Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOchotnica Dolna
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ochotnica Dolna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537347-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537347-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Gmina Ochotnica Dolna: Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ochotnica Dolna, krajowy numer identyfikacyjny 49189258700000, ul. Osiedle Dłubacze  160 , 34-452  Ochotnica Dolna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 262 09 10, , e-mail ligeza@ochotnica.pl, gmina@ochotnica.pl, faks 18 262 09 36.
Adres strony internetowej (URL): www.ochotnica.pl (BIP)
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ochotnica.pl (BIP)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ochotnica.pl (BIP)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, pok. 015

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna
Numer referencyjny: IGŚ.271.3.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań/części, tj.: 1.1 Część nr 1 -Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr L/370/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na cele realizacji "Zespołu sportowo-rekreacyjnego RUNEK" o łącznej pow. ok. 21,5000 ha (mapa opracowywana do celów zamiany planu obejmuje ok. 55 ha). Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm. 1.2 Część nr 2 -Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr III/22/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na działkach nr 14672/13, 14672/14, 14672/15, 14672/16, 14673/4, 14673/5, 14673/6 i 14673/7 o łącznej pow. 0,4122 ha. Zmiana dotyczy przekształcenia działek o symbolu R (teren upraw polowych i zieleni śródpolnej) na tereny budownictwa mieszkaniowego. Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm. Zakresy zgodnie z uchwałami i załącznikami mapowym dołączonymi do niniejszej siwz. Obszary objęte zmianami planu znajdują sie w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Zdanie 1 i Zadanie 2) oraz otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego (Zadanie 2) Końcowym efektem umowy będzie opublikowanie zmian MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zamawiający ze swej strony przekaże materiały będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego opracowania tj. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podkłady mapowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt. 6 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. B do SIWZ - Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przedłożenia oświadczeń członków zespołu posiadających stosowne doświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w pracach zespołu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie. Potwierdzeniem sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy będzie: - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. B do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. dot. Doświadczenia wykonawcy: Zadanie 1) Wykonanie minimum jednej usługi obejmujących swoim zakresem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na cele związane z budową wyciągów narciarskich i terenów rekreacji o wartości min. 20.000 zł. (brutto) i udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Zadanie 2) Wykonanie minimum jednej usługi obejmujących swoim zakresem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego o wartości min. 10.000 zł. (brutto) i udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, II. dot. Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca winien dysponować:  Zadanie 1 – Zespołem autorskim projektu planu/zmiany planu składającym się z: 1) głównego projektanta - koordynatora zespołu: osoba z wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – liczba opracowań, w sporządzaniu których uczestniczyła minimum 1 (jako główny projektant) 2) specjalisty ds. przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko Osoba z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w opracowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – liczba prognoz, które sporządziła: minimum 1. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 3) specjalisty ds. przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu/zmiany planu: Osoba z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – ilość prognoz, które sporządziła: minimum 1. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu/zmiany planu.  Zadanie 2 – Zespołem autorskim projektu planu/zmiany planu składającym się z: 1) głównego projektanta - koordynatora zespołu: osoba z wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – liczba opracowań, w sporządzaniu których uczestniczyła minimum 1 (jako główny projektant) 2) specjalisty ds. przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko Osoba z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w opracowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – liczba prognoz, które sporządziła: minimum 1. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 3) specjalisty ds. przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu/zmiany planu: Osoba z wykształceniem wyższym oraz z doświadczeniem w opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – ilość prognoz, które sporządziła: minimum 1. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu/zmiany planu. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - składane wraz z ofertą -Oświadczenie dot. grup kapitałowych -Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą - Wykaz usług, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ - wykazu osób, o których mowa w pkt. V.2.2) SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik - Oferta przetargowa, Załącznik B – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, Załącznik C – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, Załącznik D - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik E Wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania, Załącznik F - Wykaz osób (koordynatora i członków zespołu) wraz z udokumentowaniem ich doświadczenia, Załącznik G - oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w pracach zespołu oraz inne dokumenty wymienione w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie Głównego Projektanta 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnych zmian w umowie w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia czy zamiany zakresu zamówienia w przypadku: 1.1. wystąpienia opóźnień spowodowanych działaniem lub zaniechaniem organów i jednostek gminy oraz osób trzecich, w tym organów władzy publicznej, których udział jest przewidziany w procedurze sporządzania planów miejscowych, 1.2. wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności powtórzenia całości lub części czynności formalno- prawnych, w wyniku stwierdzenia przez organy Gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionych do uchwalenia projektach planów, w tym wynikających z uwzględnienia wniosków/ uwag złożonych do projektów planów, 1.3. wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu prac o elementy niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 1.4. zmiany przepisów prawa, w wyniku których wystąpi konieczność opracowania dodatkowych dokumentów, wystąpienia o dodatkowe opinie, uzgodnienia lub konieczność wykonania innych czynności nie przewidzianych przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy, 1.5. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany, 1.6. nie uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opinii i uzgodnień od instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 1.7. zmiany warunków projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające, 1.8. przedłużenie terminu swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające, 1.9. konieczności przeprowadzenia ponownego uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, 1.10. wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 1.11. zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu, 1.12. ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania i niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1.13. inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub organów administracji: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, 1.14. wystąpienia opóźnień spowodowanych działaniem lub zaniechaniem organów i jednostek gminy oraz osób trzecich, w tym organów władzy publicznej, których udział jest przewidziany w procedurze sporządzania planów miejscowych, 1.15. wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności powtórzenia całości lub części czynności formalno- prawnych, w wyniku stwierdzenia przez organy Gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionych do uchwalenia projektach planów, w tym wynikających z uwzględnienia wniosków/ uwag złożonych do projektów planów, 1.16. wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu prac o elementy niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 1.17. zmiany przepisów prawa, w wyniku których wystąpi konieczność opracowania dodatkowych dokumentów, wystąpienia o dodatkowe opinie, uzgodnienia lub konieczność wykonania innych czynności nie przewidzianych przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy. 2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który uzyska pozytywna opinie Zamawiającego potwierdzającą jego zasadność. Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po zaistnieniu warunków uniemożliwiających terminowa realizację prac. Zamawiający zastrzega, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy kresowi przerwy. 4. Pozostałe zmiany zawartej umowy, możliwe są wyłącznie gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności, zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków finansowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 b) Urząd Gminy Ochotnica Dolna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@cbi24.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. "Opracowanie zmian mpzp Gm. Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IGŚ.271.3.5.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr L/370/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na cele realizacji "Zespołu sportowo-rekreacyjnego RUNEK" o łącznej pow. ok. 21,5000 ha (mapa opracowywana do celów zamiany planu obejmuje ok. 55 ha). Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie Głównego Projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr III/22/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna Zamówienie dotyczy zmiany przeznaczenia obszaru położonego we wsi Ochotnica Górna na działkach nr 14672/13, 14672/14, 14672/15, 14672/16, 14673/4, 14673/5, 14673/6 i 14673/7 o łącznej pow. 0,4122 ha. Zmiana dotyczy przekształcenia działek o symbolu R (teren upraw polowych i zieleni śródpolnej) na tereny budownictwa mieszkaniowego. Zmiana miejscowego planu ma zostać opracowana w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatw. Uchwałą Nr XXVII/140/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1.08.2000 r. z późn. zm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie Głównego Projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie studni - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie studni gł. 11 3/4" głęb. filtra 13-10 m, obecnie ma 12,30 mb gł. Chcę, aby min 0,7 m odmulić i dać nową pompę. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI