Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) miasta Suwałk - (2 części)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSuwałki
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525185-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525185-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach: Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) miasta Suwałk - (2 części)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, krajowy numer identyfikacyjny 20066207700000, ul. ul. Sejneńska  84 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 566 78 55, e-mail przetargi@zdiz.suwalki.pl, faks 87 565 99 26.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, pokój nr 101 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) miasta Suwałk - (2 części)
Numer referencyjny: DZP/271-6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) miasta Suwałk na powierzchni 378 765 m2. 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części: - Część 1 obejmuje: koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w północnej części miasta ( Rejon I) na powierzchni - 259 243 m2 ; - Część 2 obejmuje: koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w południowej części miasta ( Rejon III) na powierzchni - 119 522 m2 . 3.Wysokość źdźbła trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. 4. Sprzątanie obejmuje powierzchnie trawnika oraz tereny sąsiednie, które zostały zanieczyszczone podczas koszenia. 5.Przez sprzątanie pozostałości po koszeniu rozumie się ściętą trawę, rozdrobnione papiery, gałęzie i inne odpady organiczne widoczne na trawniku po skoszeniu. 6.Zamawiający przewiduje 5 cykli koszenia w okresie wegetacji w poszczególnych Rejonach, w zależności od warunków atmosferycznych. 7.Każdorazowe rozpoczęcie cyklu koszenia będzie odbywało po wystawieniu przez Zamawiającego zlecenia. Przez wystawienie zlecenia rozumie się zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności wykonania koszenia i sprzątania na wskazany w formularzu ofertowym nr telefonu, faksu lub adres mailowy. Wystawienie zlecenia w godzinach pracy Zarządu ( od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500 ) nastąpi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku gdy zgłoszenie ( wystawienie zlecenia ) będzie miało miejsce po godzinach pracy Zarządu, zostanie ono przekazane Wykonawcy telefonicznie a następnie potwierdzone w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym miało miejsce zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 8.Wykonawca przystąpi do realizacji cyklu koszenia i sprzątania w czasie określonym w formularzu ofertowym. Przez przystąpienie do prac rozumie się faktyczne wejście w teren i rozpoczęcie usługi koszenia traw i sprzątania pozostałości po koszeniu. 9.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu cyklu koszenia zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie lub za pośrednictwem faksu czy poczty elektronicznej. Przez zakończenie cyklu koszenia rozumie się wykonanie koszenia na całej powierzchni przyjętego do koszenia Rejonu. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w SIWZ, w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy), w załączniku -Wykaz terenów Rejon I- Północny (część 1), w załączniku- Wykaz terenów- Rejon III- Południowy (część 2) oraz w mapach rejonu- I i III.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
POLSKA
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, tj.: - dla Części 1 (dla Rejonu I- północnego) na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 złotych; - dla Część 2 (dla Rejonu III – południowego) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca jest winny udokumentować: a) należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług, których przedmiotem było świadczenie 1 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. - dla Części 1 (dla Rejonu I- północnego) świadczył 1 usługę koszenia trawników o wartości zamówienia nie mniejszej: niż 50 000,00 zł, - dla Części 2 (dla Rejonu III – południowego) świadczył 1 usługę koszenia trawników o wartości zamówienia nie mniejszej: niż 25 000,00 zł. b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: - dla Części 1 (dla Rejonu I- północnego)- 6 osób; - dla Części 2 (dla Rejonu III – południowego)- 4 osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 poz.1126 z póź.zm.). 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 12 ust 4a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej. osoby. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi są wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: część 1- 6 osób; część 2- 4 osoby (wg załącznika nr 5); c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: część 1- 150.000,00 złotych, część 2- 50 000,00 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp., nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załączniki nr 3 i 6).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: - Część 1- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na całość zamówienia; - Część 2- 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na całość zamówienia 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 359). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w Banku PKO SA O/Suwałki nr 08 1240 3363 1111 0010 4425 3775 w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00 przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego). 4.Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńskiej 82, (pokój nr 101) przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach). 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 9. 2.Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 2.1 Zmiana wynagrodzenia w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w niżej wymienionych postanowieniach: a)Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu. b)Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2) i 3) może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – taki jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. c)Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. d)W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 ppkt 3) lit. b) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. żądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). e)Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. f)Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 1.1, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.1 ppkt 3) lit.b). Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. g)Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.1 ppkt 3) lit.b), Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w pkt 1.1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 2 pkt 1.1 ppkt 3) lit. d) i e) stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. h)Jeżeli w trakcie procedury wyżej opisanej zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w pkt 1.1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Strony uzasadniają treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w pkt 1.1. 2.2 Zmiana numeru rachunku bankowego; 2.3 Zmiana osoby nadzorującej umowę; 2.4 Zmiana ilości cykli koszenia traw, w zależności od wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących minimalny wzrost roślin; 2.5 Wyłączenia poszczególnych nieruchomości z wykonywania usług określonych w Wykazie terenów- Rejon I- Rejon północny/ Wykazie terenów- Rejon III- Rejon południowy) w następujących przypadkach: 1)utraty przez obsługiwaną nieruchomość statusu nieruchomości komunalnej, 2)przekazania nieruchomości objętej umową w zarządzanie/administrowanie innemu podmiotowi, 3)przekazania nieruchomości innemu podmiotowi w dzierżawę; 2.6. Zmiana limitu finansowego; 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu prac, w związku z aktualizacją lub zastąpienia pewnych pozycji w wykazie terenów miejskich stanowiących załącznik nr 1 do umowy (Wykaz terenów-Rejon I- Rejon północny/ Wykaz terenów- Rejon III- Rejon południowy) innymi, co jednak nie może skutkować zwiększeniem sumarycznej powierzchni traw do koszenia. 4.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. b) z 2018 r. poz. 419), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. c) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:  wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,  wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,  wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności. d) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, e) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki, kontakt e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach jest Pani Maria Jolanta Pampuch, e-mail:iod@zdiz.suwalki.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZP/271-6/2019 pn.: „Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) i części południowej (Rejon III) miasta Suwałk”-2 części.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z póź.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: i) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; j) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; k) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ____________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.,
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części północnej (Rejon I) 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: - Część 1 obejmuje: koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w północnej części miasta ( Rejon I) na powierzchni - 259 243 m2 ; 3. Wysokość źdźbła trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. 4. Sprzątanie obejmuje powierzchnie trawnika oraz tereny sąsiednie, które zostały zanieczyszczone podczas koszenia. 5.Przez sprzątanie pozostałości po koszeniu rozumie się ściętą trawę, rozdrobnione papiery, gałęzie i inne odpady organiczne widoczne na trawniku po skoszeniu. 6.Zamawiający przewiduje 5 cykli koszenia w okresie wegetacji w poszczególnych Rejonach, w zależności od warunków atmosferycznych. 7.Każdorazowe rozpoczęcie cyklu koszenia będzie odbywało po wystawieniu przez Zamawiającego zlecenia. Przez wystawienie zlecenia rozumie się zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności wykonania koszenia i sprzątania na wskazany w formularzu ofertowym nr telefonu, faksu lub adres mailowy. Wystawienie zlecenia w godzinach pracy Zarządu ( od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500 ) nastąpi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku gdy zgłoszenie ( wystawienie zlecenia ) będzie miało miejsce po godzinach pracy Zarządu, zostanie ono przekazane Wykonawcy telefonicznie a następnie potwierdzone w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym miało miejsce zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 8.Wykonawca przystąpi do realizacji cyklu koszenia i sprzątania w czasie określonym w formularzu ofertowym. Przez przystąpienie do prac rozumie się faktyczne wejście w teren i rozpoczęcie usługi koszenia traw i sprzątania pozostałości po koszeniu. 9.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu cyklu koszenia zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie lub za pośrednictwem faksu czy poczty elektronicznej. Przez zakończenie cyklu koszenia rozumie się wykonanie koszenia na całej powierzchni przyjętego do koszenia Rejonu. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w SIWZ, w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy), w załączniku -Wykaz terenów Rejon I- Północny (część 1), oraz w mapach rejonu- I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
POLSKA
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Czas przystąpienia do prac od momentu zlecenia- Z 20,00
Czas wykonania jednego cyklu koszenia od przystąpienia do zakończenia prac- K 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części części południowej (Rejon III) miasta Suwałk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w części południowej (Rejon III) miasta Suwałk. 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części: - Część 2 obejmuje: koszenie trawników wraz ze sprzątaniem pozostałości po koszeniu w południowej części miasta ( Rejon III) na powierzchni - 119 522 m2 . 3. Wysokość źdźbła trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm. 4. Sprzątanie obejmuje powierzchnie trawnika oraz tereny sąsiednie, które zostały zanieczyszczone podczas koszenia. 5. Przez sprzątanie pozostałości po koszeniu rozumie się ściętą trawę, rozdrobnione papiery, gałęzie i inne odpady organiczne widoczne na trawniku po skoszeniu. 6.Zamawiający przewiduje 5 cykli koszenia w okresie wegetacji w poszczególnych Rejonach, w zależności od warunków atmosferycznych. 7.Każdorazowe rozpoczęcie cyklu koszenia będzie odbywało po wystawieniu przez Zamawiającego zlecenia. Przez wystawienie zlecenia rozumie się zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności wykonania koszenia i sprzątania na wskazany w formularzu ofertowym nr telefonu, faksu lub adres mailowy. Wystawienie zlecenia w godzinach pracy Zarządu ( od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500 ) nastąpi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku gdy zgłoszenie ( wystawienie zlecenia ) będzie miało miejsce po godzinach pracy Zarządu, zostanie ono przekazane Wykonawcy telefonicznie a następnie potwierdzone w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym miało miejsce zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 8.Wykonawca przystąpi do realizacji cyklu koszenia i sprzątania w czasie określonym w formularzu ofertowym. Przez przystąpienie do prac rozumie się faktyczne wejście w teren i rozpoczęcie usługi koszenia traw i sprzątania pozostałości po koszeniu. 9.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu cyklu koszenia zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie lub za pośrednictwem faksu czy poczty elektronicznej. Przez zakończenie cyklu koszenia rozumie się wykonanie koszenia na całej powierzchni przyjętego do koszenia Rejonu. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w SIWZ, w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy), w załączniku- Wykaz terenów- Rejon III- Południowy (część 2) oraz w mapach rejonu-III.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77314000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
POLSKA
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Czas przystąpienia do prac od momentu zlecenia- Z 20,00
Czas wykonania jednego cyklu koszenia od przystąpienia do zakończenia prac- K 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygad murarzy, żelbeciarzy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje brygad do prac murarskich, żelbetowych na budynkach użyteczności publicznej. Rozpoczęcie współpracy możliwe od zaraz. Inwestycje prowadzone na terenie woj. podlaskiego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI