Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Lesko w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLesko
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-30
 • Numer ogłoszenia508671-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508671-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach: Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Lesko w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach, krajowy numer identyfikacyjny 370014449, ul. Łączki  8 , 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48134696460, e-mail lesko@krosno.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - PGL LP
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Lesko w 2019 r.
Numer referencyjny: SA.270.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Lesko w 2019 roku. Elementy umundurowania powi nny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2466); b) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych; c) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika; d) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika; e) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika; f) Zarządzeniu nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62 DGLP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy sortów mundurowych leśnika zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Wzorce umundurowania wraz z kopiami dokumentacji techniczno-technologicznej są do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno oraz dostępne na stronie internetowej ORW w Bedoniu http:bedon.lasy.gov.pl/pl 1.2 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (bhp) dla pracowników Nadleśnictwa Lesko w 2019 roku. Odzież i obuwie BHP powinny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173); b) Protokole dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 styczeń 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym w dniu 25 listopada 2014 roku; Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w polskich Normach oraz powinny posiadać oznakowanie symbolem CE potwierdzające spełnienie wymagań uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173). Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika. Każdy rodzaj asortymentu musi posiadać etykietę informującą, co najmniej o: nazwie i rodzaju produktu, składnikach użytych do produkcji, rozmiarze, przepisach dotyczących konserwacji, prania i czyszczenia oraz nazwę i adres producenta. Szczegółowy opis środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (bhp) dla pracowników Nadleśnictwa, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ . 1.3 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (bhp) dla uczniów Technikum Leśnego które powinny odpowiadać wzorcom określonym w pkt. 1.2 . 1.4 Dostawa torb leśnych

II.5) Główny kod CPV: 18000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18100000-0
18200000-1
18300000-2
18400000-3
18800000-7
35113400-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Dostawy elementów umundurowania, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, będą realizowane (na koszt Wykonawcy), według wskazań Zamawiającego: do siedziby Zamawiającego – Nadleśnictwa Lesko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, ilości, rozmiarów i rodzaju, lub w punkcie sprzedaży (magazynie) należącym do Wykonawcy. 2.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, utworzenia punktu sprzedaży (magazynu), w którym będzie możliwa przymiarka oraz odbiór poszczególnych sortów. Punkt sprzedaży (magazyn) powinien być czynny co najmniej w godzinach od 8:00 do 14:00. Punkt sprzedaży (magazyn) powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 kilometrów (licząc po drogach publicznych) od siedziby Zamawiającego. Spełnienie powyższego wymogu przez Wykonawcę nie jest obligatoryjne na etapie badania ofert. Utworzenie punktu sprzedaży (magazynu) może nastąpić po wyborze oferty przed podpisaniem umowy, a najdalej w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3. Na formularzu ofertowym Wykonawca wskaże adres ww. punktu wydawania z potwierdzeniem dni i godzin otwarcia ww. punktu lub zamieści informację o braku dysponowania punktem sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 4.W punkcie sprzedaży (magazynie) wykonawca wyda sorty mundurowe pracownikom Nadleśnictwa upoważnionym na podstawie wykazu sporządzonego przez Zamawiającego , stanowiącym załącznik do umowy. 5.Wykonawca zapewni co najmniej 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania, torby z tkaniny poliestrowej, środki ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego na warunkach określonych w umowie. 6.Zamawiający zastrzega możliwość redukcji lub zwiększenia wielkości zamówienia in plus lub in minus o 20% w stosunku do całkowitej ceny brutto podanej w ofercie wykonawcy. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania redukcji Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu przy uwzględnieniu stawek jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie przedmiotu umowy na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilościowe poszczególnych elementów umundurowania i bhp, a wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy jest ilość dostarczonych sortów w ramach wartości przedmiotu zamówienia. Wyszczególnione ilości poszczególnych sortów mundurowych i sortów bhp stanowią przykładowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie ilości poszczególnych sortów mundurowych i sortów bhp przy zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym elementom (sortom) umundurowania i bhp. Zmiany ilościowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 7.Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane artykuły, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie. 8.Wykonawca zapewni dostawę elementów umundurowania dla osób o sylwetce nietypowej. 9.Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacji ekonomicznej; - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł; Sytuacji finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
Informacje dodatkowe W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej należy przedłożyć : - polisę OC 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 5.1.2 SIWZ. Każdy z wykonawców z osobna musi spełnić warunek dotyczący braku podstaw wykluczenia z postępowania. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, zrealizował co najmniej 2 dostawy sortów mundurowych dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji Straży Pożarnej lub innych służb mundurowych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto każda – potwierdzona dowodami, czy zostały wykonane należycie. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej należy przedłożyć : - wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 5.1.2 SIWZ. Każdy z wykonawców z osobna musi spełnić warunek dotyczący braku podstaw wykluczenia z postępowania. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca złoży następujące dokumenty: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty: a)wykaz wykonanych dostaw zał. nr 8 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)polisę OC
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy 10,00
Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego 10,00
Wydłużenie terminu płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach. 1.1. Konieczność zmiany terminu realizacji umowy spowodowanego: a) okolicznościami których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; 1.2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku stawek podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1.3. Zwiększenia wynagrodzenia umownego w przypadku zwiększenia zakresu przedmiotowego umowy w granicach do 20 % ceny podanej w ofercie Wykonawcy. 1.4. Przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 1.5. Potrzeby wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek zmian w przepisach dotyczących wzorców umundurowania. 1.6. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/ protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron. 1.7. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ustawy PZP. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią art. 92 ustawy PZP. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy. W przypadku gdy wykonawca jest osobą fizyczną, musi przedłożyć dowód osobisty. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży, w odniesieniu do sortów mundurowych wraz z dodatkami – świadectwa zgodności ze wzorem sortów mundurowych wydanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu lub równoważnego (6 miesięcy od daty wystawienia) upoważnienia dystrybutora do posługiwania się w/w certyfikatem. W odniesieniu do odzieży roboczej i obuwia roboczego Wykonawca przedłoży oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 grudnia 2005 r. (Dz.U.259 poz.2173) Brak przedłożenia ww. dokumentów będzie poczytywany jako uchylenie się od zawarcia umowy. 4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie: a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób b) Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których wyżej mowa w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. 5. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lesko z siedzibą 38-600 Lesko, Łączki 8. Przedstawicielem administratora są: Nadleśniczy – Zbigniew Pawłowski. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lesko, telefonicznie pod numerem 13 46 01 470 , za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: lesko@krosno.lasy.gov.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szycie pokrowców z satyny według dwóch projektów - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę szycie pokrowców z satyny według dwóch projektów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI