Dostawa półbutów galowych, botków zimowych, kozaków i trzewików służbowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa półbutów galowych, botków zimowych, kozaków i trzewików służbowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2019-04-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBiuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia523710-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523710-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej: Dostawa półbutów galowych, botków zimowych, kozaków i trzewików służbowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Podchorążych  38 , 00-463  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 500 43 72, e-mail wzp.kg@strazgraniczna.pl, faks 22 500 47 82, 22 500 47 07.
Adres strony internetowej (URL): www.strazgraniczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.strazgraniczna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kancelaria Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, pokój nr 42, (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 16.15), tel. kontaktowy – po linii miejskiej: +48 22 5004372 lub +48 22 5005337, z biura przepustek – po linii resortowej 76604372 lub 76605337.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa półbutów galowych, botków zimowych, kozaków i trzewików służbowych
Numer referencyjny: 11/BF/BTiZ/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objęto: 1. W części 1 zamówienia dostawę nowych półbutów galowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z z wymaganiami Zamawiającego w tym: - w ramach zamówienia podstawowego 95 par półbutów galowych, - w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 50 par półbutów galowych. 2. W części 2 zamówienia dostawę nowych botków zimowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z z wymaganiami Zamawiającego w tym: - w ramach zamówienia podstawowego 200 par botków zimowych, - w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 100 par botków zimowych. 3. W części 3 zamówienia dostawę nowych kozaków, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z z wymaganiami Zamawiającego do niniejszej SIWZ w tym: - w ramach zamówienia podstawowego 220 par kozaków, - w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 80 par kozaków. 4. W części 4 zamówienia dostawę nowych trzewików służbowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z z wymaganiami Zamawiającego w tym: - w ramach zamówienia podstawowego 620 par trzewików służbowych, - w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 150 par trzewików służbowych. Trzewiki służbowe podlegać będą ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 114) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 266 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie:1) znaków towarowych (nazwy handlowej),2) norm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć w odniesieniu do: punktu 1) - produkty spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym samym zakresie co produkty opisane w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej wyrobu); punktu 2) - rozwiązania związane z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej wyrobu). Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Wykonawca dostarczy obuwie będące przedmiotem zamówienia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą ostatecznego wzoru oferowanego obuwia w 1 stopniu jakości, tj.: a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia – 1 pary półbutów galowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej; b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia – 1 pary botków zimowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej; c) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia – 1 pary kozaków w rozmiarze – 25 numeracji metrycznej; d) w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia – 1 pary trzewików służbowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej.

II.5) Główny kod CPV: 18810000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18832000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Minimalny poziom wymaganych zdolności od Wykonawcy składającego ofertę na część 1 zamówienia – półbuty galowe: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przynajmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem co najmniej 50 par półbutów wyjściowych wykonanych klejonym systemem montażu. 2. Minimalny poziom wymaganych zdolności od Wykonawcy składającego ofertę na część 2 zamówienia – botki zimowe: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przynajmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem co najmniej 100 par obuwia zimowego męskiego z cholewką podwyższoną ocieploną, wykonanego klejonym systemem montażu. 3. Minimalny poziom wymaganych zdolności od Wykonawcy składającego ofertę na część 3 zamówienia - kozaki: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przynajmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem co najmniej 100 par obuwia damskiego zimowego wyjściowego z podwyższoną cholewką zapinanego, ze skóry naturalnej wykonanego klejonym systemem montażu. 4. Minimalny poziom wymaganych zdolności od Wykonawcy składającego ofertę na część 4 zamówienia – trzewiki służbowe: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przynajmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem co najmniej 200 par trzewików ze skóry naturalnej wykonanych klejonym systemem montażu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca nie może posługiwać się tym samym dokumentem dowodowym, chyba że wielkość i zakres dostaw(y) w nim wyszczególnionych(nej) spełnia wszystkie wymagania określone łącznie dla tych części zamówienia, których wykonanie ma potwierdzać ten dokument dowodowy. Ocena spełnienia wymagań określonych w punktach powyżej zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia – półbuty galowe: analiz, atestów, raportów z badań lub innych dokumentów równoważnych zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe skóry na wierzchy cholewek, skóry podszewkowej (przyszwy i obłożyny), podeszwy użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyrobu gotowego, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Dokumenty te muszą być wystawione: dla wyrobu gotowego przez akredytowane laboratorium badawcze, dla materiałów przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne laboratorium posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe); jednego egzemplarza dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia (w polskiej wersji językowej), zawierającego co najmniej następujące informacje: opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, opis sposobu pakowania. 2) W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia – botki zimowe:- analiz, atestów, raportów z badań lub innych dokumentów równoważnych zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe skóry na wierzchy cholewek, skóry podszewkowej (przyszwy i obłożyny) podeszwy użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyrobu gotowego potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego. Dokumenty te muszą być wystawione: dla wyrobu gotowego przez akredytowane laboratorium badawcze, dla materiałów przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne laboratorium posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe); jednego egzemplarza dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia (w polskiej wersji językowej), zawierającego co najmniej następujące informacje: opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, opis sposobu pakowania. 3) W przypadku składania oferty na część 3 zamówienia – kozaki:- analiz, atestów, raportów z badań lub innych dokumentów równoważnych zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe skóry na wierzch cholewek, podeszwy użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyrobu gotowego, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Dokumenty te muszą być wystawione: dla wyrobu gotowego przez akredytowane laboratorium badawcze, dla materiałów przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne laboratorium posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe); jednego egzemplarza dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia (w polskiej wersji językowej), zawierającego co najmniej następujące informacje: opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, opis sposobu pakowania. 4) W przypadku składania oferty na część 4 zamówienia – trzewiki służbowe:- analiz, atestów, raportów z badań lub innych dokumentów równoważnych zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe skóry na wierzch cholewek, skóry podszewkowej, podeszwy użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wyrobu gotowego, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Dokumenty te muszą być wystawione: dla wyrobu gotowego przez akredytowane laboratorium badawcze, dla materiałów przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne laboratorium posiadające nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze (np. laboratorium notyfikowane, zakładowe); jednego egzemplarza dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia (w polskiej wersji językowej), zawierającego co najmniej następujące informacje: opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, opis sposobu pakowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem oferty i innych wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) w formie oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez nich do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Do składanego pełnomocnictwa należy dołączyć stosowny dokument/stosowne dokumenty potwierdzające prawo osoby/osób udzielającej/udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy. 4. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór ww. oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 30,00
Termin dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa półbutów galowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę nowych półbutów galowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym: w ramach zamówienia podstawowego 95 par półbutów galowych, w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 50 par półbutów galowych. Minimalny wymagany okres gwarancji na oferowane obuwie wynosi 18 miesięcy od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, natomiast okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą ostatecznego wzoru oferowanego obuwia w 1 stopniu jakości, tj.: 1 pary półbutów galowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej. Wykonawca zrealizuje dostawę zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji dla półbutów galowych w terminie do dnia 30.08.2019r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Wykonawca dostarczy obuwie będące przedmiotem zamówienia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18810000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa botków zimowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę nowych botków zimowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym: w ramach zamówienia podstawowego 200 par botków zimowych, w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 100 par botków zimowych. Minimalny wymagany okres gwarancji na obuwie wynosi 18 miesięcy od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, natomiast okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą ostatecznego wzoru oferowanego obuwia w 1 stopniu jakości, tj.:1 pary botków zimowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej. Wykonawca zrealizuje dostawę zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji dla botków zimowych w terminie do dnia 30.08.2019r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Wykonawca dostarczy obuwie będące przedmiotem zamówienia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18810000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa kozaków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę nowych kozaków, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym: w ramach zamówienia podstawowego 220 par kozaków, w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 80 par kozaków. Minimalny wymagany okres gwarancji na obuwie wynosi 18 miesięcy od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, natomiast okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą ostatecznego wzoru oferowanego obuwia w 1 stopniu jakości, tj.: 1 pary kozaków w rozmiarze – 25 numeracji metrycznej. Wykonawca zrealizuje dostawę zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji dla kozaków w terminie do dnia 30.08.2019r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Wykonawca dostarczy obuwie będące przedmiotem zamówienia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18810000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa trzewików służbowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiotem zamówienia objęto dostawę nowych trzewików służbowych, w pierwszym stopniu jakości, pochodzących z bieżącej produkcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym: w ramach zamówienia podstawowego 620 par trzewików służbowych, w ramach zamówienia objętego prawem opcji maksymalnie do 150 par trzewików służbowych. Trzewiki służbowe podlegać będą ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 114) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 266 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Minimalny wymagany okres gwarancji na obuwie wynosi 18 miesięcy od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, natomiast okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą ostatecznego wzoru oferowanego obuwia w 1 stopniu jakości, tj.:1 pary trzewików służbowych w rozmiarze – 28 numeracji metrycznej. Wykonawca zrealizuje dostawę zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach opcji dla trzewików służbowych do dnia 30.09.2019r. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Wykonawca dostarczy obuwie będące przedmiotem zamówienia do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18832000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę wykrywacz metali - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wynajmę wykrywacz metali w terminie 21.07-27.07. Proszę o oferty.