Dostawa sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNarol
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Narol
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526452-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526452-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Nadleśnictwo Narol: Dostawa sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Narol, krajowy numer identyfikacyjny 65001672700000, ul. ul. Bohaterów Września 1939 roku  38 , 37-610  Narol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 317 020, e-mail narol@krosno.lasy.gov.pl, faks 166 317 020.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_narol/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_narol/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok.
Numer referencyjny: ZG.270.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sortów mundurowych leśnika i środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok. Wspólny Słownik Zamówień: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki, 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18200000-1 - Odzież wierzchnia, 18100000-3- Odzież branżowa Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok Zamówienie zostało podzielone na części: Część I – Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok wykonanych według wzorów określonych w poniższych aktach prawnych: a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia ( Dz. U. z 2017r., poz. 2466) b. Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. c. Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, d. Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. e. Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f. Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Powyższe akty prawne, dokumentacja techniczno-technologiczna oraz fotograficzna mundurów leśnika są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: Treść aktów prawnych: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne Dokumentacja techniczno-technologiczna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.Vl1v_isXuLV Dokumentacja fotograficzna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Część II - Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok spełniających wymagania uregulowane w:  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 259 poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz wzorcom określonym w Polskich Normach.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017r ,poz. 1226);  Protokole dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r. zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r. Odzież ochronna oraz robocza dostarczana dla Pracowników Lasów Państwowych powinna posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewniać bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy, a także musi być oznaczona symbolem (CE). Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy:  odzież ochronna wymagania ogólne PN-EN 13688: 2013-07  środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne: PN-EN ISO 20345:2012  obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008  odzież ochronna - ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008  odzież ochronna - wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem - PN-EN 14058:2007  odzież ochronna- ochrona przed zimnem PN-En 342:2005 C. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a. termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, b. forma zapłaty - przelew, c. Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dostawy) na dostarczone sorty mundurowe leśnika i środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze na warunkach określonych w umowie. Kolorystyka ubrań roboczych, ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Powyższe nie dotyczy odzieży roboczej dla pracowników fizycznych (wymagana kolorystyka ostrzegawcza). Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia: dla części I - 31.12.2019 roku. dla części II - 31.12.2019 roku. Dostawom będą podlegały sorty mundurowe do ilości ogółem 5 937 punktów i środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ, (wg przepisów obowiązujących na dzień dostawy), sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego w terminie określonym w ofercie wykonawcy (nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sortów mundurowych leśnika zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 18000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18100000-0
18200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają doświadczenie, polegające na wykonaniu lub wykonywaniu (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: dla części I - dostawa umundurowania do jednostek Lasów Państwowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto dla części II - dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego o łącznej wartości nie mniejszej niż 62 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków oraz wykazu dostaw potwierdzonego dowodami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.1-4 6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części I - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN). Dla części II – 1 900,00 PLN (słownie; tysiąc dziewięćset złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-03-26 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP Lubaczów nr rachunku: 47102042870000280200614925 lub BS Narol nr rachunku: 54 9103 0001 2001 0000 1023 0001; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na przez cały okres związania ofertą. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 20,00
Skrócenie terminu realizacji dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1.1. Zmiany w przedmiocie zamówienia, wskazanego w umowie wynikające za. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów gwarantujących lepszą jakość sortów mundurowych; b. ujawnienia błędu Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia, niemożliwego do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty; c. gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; d. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e. potrzeby zmian ilościowych poszczególnych sortów w zależności od potrzeb wskazanych przez pracowników Nadleśnictwa Narol. Strony ustalają, że dopuszczają możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia o 20 % wartości oferty. f. konieczność zrealizowania dostaw przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego stanu prawnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). 1.2. Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej: a. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; b. gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. c. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw; d. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach a-c termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.3. Konieczności zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że wiąże się z: a. zmianą urzędową stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze według stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury). b. zmianą opisaną w pkt. 1.1 lit. e oraz lit. f. Pozostałe zmiany: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone do rozmiaru rzeczywistego zamówienia. 1.5. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron. 1.6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.7. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie obowiązywania umowy punktu sprzedaży (magazynu) wydawania sortów mundurowych, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 15ºº, gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru elementów umundurowania upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Punkt winien być położony nie dalej jak 180 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (pod rygorem nieważności) poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od podpisania umowy, o adresie ww. punktu wydawania sortów mundurowych. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy na dostawę sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego w terminie 30 dni, od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z ww. przyczyny. Zamawiającemu oraz upoważnionym przez niego pracownikom przysługuje prawo do odbioru przedmiotu dostawy bezpośrednio w ww. punkcie. Odbiór o którym mowa, może odbyć się jedynie za okazaniem pisemnego upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol w którym znajdzie się imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru oraz zakres ilościowy odbieranych sortów. Zamawiający nie przewiduje dostaw zbiorczych do magazynu Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, zamówienia na koszt wykonawcy lub realizowania dostaw indywidualnych dla poszczególnych pracowników w oparciu o zapotrzebowanie wydane przez Zamawiającego. Każdorazowy termin dostawy nie może przekraczać 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa sortów mundurowych oraz środków BHP odbywać się będzie zgodnie z ilością i rodzajem zamówionej odzieży do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia do siedziby Zamawiającego rozmiarówki zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem zamawianych sortów. Ze względu na nieprzewidywalny charakter zamówienia, strony dopuszczają zmianę zakresu dostawy w przypadkach wystąpienia okoliczności uzasadniających częściowy brak realizacji dostawy lub zmianę ilości i rodzaju poszczególnych asortymentów. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia o 20 % wartości oferty. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu o wynagrodzenie ustalone dla dostawy, która nie została zrealizowana lub której zakres został zmieniony, przy uwzględnieniu stawek jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie przedmiotu umowy na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok wykonanych według wzorów określonych w poniższych aktach prawnych: a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia ( Dz. U. z 2017r., poz. 2466) b. Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. c. Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, d. Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. e. Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f. Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Powyższe akty prawne, dokumentacja techniczno-technologiczna oraz fotograficzna mundurów leśnika są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: Treść aktów prawnych: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne Dokumentacja techniczno-technologiczna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.Vl1v_isXuLV Dokumentacja fotograficzna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18200000-1, 18200000-1, 18100000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 20,00
Skrócenie terminu realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol na 2019 rok spełniających wymagania uregulowane w:  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 259 poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz wzorcom określonym w Polskich Normach.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017r ,poz. 1226);  Protokole dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r. zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r. Odzież ochronna oraz robocza dostarczana dla Pracowników Lasów Państwowych powinna posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewniać bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy, a także musi być oznaczona symbolem (CE). Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy:  odzież ochronna wymagania ogólne PN-EN 13688: 2013-07  środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne: PN-EN ISO 20345:2012  obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008  odzież ochronna - ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008  odzież ochronna - wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem - PN-EN 14058:2007  odzież ochronna- ochrona przed zimnem PN-En 342:2005
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18100000-0, 18200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 20,00
Skrócenie terminu realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie deflektora do wyrzutu trawy do traktorka kosiarki John Deere X146 - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie deflektora do wyrzutu trawy do traktorka kosiarki John Deere X146. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI