Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, skwerach, zieleńcach,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Zgierz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-19
 • Numer ogłoszenia515480-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515480-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Gmina Miasto Zgierz: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 47205772100000, ul. Plac Jana Pawła II  16 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
Numer referencyjny: IR.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z koszeniem trawników w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz. Koszenie trawników może być realizowane: a) z grabieniem i wywozem skoszonej trawy b) bez grabienia, z pozostawieniem skoszonej trawy. • Koszenie trawników powinno być wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, stanu technicznego, trawnika i istniejących obsadzeń ( zadrzewień). Podczas koszenia w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością kierować sprzętem w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń opalikowania, uszkodzeń pni drzew, koron drzew oraz krzewów. Każdorazowe zniszczenie pni drzew skutkować będzie koniecznością wykonania przez Wykonawcę obsadzeń rekompensujących – zamiennych o parametrach tożsamych z parametrami drzewa uszkodzonego. To samo dotyczy palików. W przypadku krzewów wymiana roślin na nowe wymagana będzie przy uszkodzeniu 25 % korony krzewu. W przypadku zniszczenia trawników na skutek zbyt krótkiego przycięcia trawy, konieczne jest odtworzenia całej zniszczonej połaci trawnika poprzez wysiew nasion mieszanki traw po uprzednim spulchnieniu podłoża oraz jego wertykulacji. Połacie odtworzonego trawnika oraz ponownie posadzone rośliny wymagają jednorocznej pielęgnacji na koszt Wykonawcy, który dopuści do zniszczeń. • Wysokość koszenia, czyli wysokość roślin po zakończeniu koszenia powinna wynosić minimum 3 cm. Nie wolno doprowadzić do wykoszenia na wysokość mniejszą niż podane 3 cm, ponieważ prowadzić to będzie do obumarcia trawnika. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby powierzchnia całej połaci była równej wysokości. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy do jego zakończenia powinien być maksymalnie skrócony tj. dokoszenie drobnych fragmentów, które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie musi być wykonane natychmiast po przejeździe sprzętu, nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia konkretnej połaci trawnika, natomiast wygrabianie i wywóz pokosu z terenu skoszonego nie później niż w ciągu 48 godzin. Wymagane jest na tyle staranne wykoszenie, by po zakończeniu prac nie były widoczne granice poszczególnych przejazdów sprzętu (w postaci wąskich pasów z wyrośniętymi roślinami). Zaleganie pokosu oraz nie wykoszenie i pozostawienie fragmentów nie dokoszonych jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu. W przypadku stwierdzenia zaśmiecenia terenu, przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest zebrać zanieczyszczenia. Niedopuszczalne jest koszenie terenu, na którym występują śmieci i rozdrabnianie ich podczas koszenia prowadzące do dodatkowego zaśmiecania terenu. W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajduje się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być na bieżąco, niezwłocznie z nich usuwana. Niezależnie od tego, czy koszenie trawników połączone jest z wygrabieniem skoszonej trawy czy nie, Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu koszenia w danym dniu, usunąć pokos z sąsiednich nawierzchni i ich obrzeży, przejść dla pieszych oraz elementów małej architektury ( np. ławek , koszy). Zebranej w pryzmy trawy bezwzględnie nie należy pozostawiać na trawnikach na okres dni wolnych od pracy ( weekendy, święta ). c)koszenie rowów odwadniających – obejmuje koszenie traw i odkrzaczenie skarp rowów na całej wysokości oraz korony rowów pasem szerokości 1,0 m z zebraniem skoszonych roślin oraz odsłoniętych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem. d) koszenie nieużytków – prace obejmują tereny zieleni nieurządzonej, powierzchni przyległych do koszonych pasów poboczy dróg; wykoszone chwasty i samosiewy powinny być niezwłocznie, na bieżąco usunięte z jezdni. Wykonawca rozpocznie wykonywanie danego zlecenia, nie później niż w terminie dwóch dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia z terminem nie dłuższym niż 10 dni. Zlecenie zostanie wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub fax Wykonawcy, a wykonawca winien niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania ( e-mail, fax). Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania zleceń na wszystkie zadania jednocześnie. Jednostką miary jest 1 m ² powierzchni objętej koszeniem; Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie trawnika o powierzchni 1m ², niezależnie od stopnia nachylenia i jego zagospodarowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia koszenia interwencyjnego terenów niewymienionych w załączniku nr 1 i 2. 4. Standard koszenia terenów zieleni Koszenie obejmuje zarówno tereny zieleni z założonymi trawnikami, jak również tereny nie urządzone. W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, wykoszenie samosiewów, a także każdorazowe wygrabienie i wywiezienie pokosu z całej powierzchni. Koszenie musi być wykonywane w maksymalnym zakresie przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z mieleniem pokosu lub jego pochłanianiem, a tylko dla koszenia małych powierzchni i skarp oraz koszenia wykańczającego dopuszcza się stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych ręcznie oraz wykaszarek. Dobór sprzętu musi uwzględniać specyfikę pracy w pasie drogowym – rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny, obsadzenia drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ze względu na ryzyko zagęszczania gruntu wokół drzew i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki sposób by nacisk na osie był maksymalnie ograniczony. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z odpowiednim oznakowaniem, zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na czas prowadzenia robót - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym , przepisami BHP w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. Ewentualne zabrudzenie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych opasek przyjezdniowych pokosem musi być usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec dnia pracy. Wykonawca ma obowiązek przygotowania terenu przed rozpoczęciem prac, tak aby usługa przebiegała w sposób bezkolizyjny dla ludzi i sprzętu. Za prawidłowe zabezpieczenie prac oraz skutki dla osób je wykonujących oraz uczestników ruchu drogowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 5. Ogólne warunki realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. Podstawą rozliczenia przedmiotowych robót będzie rzeczywiste wykonanie rzeczowo – ilościowe przyjęte protokołem odbiorczym robót przez Zamawiającego. Protokół winien zawierać obmiary robót z potwierdzeniem: ilości robót, terminu wykonania, miejsca realizacji i należytego ich wykonania. Terminy koszenia traw będą wyznaczane/ zlecane przez Zamawiającego w zależności od porostu trawy. Załączniki: - Wykaz terenów do wykaszania- drogi gminne- Załącznik Nr 1 - Wykaz terenów do wykaszania – działki miejskie - Załącznik Nr 2. UWAGA: 1. Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - koszenie, obsługa kosiarek

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77312000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie: do wartości 60.000,00 zł., i na warunkach – odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związane z przedmiotem zamówienia”), tj. usługi cyklicznego wykaszania terenu zieleni na powierzchni minimum 10 ha w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, potwierdzone dowodami określającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: ciągnik z przyczepą – min. 1 szt., samochód samowyładowczy do 5 ton – min. 1 szt., kosiarka samojezdna – min. 2 szt., kosiarka do obkaszania (wykaszarka) – min. 6 szt. kosiarka do ciągników (bijakowa lub płozowa) – min. 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, „czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie”. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. dotyczy usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia”), tj. usługi cyklicznego wykaszania terenu zieleni na powierzchni minimum 10 ha w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego; - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wysokość kar umownych 15,00
Zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej 15,00
Termin płatności (25 lub 30 dni ) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-27, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-03-27 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: 1) Mirosława Sobolewska, gł. specjalista, pok. nr 207, tel.: (42) 714-31-38, 2) Adam Kwiatkowski, zastępca naczelnika, pok. nr 209, tel.: (42)714-32-70, 3) Daria Kaczmarek, podinspektor, pok. nr 207, tel.: (42) 714-31-38; w sprawach proceduralnych: 1) Ewa Stasiak, gł. specjalista pok. 219, tel.: (42) 714-32-00, 2) Lech Dąbski, naczelnik, pok. 219, tel.: (42) 714-31-64 oraz 3) Agnieszka Sobczak, inspektor, pok. 220, tel.: (42) 714-32-34. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę płotu - Przyborów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę płotu z cegły klinkierowej, cegły pękły zimą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI