Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKolbuszowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny ZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523781-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523781-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Samodzielny Publiczny ZOZ: Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 00030450400000, ul. Grunwaldzka  4 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0172271222, e-mail walenty.plis@szpital.kolbuszowa.pl, faks 0172271233.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kolbuszowa.pl zakładka przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca powinien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie adresowanej na adres Zamawiającego
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa, pokój nr 5.( sekretariat- budynek administracyjny)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety.
Numer referencyjny: Eap.2412/4/19/M
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa rękawic medycznych - 4 pakiety do Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej. Pakiet 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe - 1 pozycja asortymentowa wyszczególniona w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne : nitrylowe, lateksowe, winylowe i foliowe – 4 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń – 1 pozycja asortymentowa wyszczególniona w załączniku nr 2 do SIWZ, Pakiet 4 – Uchwyty na rękawice - 2 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, 1.2 Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: 1) W zakresie Pakietu 1: - deklaracji zgodności - certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą EN455-1,2,3; - certyfikatu badania typu WE kategorii III środków ochrony indywidualnej; - badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671; - karty katalogowej potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów; - powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 2) W zakresie Pakietu 2: a) pozycja asortymentowa 1- Rękawice diagnostyczne nitrylowe - deklaracji zgodności; - badań producenta lub z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność z normą EN455-1,2,3,4; - badań na przenikalność wirusów zgodnie z z ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; - karty katalogowej potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów; - dopuszczenia do kontaktu z żywnością b) pozycja asortymentowa 2- Rękawice diagnostyczne lateksowe - deklaracji zgodności; - badań producenta lub z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność z normą EN455-1,2,3,4; - badań na przenikalność wirusów zgodnie z z ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; - karty katalogowej potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów c) pozycja asortymentowa 3- Rękawice diagnostyczne winylowe - deklaracji zgodności; - badań producenta lub z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność z normą EN455-1,2,3; - badań na przenikalność wirusów zgodnie z z ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; - kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów; - dopuszczenia do kontaktu z żywnością d) pozycja asortymentowa 4- Rękawice foliowe - karty katalogowej; - dopuszczenia do kontaktu z żywnością 3) W zakresie Pakietu 3: - deklaracji zgodności WE potwierdzającej spełnienie normy EN 420, EN 374-3, EN 388, EN 455; - certyfikat badania Typu WE w kategorii III środków Ochrony Indywidualnej - badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671; - karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów 1.3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat. 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku. 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. epidemiologicznej 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ. 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SIWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/. 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż 24 miesiące na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń. 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw. 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia . 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego , wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy. 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim. 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta. 15) Wymagany czas wymiany towaru na wolny od wad – 24 godzin 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 18424300-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP. 3.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu dostaw podobnych do przedmiotu niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Materiały i urządzenia równoważne: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu starał się wskazać wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt. 2). b) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (Zamawiający lub Wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej SIWZ i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie. 2) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 3) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne są o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 4) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia, zmianę harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: a) Powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) Powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; c) Wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. 2 musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 6) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
– dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 6.Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. Etap III – po dokonaniu oceny: pkt. B ppkt. 1) składa odpowiednio: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.szpital.kolbuszowa.pl zakładka Przetargi ) informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY ETAP SKŁADANIA OFERT: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy w zaoferowanym Pakiecie - załącznik Nr 4.1 - 4.4 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 3. Zestawienie warunków technicznych do poszczególnych Pakietów stanowiących Załączniki Nr 9.1 – 9.4 do SIWZ ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 2.W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart katalogowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. 3. Katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu wykazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca lub nieodpłatne próbki każdej pozycji asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych oferowanego asortymentu (II Kryterium wyboru oferty) z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym) 4. Oświadczenie przedmiotowe sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Warunki techniczne 35,00
Termin dostawy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony obowiązuje zakaz dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie lub dopuszczalnych w obowiązujących przepisach prawa w tym w art. 144 Ustawy, który definiuje również znamię istotności zmian umowy. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w przypadku zajścia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia tych zmian, a spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu k. c. 2a. Zamawiający dopuszcza zmianę cen poszczególnych przedmiotów umowy w wypadku jej obniżenia przez Wykonawcę (w takim samym zakresie dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy). W przypadku zmian umowy o których mowa w zdaniu pierwszym ust. 2a. jej potwierdzeniem będzie wystawiona i zaakceptowana faktura. Nie ma konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. 2b. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli będą one korzystne dla Zamawiającego. 3. Strony zgodnie ustalają, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia uwzględniająca zmianę stawki podatku, w ten sposób, że do ceny netto określonej w niniejszej umowie zostanie doliczona nowa stawka podatku. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Potwierdzeniem zmiany umowy w ww. zakresie na piśmie będą wystawiane i akceptowane faktury, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu umowy w ten sposób, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia części towarów z przyczyn obiektywnych, a więc w razie braku konieczności stosowania części przedmiotów umowy z uwagi np. zmniejszenie ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze. 5. Strony przewidują możliwość zmiany przedmiotu umowy określonego w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy w przypadku braku określonego towaru na rynku. W razie braku dostępności na rynku produktów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast przy złożeniu na nie zamówienia przez Zamawiającego do zaoferowania zamienników tych produktów w cenie nie przekraczającej ceny towarów, których brak na rynku. W razie akceptacji zamiennika przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć ww. zamiennik w terminie określonym w § 2 ust. 4 liczonym od chwili jego zaakceptowania (także telefonicznego) przez Zamawiającego. W wypadku gdy Wykonawca przy składaniu Zamówienia poinformuje, iż nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy lub zamiennika w ww. terminie (ewentualnie po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym za jego zgodą w terminie dłuższym) lub nie dostarczy przedmiotu umowy lub zamiennika w ww. terminie, Zamawiający może dokonać zamówionego towaru u innego kontrahenta, wówczas § 5 ust. 7- 11 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 5A. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmian opakowania /ilości towaru w opakowaniu) pod warunkiem że nie będą one niekorzystne dla Zamawiającego w zakresie ceny towaru (po stosunkowym przeliczeniu). 6. Zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany opisanej w ust. 2a, ust. 5A oraz ust. 3 niniejszego paragrafu w których pisemnym potwierdzeniem zmiany umowy będą wystawiane i akceptowane faktury – tj. forma pisemna uproszczona.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 1 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe - 1 pozycja asortymentowa wyszczególniona w załączniku nr 2 do SIWZ,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PL
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki techniczne 35,00
Termin dostawy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne : nitrylowe, lateksowe, winylowe i foliowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne : nitrylowe, lateksowe, winylowe i foliowe – 4 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki techniczne 35,00
Termin dostawy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń – 1 pozycja asortymentowa wyszczególniona w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki techniczne 35,00
Termin dostawy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 – Uchwyty na rękawice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 4 – Uchwyty na rękawice - 2 pozycje asortymentowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Warunki techniczne 35,00
Termin dostawy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie deflektora do wyrzutu trawy do traktorka kosiarki John Deere X146 - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie deflektora do wyrzutu trawy do traktorka kosiarki John Deere X146. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI