Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2019-2020.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚrem
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Śrem
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-12
 • Numer ogłoszenia513245-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513245-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Gmina Śrem: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2019-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śrem, krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października  1 , 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (61) 2835225 w. 133, e-mail urzad@srem.pl, faks (61) 2835337.
Adres strony internetowej (URL): http://umsrem.bip.eur.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Śrem Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2019-2020.
Numer referencyjny: BP.271.11.2019.BS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2019-2020

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ; ; ; ;
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2020
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. a) posiadają na koncie kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł (może być wyciąg bankowy) lub posiadają zdolność kredytową w takiej wysokości; b) posiadają polisy ubezpieczeniowelub inne dokumentty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 25.000,00 zł; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykażą. a) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, że posiada: - piłę spalinową - min. 2 szt., kosiarkę spalinową samojezdną przystosowaną do pielęgnacji nawierzchni boisk trawiastych - min. 1 szt., kosiarkę spalinową z napędem - min. 1 szt., kosę spalinową - min. 2 szt., samochód dostawczo-transportowy przystosowany do wykonywania przedmiotowego zadania - min. 1 szt. b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przedmiot zamówienia wykona przy pomocy co najmniej 2 osób, w tym: -przynajmniej 1 osoby z wykształceniem min. średnim ogrodniczym rolniczym lub leśnym, bądź wyższym kierunkowym, -przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami pilarza drzew, -przynajmniej 1 osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy; c) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości każdej z usług równej co najmniej 25.000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania usług wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. dokumenty potwierdzające zatrudnianie pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega, że do oceny oferty brane będzie pod uwagę maksymalnie 5 osób.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 1 000.00 zł Zadanie nr 2 - 1 400.00 zł Zadanie nr 3 - 800.00 zł Zadanie nr 4 - 1 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy; 2) zmiany terminu realizacji umowy; 3) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie. 4) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach. 5) wydłużenie terminu realizacji umowy, maksymalnie o 3 miesiące w sytuacji gdy kolejny ogłoszony przetarg na realizację zamówienia nie zostanie rozstrzygnięty w terminie umożliwiającym zawarcie umowy na kolejny okres.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy ŚremObszar 1: Błociszewo, Gaj, Góra, Krzyżanowo, Nochowo, Psarskie, Szymanowo;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; j) nawiezienie 4t piasku frakcji 0-0,5 mm na boisko do siatkówki plażowej w Górze, w terminie uzgodnionym z właściwym miejscowo sołtysem; k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r. Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; j) nawiezienie 4t piasku frakcji 0-0,5 mm na boisko do siatkówki plażowej w Górze, w terminie uzgodnionym z właściwym miejscowo sołtysem; k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.


Część nr: 2 Nazwa: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy ŚremObszar 2: Bodzyniewo, Dalewo, Kadzewo, Mórka, Pełczyn - Nochówko, Wyrzeka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) regeneracja murawy boiska w Dalewie po zimie obejmująca wertykulację, wygrabienie, piaskowanie i walcowanie terenu; j) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r. Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) regeneracja murawy boiska w Dalewie po zimie obejmująca wertykulację, wygrabienie, piaskowanie i walcowanie terenu; j) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.


Część nr: 3 Nazwa: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy ŚremObszar 3: Binkowo, Dobczyn, Borgowo, Grzymysław, Kawcze, Olsza-Bystrzek, Ostrowo, Pysząca, Sosnowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) nawiezienie 4t piasku frakcji 0-0,5 mm na boisko do siatkówki plażowej w Grzymysławiu, w terminie uzgodnionym z właściwym miejscowo sołtysem; j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r. Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; g) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; h) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) nawiezienie 4t piasku frakcji 0-0,5 mm na boisko do siatkówki plażowej w Grzymysławiu, w terminie uzgodnionym z właściwym miejscowo sołtysem; j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.


Część nr: 4 Nazwa: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy ŚremObszar 4: Dąbrowa, Grodzewo, Kaleje, Luciny, Mechlin, Niesłabin, Orkowo, Zbrudzewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; g) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; h) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r. Zamówienie obejmuje: a) koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem; b) wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac; c) zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni; d) wymianę piasku w piaskownicach (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami; e) zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą, f) nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami; g) oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; h) rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem; i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy. Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego. Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie placu zabaw - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie placu zabaw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI