. § 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i żądania z tego tytułu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy, w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w szczególności naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umownych oraz wykonywania umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. § 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać podczas wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. § 15 ZMIANA UMOWY 1. Odstąpienie od umowy, zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany: 1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy, osób do współpracy z obu Stron. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie następujących danych zawartych w umowie: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji firmy Wykonawcy. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z umowy uznaje się za doręczoną. § 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia porozumienia przez strony w drodze negocjacji rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. § 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO i w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną, (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający. § 18 ZAŁĄCZNIKI Integralną część umowy stanowią załączniki: 1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, 2) kserokopia wniosku Wykonawcy – załącznik nr 2, 3) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3, 4) Zakres prac wykonywanych na umowę o pracę –załącznik nr 4. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 4 do umowy Wykaz czynności, do których Wykonawca lub Podwykonawca skieruje podczas realizacji umowy osobę/y zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu Pracy. Lp. Wyszczególnienie czynności: 1. Wykonanie prac ziemnych przygotowujących glebę do obsadzenia roślinami ( w tym przekopanie gleby, wybranie kamieni itp.) 2. Posadzenie roślin 3. Mulczowanie powierzchni ziemi 4. Montaż ławek

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie...............................zł (słownie: .....................................................). 2. Strony oświadczają, że kwota zabezpieczenia została wniesiona przed zawarciem umowy. 3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dokonania końcowego odbioru prac, natomiast pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, licząc od daty zakończenia realizacji umowy. 4. Jeżeli termin realizacji umowy zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie prowadzenia prac, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANA UMOWY 1. Odstąpienie od umowy, zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany: 1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy, osób do współpracy z obu Stron. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie następujących danych zawartych w umowie: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji firmy Wykonawcy. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z umowy uznaje się za doręczoną.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odnowienie klatki schodowej i pokoju, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę odnowienie klatki schodowej i pokoju w starym domu jednorodzinnym, zakres prac: usunięcie tapety i położenie nowej, powierzchnia ok. 70 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt i wycenę robocizny i materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia. Pozdrawiam, Bożena
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI